Cselekvő, felfedező tevékenység szervezés módszertana az óvodában

A képzés résztvevői foglalkoznak a pedagógus szerepével a gyermek fejlődésének segítésében, megismerkednek a projektpedagógia alkalmazásának lehetőségeivel, a cselekvő, felfedező tanulást segítő programok kidolgozásának módszertani kérdéseivel.

Az alábbi résztvevők számára: Óvodapedagógus, Fejlesztő pedagógus

A továbbképzés ideje: 2016. április 07-08-09.

A továbbképzés helyszíne: Budapest

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célja:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, továbbá az utóbbi évek kutatási eredményei és módszertani fejlesztései együttesen teszik indokolttá az óvodai nevelés módszertani kérdéseinek újragondolását. Továbbképzésünk célja az óvodapedagógusok hozzásegítése ahhoz, hogy módszertani kultúrájukat a változásokhoz tudják igazítani.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, továbbá az utóbbi évek kutatási eredményei és módszertani fejlesztései együttesen teszik indokolttá az óvodai nevelés módszertani kérdéseinek újragondolását, támogatva ezzel az óvodapedagógusokat a mindennapi nevelőmunkájuk színvonalas ellátásában, szakmai kompetenciájuk erősítésében, módszertani kultúrájuk gazdagításában.

Továbbképzési programunk általános óvodapedagógiai kérdések közös, több szempontú végiggondolására építkezik, így valamennyi óvodapedagógus számára nyújthat hasznosítható tudást. Komplex módon, a törvényi háttérnek, az Alapprogramban rögzítetteknek, továbbá az utóbbi évek tudományos eredményei alapján értelmezzük újra az óvodapedagógia alapfogalmait, hangsúlyozva a módszertani kultúra szükséges és lehetséges újdonságait.
Mivel fő célunk a módszertani kultúra megújulásának elősegítése, gyakorlatorientált továbbképzésünkön az egyes témák feldolgozása során alkalmazott módszerekkel is mintát kívánunk nyújtani. Kiemelt szerepet szánunk a tematikus csoportos beszélgetésnek, a vitának, a kooperatív tanulási formáknak, továbbá a probléma alapú tanulásnak és a projekt módszernek.

A továbbképzés keretében feldolgozandó főbb témakörök többek között:

  • A köznevelési törvény óvodával kapcsolatos rendelkezései a mindennapokban,
  • az Alapprogramban megfogalmazott szakmai-módszertani irányelvek és a módszertani kultúra megújulásának szükségessége,
  • az Alapprogram tanulásfelfogásának értelmezése,
  • az óvodai nevelés alapkérdései a cselekvő, felfedező tevékenység szervezés aspektusából,
  • tanulás a játékban, projektpedagógia az óvodában,
  • a cselekvő, felfedező tanulást segítő programok kidolgozásának módszertana: tervezés, szervezés, a program megvalósítása, értékelés, programok adaptálásának kérdései.

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó ellenőrzések a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelményeknek való megfelelést segítik elő. Kiemelten fontos a fogalmak pontos értelmezése, az összefüggések meglátása, a témához kapcsolódó elvi álláspontok helyes értelmezése a gyakorlat szempontjából. A folyamatos visszacsatolás lehetővé teszi az esetleges korrekciót, pontosítások, kiegészítések megtételét.

A tanúsítvány megszerzésének együttes feltétele a foglalkozásokon való aktív jelenlét (a megengedettnél nem több – max. 10% – hiányzás és a feladatok teljesítésében való részvétel a foglalkozásokon), továbbá valamelyik műfajú házi dolgozat (portfólió vagy tervezet) határidőre és megfelelő színvonalon történő elkészítése. A portfólió a saját szakmai munka dokumentálására és a szakmai kompetenciák fejlődésének bemutatására szolgál. A tervezet egy jövőbeni tevékenység végiggondolt leírása. A házi dolgozatot a továbbképzés előadói előre meghatározott (és a hallgatókkal írásban és szóban megismertetett) szempontok alapján írásban értékelik. A házi dolgozat fontos kritériuma a továbbképzésen tanultak felhasználása, tükröződése. A választott házi dolgozat beadási határideje: a tanfolyam befejezését követő 15 napon belül.

Az előírt tartalmi követelmények:
A tanfolyamot elvégzett szakemberek:
– legyenek tájékozottak a jogi és a tartalmi szabályozás óvodai nevelést érintő változásaiban (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról),
– rendelkezzenek korszerű tanuláselméleti és tanuláslélektani ismeretekkel a cselekvő felfedező tanulásról
– legyenek képesek korszerű szemlélettel értelmezni az óvodapedagógia fontosabb alapfogalmait (például: fejlődés és fejlődéssegítés, iskolakészültség, felzárkóztatás, inklúzió, differenciálás, tehetséggondozás, tanulás és játék, projekt pedagógia az óvodában, stb.)
– rendelkezzenek megfelelő kompetenciákkal a cselekvő felfedező tevékenységek tervezéséhez, szervezéséhez, a tevékenységben való irányító részvételhez és a folyamat értékeléséhez.

Az ismeretek számonkérésének módja:

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzésének, értékelésének alapját a hallgató írásbeli házi dolgozata képezi, mely választhatóan lehet:
– portfólió
– tervezet
A portfólió a már elvégzett vagy folyamatban lévő saját munka bemutatására szolgál, a tervezet pedig a jövőben megvalósítandó elképzelést rögzít.
A portfólión a hallgató a cselekvő felfedező tevékenység szervezés módszertanához kapcsolódó kompetenciáinak fejlődését mutatja be egy saját maga által tervezett, szervezett, irányított, legalább 3 lépésből, alkalomból álló cselekvő felfedező tevékenységsorozat leírásával.

Részvételi díj: 55.000 Ft/fő

Az akkreditált program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.