Óvodavezetőt keres a Meseliget Óvoda Velencén. 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Meseliget Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.16 – 2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Fő utca 79.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály, belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a pedagógiai program megvalósulásáért, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellátásáért, továbbá a gyermekvédelmi jelzőrendszer köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •         óvodapedagógus munkakörben eltöltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet és foglalkozástól el nem tiltás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai tapasztalat igazolása
 •         szakmai önéletrajz,
 •         vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalsulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány),
 •         a végzettséget igazoló oklevelek másolata,
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz,
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea nyújt, a 06-22-589-418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 910/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezéséről – 1992. évi XXXIII. törvényben, a 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével – a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Velence város honlapja – 2015. április 28.
 •         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.velence.hu honlapon szerezhet.

Segédanyagok a velencei óvodákról a pályázathoz itt találhatók.
http://www.velenceiek.hu/content/segédanyagok-velencei-óvodavezetői-pályázathoz

(Forrás: kozigallas.gov.hu)

[product id=”344″]