Munkaügyi kérdések és válaszok az óvodában

Az Óvodavezetési ismeretek kiadványunk januári kötetében szerzőnk arra vállalkozott, hogy összegyűjtse az óvodában előforduló, gyakori munkaügyi kérdéseket.

A felmerülő kérdések:

 • Alapfeladata-e egy óvodának a fejlesztés?
 • Alkalmazható-e fejlesztőpedagógus óvodában?
 • Milyen végzettséggel kell rendelkeznie?
 • Mennyi a neveléssel lekötött ideje?
 • Van-e, és mennyi a finanszírozott időkeret?

 

Az alábbi jogszabályi rendelkezések egybevetésével és értelmezésével adható válasz a következő:

Nkt. 4. §

E törvény alkalmazásában

 1. alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely…

1.19. fejlesztő nevelés-oktatás,… lehet.

 1. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartás-szabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,
 2. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
 3. a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
 4. aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
 5. ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
 6. ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
 7. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,

Nkt. 8. §

(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.

 

 1. §

(5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.

(6) A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.

(8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

 

 1. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei

 

 A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai / Nevelési-oktatási intézmények  Pedagógus-munkakör  Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség
 Óvodai nevelés  óvodapedagógus  óvodapedagógus
 fejlesztőpedagógus  bármely pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon

 


Összegezve:

 • a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatása
 • Ezt az alapfeladatot a finanszírozott 50 óra időkeret felett, heti 11 órában kell ellátni.
 • azt, hogy a gyermek milyen speciális foglalkoztatást igényel, a bizottság dönti el.
 • a feladatot ellátó pedagógus munkaköre fejlesztőpedagógus.
 • Előírt végzettség-szakképesítés a 3. sz. melléklet szerint.
 • Nevelőmunkával lekötött ideje nem heti 32 óra, mint az óvodapedagógusé, hanem – külön szabály hiányában – heti 22–26 óra.
 • Megoldható osztott munkakörben is: X% óvodapedagógus és Y%-ban fejlesztőpedagógus.

 

A teljes cikket a januári ÓvodaVezetési Ismeretek kötetében olvashatja.

 

Óvodavezetési ismeretek