Korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben

Gyakorlatorientált képzésünk során a résztvevők foglalkoznak az életkori jellemzőkkel, a kompetenciák fejlesztési lehetőségeivel. Áttekintik azokat a tevékenységeket, amelyek a legalkalmasabbak a környezetbarát és környezettudatos magatartás kialakítására.

Az alábbi résztvevők számára: Óvodapedagógus

A továbbképzés ideje: 2016. május 26-27-28.

A továbbképzés helyszíne: Budapest

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célja:
Az óvodai környezeti nevelés feladatainak elemzése a 3-6 éves korú gyerekek kompetenciáinak fejlesztése aspektusából. Olyan tevékenységek szerepének tudatosítása, amelyek a leghatékonyabbak az óvodáskorú gyermek személyiségének formálásában és a környezeti nevelés újszerű feladatainak megvalósításában. Az óvodai környezeti nevelés korszerű tervezési módjának bemutatása, gyakoroltatása, a megvalósításhoz szükséges szakmai kompetenciák fejlesztése.
A résztvevők szemléletének formálása a környezeti nevelésre vonatkozó elméleti tudásának és gyakorlati vonatkozású tapasztalatainak szintetizálásával.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az óvodai nevelés folyamatában kialakított viselkedési módok, szokások, tudás a korszerű környezeti kultúra megalapozását, a környezettudatos magatartást segítik elő.
A korai életszakaszban elsajátítottak azonban csak akkor tartósak, ha az óvodapedagógus maradéktalanul érvényesíti a fejlődéslélektani törvényszerűségeket, vagyis olyan tevékenységeket biztosít a gyermek számára, amelyek sokoldalúan fejlesztik a személyiséget.
A képzés programja az előzőekben megfogalmazottakhoz nyújt szakmai támogatást, amely 3 tematikai egységből áll.

Az elsőben az óvodai környezeti nevelés feladatai kerülnek feldolgozásra elsősorban az életkori jellemzők és a gyerek kompetenciáinak fejlesztése aspektusából. A képzés oktatója előadást tart a témakörről, a résztvevők beszámolnak tapasztalataikról és csoportmunkában példákat gyűjtenek a környezeti nevelés feladatainak megvalósításáról.
A második egységben azok a gyermeki tevékenységek kerülnek feldolgozásra egyrészt előadás formájában, másrészt csoportmunka formájában, amelyek a legalkalmasabbak a korszerű környezeti nevelés újszerű céljának megvalósítására.
A harmadik tematikai egységben a projektjellegű, komplex tervezés kerül feldolgozásra. Az elsajátítást előadáson kívül munkalapok kitöltése, filmek elemzése is segíti.

A résztvevők egyéni és csoportos feladatmegoldásáról, amely a tanfolyamon zajlik az előadó visszajelzéseket fogalmaz meg.
A tanúsítvány kiadásának feltétele az aktív részvétel a tanfolyamon.
A hiányzás nem haladhatja meg az összóraszám 10%-át. Feltétel még a záródolgozat elkészítése és beküldése a tanfolyam utolsó napját követő 14 napon belül.

Az előírt tartalmi követelmények:

A résztvevők ismerjék fel az óvodai környezeti nevelés feladatainak megvalósítása és a gyerekek kompetenciáinak fejlődése közötti összefüggéseket.
Tudatosodjon az életkori jellemzők meghatározó szerepe a különböző tevékenységek kiválasztásában.
Képesek legyenek a helyi sajátosságok és a gyerekek életkori sajátosságainak, fejlettségi szintjének figyelembevételével elméleti tudásuk és gyakorlati vonatkozású tapasztalataik szintetizálásával olyan projekt és tematikus terv összeállítására, amelynek eredményeként megvalósulnak a környezeti nevelés újszerű feladatai is.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záróellenőrzés:
Saját óvodai csoportjára vonatkozó projekt és tematikus terv készítése a környezeti nevelésen belül egy szabadon választott témakörben (min. 2 gépelt oldal).

Részvételi díj: 55.000 Ft/fő

Az akkreditált program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.

Jelentkezés

A * -al jelölt mezők kitöltése kötelező.

Számlázási adatok


Értesítési adatok (az itt megadott elérhetőségen keressük Önt a rendezvénnyel kapcsolatban)


Tanúsítvány adatokA Kiadó fenntartja a jogot, hogy a rendezvény helyszínét, az előadókat és az időpontot az előzetesen közöltekhez képest megváltoztassa. Az Előfizetőnek joga van jelentkezését az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül lemondani, ha a Kiadó a konferencia, továbbképzés megrendezésében jelentős változást (helyszín, előadó, időpont) hajt végre. Ebben az esetben a Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a már befizetett részvételi díjat az Előfizetőnek 30 napon belül visszautalja. Ha a Kiadó az eredetileg általa meghirdetett feltételeket változás nélkül fenntartja, az Előfizetőnek a konferencia, továbbképzés előtt 5 munkanappal történő lemondása 50%-os fizetési kötelezettséget von maga után. Az Előfizető a konferenciát, továbbképzést megelőző 3 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díjat köteles megfizetni. Lemondást a Kiadó csak írásban fogad el, amely annak Kiadó által történő visszaigazolásával válik érvényessé.
Adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kiadó termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatban megkeressen az általam megadott elérhetőségeken.