Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

A feladatok legnagyobb részét a nevelési év indításakor kell elvégezni.

Tanügy-igazgatási feladatok

 • A módosított Óvodai nevelés országos alapprogram (a továbbiakban: Alapprogram) és az Alapprogramnak megfelelően módosított pedagógiai program csoportonkénti kiosztása.
 • Az éves munkatervben meg kell fogalmazni a nevelőtestülettel közösen a 2015/2016-os nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait, programjait. Ezután ki kell osztani valamennyi csoportnak, hogy ennek alapján az óvónők tervezni tudják a nevelési és az oktatási feladataikat a csoportnaplókban is.

Az éves munkaterv mellékletei:
Fejlesztőpedagógusok éves munkaterve, fejlesztési programja, gyermeknévsora (1. sz.)
Módszertani munkaközösség éves munkaterve (2. sz.)
Gyermekvédelmi feladatok éves munkaterve (3. sz.)
Szülői szervezet éves munkaterve (4. sz.)

 • Évnyitó, munkatársi és nevelői értekezlet lebonyolítása (aug. végén is lehet). Feladat az éves munkaterv ismertetése, egyeztetése.
 • A nevelőtestületet tájékoztatása az országos pedagógiai-szakmai, intézményi ellenőrzés lefolytatásának érvényes és új szabályairól.
 • A gyermekek szüleinek írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amely miatt a szülőre fizetési kötelezettség hárul, vagy minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja (pl.: gyerekről készült fényképek nyilvánosságra hozatala).
 • Az új gyerekek szüleinek a kérdőívek (anamnézis lap) kiosztása, összeszedése és feldolgozása.
 • Az új gyerekek bejelentése, adatainak felvitele a KIR-be (Köznevelési Információs Rendszer – oktatási azonosító igénylése).
 • A régi gyerekek adatainak frissítése (telefonszám, lakcímváltozás) a KIR-ben. Az iskolába menő gyerekek kivezetése, jogviszonyuk megszüntetésével (augusztus végén).
 • Csoportnaplók megnyitása. A beszoktatási és a visszaszoktatási terv elkészíttetése.
 • A térítési díjak beszedéséhez szükséges névsorok, táblázatok elkészítése, frissítése, különös gonddal az új szabályok miatt.

 

Ingyenes óvodai gyermekétkeztetést kiterjesztése

A 2015. évi LXIII. törvény módosította a Gyvt.-t, a 151. § (5)–(10 b) bekezdéseivel. 2015. szeptember 1-jétől az ingyenes óvodai gyermekétkeztetést kiterjesztette, amely 2015. 09. 01-től hatályos.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása.

 

Figyelem!

A módosítás értelmében, az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül

 • a jelenleg 50%-os étkezési térítési díjkedvezményre jogosult gyermekekre (3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei),
 • a tartósan beteg és fogyatékos gyermekek és
 • azon két vagy egy gyermeket nevelő szülők gyermekeire, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2015-ben a 89 408 Ft-ot).

 

Ingyenes étkezésben részesülnek továbbá a fogyatékos, tartósan beteg gyermeket nevelő családok egészséges, óvodába járó gyermekei és a nevelésbe vett gyermek is.

Feladatok: Ingyenes étkezésre jogosult családoktól az erről szóló határozatok és szülői nyilatkozatok begyűjtése. A határozatok ellenőrzése. Lejárat esetén a szülők figyelmeztetése.

Az óvoda által használt nyomtatvány elkészítése az aktuális előírások alapján:

 • a felvételi és mulasztási napló,
 • az óvodai csoportnapló,
 • az óvodai törzskönyv,
 • az új, 2014/2015-ös mulasztási napló tartalmának ellenőrzése, hitelesítése.

 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatványok lehetnek: nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány – nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány – elektronikus okirat – vagy saját készítésű, elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány.

A 2015/2016-os nevelési év további feladatainak részletes ismertetései megtalálhatóak az Óvodavezetési ismeretek augusztusi kötetében.

(Forrás: Óvodavezetési ismeretek)

[product id=”344″]