1. A kötelezően használt nyomtatványok használata és tartalma

Irányadó jogszabály: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 30. fejezet

 1. §. Az óvoda által használt nyomtatvány

 • a felvételi előjegyzési napló,
 • a felvételi és mulasztási napló,
 • az óvodai csoportnapló,
 • az óvodai törzskönyv,
 • a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (a továbbiakban: óvodai szakvélemény),
 • a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció.

3.1 Az óvodai felvételi előjegyzési napló

 1. §. (1) Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál.

(2) A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM-azonosítóját, címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számát.

A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza

 • a jelentkezés sorszámát, időpontját,
 • a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét,
 • a kijelölt óvoda megnevezését,
 • annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották,
 • annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy óvodai ellátásban,
 • a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,
 • a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,
 • az óvodavezető javaslatát,
 • a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,
 • a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,
 • a felvétel időpontját.

3.2 Az óvodai csoportnapló

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 91. § (1). Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének dokumentálására szolgál.

Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM-azonosítóját és címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén az óvodai körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét.

Az óvodai csoportnapló tartalmazza

 • a gyermekek nevét és óvodai jelét,
 • a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négy éves, a négy-öt éves, az öt-hat éves a hat-hét éves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak,
 • a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét,
 • a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket,
 • a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban,
 • nevelési éven belüli időszakonként
  • a nevelési feladatokat,
  • a szervezési feladatokat,
  • a tervezett programokat és azok időpontjait,
  • a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit,
  • az értékeléseket,
 • a hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és beosztását, a látogatás szempontrendszerét, az eredményt,
 • a feljegyzést a csoport életéről.

3.3 Óvodai törzskönyv

 1. §. (1) Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál.

(2) Az óvodai törzskönyv tartalmazza

 • a törzskönyvi bejegyzések hitelesítésének időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát,
 • az óvoda nevét és címét,
 • nevelési évenként az óvoda általános adatait (önkormányzati, nem önkormányzati jelleg, nevel-e sajátos nevelési igényű és nemzetiségi gyermekeket, gyakorlóintézményként működik-e, a gyermekek október 1-jei létszámát, az összes férőhely és a szükséges férőhelyek számát, gyermekcsoportjainak számát, az óvodapedagógusok számát, a bérgazdálkodó, a munkáltató és gondnokság megnevezését),
 • az óvoda nyitvatartási idejét (év, heti időszak, napi időszak és időtartam),
 • a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, továbbá az október 1-jei és május 31-ei állapot szerint, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát, a gyermekcsoportok október 1-jei számát,
 • nevelési évenként az étkezésben részesülő és nem részesülő gyermekek számát,
 • az engedélyezett és betöltött összes álláshelyek évenkénti számát,
 • az óvoda telkeinek adatait nevelési évenként (összes terület, tulajdonos, a kert, a beépített terület és az udvar területe),
 • az óvoda épületeinek adatai (építés éve, használat jogcíme, fűtési módja, légtere, alapterülete, a WC-k száma, a szolgálati lakások száma, a felújítások adatai),
 • kimutatást az óvoda helyiségeiről (alapterület, férőhely, minőség, használat, a gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló helyiségek, egyéb helyiségek),
 • az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, csökkenését) nevelési évenként,
 • az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak adatai közül a nevet, születési helyet és időt, a végzettséget, szakképzettséget, a beosztást, a szolgálati idő kezdetét, a munkába lépés és kilépés időpontját.

3.4 Óvodai szakvélemény

 1. §. (1) Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására szolgáló három példányból álló nyomtatvány.

Az óvodai szakvéleményen fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM-azonosítóját és címét.

Az óvodai szakvélemény tartalmazza

 • a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét,
 • az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény
  • a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét,
  • a gyermek további óvodai nevelését,
  • a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát, vagy
  • a gyermek nevelési tanácsadás keretében történő vizsgálatát javasolja,
 • a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvodavezető aláírását,
 • a szülőnek a szakvélemény megismerését és átvételét igazoló aláírását.

(5) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény egy példánya az óvodában marad, egy példányát át kell adni a szülőnek. Amennyiben az óvodavezető a gyermek további óvodai nevelésére tesz javaslatot, akkor az egyik példányt meg kell küldeni a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

3.5 A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció

93/A §. (1) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát.

(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza

 • a gyermek anamnézisét,
 • a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket,
 • a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,
 • amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus, a fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,
 • a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,
 • a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.

(Petőné Vígh Katalin)

[product id=”344″ sku=””]