Szigetcsépen  óvodavezetőt keresnek  a Záhonyi Hugóné Óvodában.   

Szigetcsép Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Záhonyi Hugóné Óvoda  óvoda vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel az 1992.évi XXXIII.;a 2011.évi CXC.törvényben,a 326/2013.(VIII.30.) Korm. és a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendeletben foglaltakra

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Felsőfokú képesítés, A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67.§-ában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség,
  •         pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  •         magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben létesített határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okiratok másolata; az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozatot a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóta István polgármester nyújt, a 06/24/418-543 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Szigetcsép Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2317 Szigetcsép, Szabadság utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvoda vezető.
  •         Személyesen: Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal Titkárság, Pest megye, 2317 Szigetcsép, Szabadság utca 2.

(Forrás: kozigallas.hu)

[product id=348]