Kisgyermeknevelő munkakör betölthető a XXI. kerületben

Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Otthoni gyermekgondozás / ikergyermekek részére, személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátás keretében. Együttműködés a családdal, a gyermekek szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelői végzettség a 15/1998.(IV: 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján ,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

  •       Megbízhatóság, kiváló szintű empátiakészség, pontosság, türelem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolatai, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Ágnes nyújt, a 276-3301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Horváthné Kis Melinda részére a munkaugy@hszi21.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat egy három tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek. A sikertelen pályázati anyagokat az elbírálási határidő letelte után megsemmisítjük, vagy kérésre visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.hszi21.hu – 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás kezdetén négy hónap próbaidő kikötésére kerül sor. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgy rovatában tüntessék fel a megpályázni kívánt munkakör megjelölését: “kisgyermeknevelő”. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.