Veszprém megyei álláslehetőség

Hajmáskér Község Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lurkó Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. december 01. napjától – 2023. december 01. n-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8192 Hajmáskér, Rákóczi Ferenc utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes ( mindenkor hatályos jogszabályok szerint) működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, melyet jogszabály, vagy kollektív szerződés ( közalkalmazotti szabályzat) nem ne nem utal más hatáskörbe. Az intézmény folyamatos szakmai fejlesztése, SNI gyermekek ellátásának megszervezése, bevezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Szakirányú főiskola, továbbá intézményvezetői szakképzettség,
  •       – A pályázó rendelkezzen legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •       A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a közoktatási vezetői gyakorlattal rendelkező pályázó. – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, az intézmény fejlesztésére vonatkozó programját, a képesítést igazoló dokumentumok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt , valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács János György nyújt, a 88/587-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Hajmáskér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1057/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság soron következő ülésén írásban véleményezi. A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolatosan tájékoztatást telefonon, vagy személyesen Kovács János György jegyzőtől kérhetnek. ( tel.:88/587-470 , cím: 8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 31.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Oktatási és Kulturális Közlöny
  •       Hajmáskéri Hírlap
  •       Önkormányzat internetes honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu