Óvodavezetőt keres a csömöri Nefelejcs Művészeti  Óvoda.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Nefelejcs Művészeti Óvoda Óvodaigazgató (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre:            2015. augusztus 01.-től, 2020. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:                                Pest Megye 2141 Csömör, Laki u 3.

 Az állás betöltésének kezdő napja:             2015. augusztus 01.

 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézményvezető gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

 Illetmény és juttatások: Az illetmény és juttatások megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat benyújtásának határideje:

(2015. május 18.)

A pályázat elbírálásának határideje:

 • A 2015. évi júliusi testületi ülésen

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes, szakmai önéletrajz,
 • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • oklevél, diploma másolat, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló feladóvény),
 • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson,
 • nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vezetői megbízás esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének,
 • nyilatkozat, amennyiben kíván élni a Nemzeti Pedagógus Kar véleményezési jogkörével.

 Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Nefelejcs Művészeti Óvoda óvodaigazgató álláshelyére.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István – polgármester nyújt, a 28/544-048 -as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek véleményezik. A kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkező bizottság személyesen hallgatja meg, melyet követően a pályázatokról a Képviselő-testület dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt www.csomor.hu oldalon talál

[product id=”348″]