Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.03.01-től 2020.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 268.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vezető óvodapedagógus végzettség.,
 •         Óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Magyar állampolgárság.
 •         Büntetlen előélet.
 •         Cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű elhivatottság, határozottság, magabiztosság, kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz.
 •         Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel.
 •         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű).
 •         Oklevél- és bizonyítványmásolatok.
 •         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7479/2014. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni: “Pályázat: Szivárvány óvoda – intézményvezető”. A pályázatokról az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

(Forrás: kozigallas.hu)

[product id=”348″]