A képzés  során a résztvevők a feldolgozott elméleti és gyakorlati információk segítségével  szereznek ismereteket a vezetői szerepeket és feladatokat érintő változásokról.

Az alábbi résztvevők számára: Óvodában, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok, akik különböző megbízatásokat teljesítenek, vagy megbízás előtt állnak (vezetők, vezető helyettesek, részleg- és vagy tagintézmény-vezetők, szabadidő szervezők, munkaközösség vezetők, diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok).

A továbbképzés ideje: 2014 november 10-11-12. (hétfő-kedd-szerda)

A továbbképzés helyszíne:
Budapest

A továbbképzés óraszáma:
30 óra

Előadó: Dr. Benedek István, közoktatási szakértő

A továbbképzés célja:

A továbbképzési program célja, hogy a résztvevők a feldolgozott elméleti és gyakorlati információk segítségével ismereteket szerezzenek a vezetői szerepeket és feladatokat érintő változásokról.
A program elsődleges célja tisztázni és világossá tenni a vezetői munkát érintő szükséges változásokat (vezetésfejlesztés-szervezetfejlesztés, személyzetfejlesztés-HR, teljesítmény-minőségfejlesztés) és ezek intézményi adekvát alkalmazhatóságát.
Második cél, hogy a résztvevők képesek legyenek áttekinteni a sikeres és hatékony intézményvezetés alapelveit, tevékenységi területeit és ezek szervezetet befolyásoló erejét.
További cél megismertetni a szervezeteket érintő
– vezetési funkciókban (tervezés, szervezés, ellenőrzés-értékelés, döntés),
-a vezetői szerepekben (interperszonális, döntéshozó, információs),
-a szervezetek működésében, struktúrájában jelentkező változásokat, és a beavatkozás esetén használható stratégiákat.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési intézmények vezetésében – a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény következtében – jelentős paradigmaváltásra van szükség. A fenntartói és működtetői környezet változása az intézményi, szervezeti sajátosságok újragondolására készteti a pedagógusokat.
A képzés célja, hogy segítse az intézményvezetőket, pedagógusokat a szervezet-, a vezetés-, a személyzetfejlesztés módszereinek megismerésében és azok alkalmazásában. Bemutatja a szükséges készségek, képességek repertoárját az új, professzionális, a szervezetre figyelő vezetői szemlélet érvényre juttatásához.
A 30 órás képzés 14 órás tematikusan építkező elméleti előadásból és 16 órás gyakorlati részből áll. Az elméleti rész az intézménnyel, mint szervezettel foglalkozik; a gyakorlatok pedig a szervezeti folyamatok elemző, alakító megismerését szolgálják. A szervezeti törvényszerűségek szituációban történő alkalmazása az intézmény sikerességét és hatékonyságát hivatott segíteni. A program specialitása a szerepjáték és az empátia-labor (triádmunka) alkalmazása.

A képzés fő témakörei:
•Intézményvezetési ismeretek
•A szervezetfejlesztés módszerei
•Személyzetfejlesztés, humánerőforrás-menedzsment
•Paradigmaváltás az intézményvezetői gyakorlatban

Értékelési szempontok:
A résztvevő záródolgozatot készít, melyhez a következő feladatokból egyet kiválaszt és kidolgoz:
– Készítsen a saját intézményének egy szervezetfejlesztési tervet (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz felépítéssel)!
– Készítsen a saját intézményének egy személyzetfejlesztési tervet (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz felépítéssel)!
– Készítsen a saját intézményének egy teljesítményértékelési tervet (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz felépítéssel)!
– Készítsen szituációelemzést egy hagyományos, intézményi programról / rendezvényről, munkájában az erősségek és a gyengeség bemutatására fókuszáljon!
– Készítsen tervet egy konkrét intézményi folyamatra a PDCA-módszer alkalmazásával!

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők legyenek képesek összehasonlítani a sikeres és hatékony intézmény kritériumait és tudják alkalmazni a hatékonyság eléréséhez szükséges módszereket, tevékenységeket, kompetenciákat.
Ismerjék és tudják alkalmazni a vezetési funkciók – a szerep és a szervezeti folyamatok fogalmait, és kiválasztani a hozzájuk kapcsolható tevékenységeket.
Tudják elemezni a hatékony intézményi gyakorlatot, tudják feltárni a szervezet sajátosságait (vezetésfejlesztés – szervezetfejlesztés, személyzetfejlesztés – HR, teljesítmény – minőségfejlesztés) és azonosítják a saját intézményük gyakorlatára.
Ismerjék meg és tudják alkalmazni a szervezet- és személyzetfejlesztés módszereit, képesek legyenek a szervezni a hatékonyságnövelő tényezőket.

Az ismeretek számonkérésének módja:

A továbbképzés befejezését követően 15 napon belül, egy legalább 7, legfeljebb 10 oldalas záródolgozat leadása, melynek értékelése eléri a 75%-ot.
A záródolgozat formailag feleljen meg a következőknek: rendelkezzen címlappal, összefoglalással, tartalomjegyzékkel, bevezetéssel.
A betűnagyság 12-es méretű legyen, oldalanként 1800 karakter, 30 sor, 60 leütés, minimum 7, maximum 10 ( A4-es) oldal terjedelemben.

Részvételi díj: 55.000 Ft