Mostanában gyakran esik szó a köznevelési intézmények ellenőrzéséről, az óvodák önkormányzati felülvizsgálatáról azonban keveset hallunk, pedig ez is az őszi feladatok közé tartozik.

Írásunkban ismertetjük a fenntartói ellenőrzés általános szempontjait, továbbá egy mintát is közreadunk. Az önkormányzatoknál általában a képviselő-testület fogadja el az értékelést, amelyet azután az óvodáknak fel kell tenniük a honlapjukra.

 

Jogszabályi háttér

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. h)–i) pontjai szerint a fenntartó:

 • értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
 • ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t.

 

Óvodák pedagógiai-szakmai munkája értékelésének szempontjai

Az önkormányzat által fenntartott óvodák tekintetében a képviselő-testület az említett fenntartói faladat- és hatáskörök gyakorlását az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházta át. A Bizottság e feladat- és hatáskörében eljárva az óvodák pedagógiai-szakmai munkája értékelésének szempontjait az alábbiak szerint határozza meg.

A Képviselő-testület/ Oktatási és Kulturális Bizottság minden év november 30-ig értékeli az előző nevelési évre vonatkozóan az egyes köznevelési intézmények pedagógiai programjaiban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét.

 

A fenntartó által kiemelt óvodai minőségi célok:

 • A szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással az óvodák segítsék elő a gyermekek harmonikus beilleszkedését.
 • Programkínálatukkal és családias légkörükkel nyújtsanak optimális feltételeket a gyermeki személyiség kiegyensúlyozott fejlődéséhez.
 • Saját mindennapos tevékenységükkel segítsék elő az egészségnevelés stratégiai programjának kidolgozását és megvalósítását.
 • Működési feltételeik javítása érdekében használják ki a pályázati lehetőségeket.
 • Aktívan vegyenek részt a kerületi sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának koordinációjában.
 • Minden óvoda rendelkezzen SNI programmal.
 • A pedagógusok folyamatos szakmai képzéssel, továbbképzésekkel, önműveléssel emeljék a szakmai munkájuk színvonalát.
 • Az óvodák mindegyike végezzen intézmény szintű mérést, működtessen olyan önértékelési rendszert, ami kiterjed az intézmény valamennyi területére.
 • Az óvodák mindegyike komplex önértékelésen és igényfelmérésen alapuló stratégiai és operatív tervezést végezzen.

 

Az értékelés területei 

Igazgatás

 • Az intézményi szabályozó dokumentumok (pedagógiai program, SZMSZ, házirend) érvényessége, a törvényi előírásoknak összhangja
 • A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak-e?
 • A nyilvántartások megfelelőek, jogszerűek-e?
 • Az óvoda vezetése kiemelt figyelmet fordít-e az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok esetében az
 • adatvédelem teljesülésére,
 • az óvodakötelezettség teljesítésére, az óvodai jogviszony létrejöttére,
 • az iskolai érettség szűrésére,
 • a belső értékelési rendszer működtetésére?

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 • Az intézmény optimálisan használja-e fel a rendelkezésre álló erőforrásait?
 • A helyiségek száma, funkcionális megfelelősége optimális-e?
 • Az intézmény eszköz- és felszerelésjegyzéke megfelelő-e?
 • A pedagógiai program teljesítéséhez szükséges ellátottság rendelkezésre áll-e?
 • Az épületkihasználtsága optimális-e?
 • A természetes és/vagy telepített környezet biztonságos-e?
 • A munkaegészségügyi és biztonsági előírások betartása megfelelő-e?

 

Személyi feltételek

 • Álláshelyekkel való gazdálkodás megfelelő-e?
 • Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre megfelelő-e?
 • Egyéb, a pedagógiai/nevelési program megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák megléte megfelelő-e?
 • Felkészültség a környezetvédelmi témák nevelésére megfelelő-e?
 • Továbbképzési program és beiskolázási terv teljesülése megfelelő-e?
 • Munkaügyi dokumentumok, munkaköri leírások megléte megfelelő-e?

 

Pedagógiai feltételek 

 • A pedagógusok módszertani kultúrája megfelelő-e?
 • A pedagógusok módszertani sokszínűsége megfelelő-e?
 • Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása megfelelő-e?
 • A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembevétele a mindennapi munkában megfelelő-e?
 • Fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása megfelelő-e?
 • A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata megfelelő-e?
 • Speciális fejlesztés (logopédia, fejlesztőpedagógia) megfelelő-e?
 • Tehetségfejlesztés megfelelő-e?
 • Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése megfelelő-e?
 • Társas viszonyok kialakítása a csoportokban megfelelő-e?
 • Az önismeret fejlesztésének megvalósítása megfelelő-e?
 • Az egészséges életmódra nevelés megvalósítása, a hatékony óvodai egészséggondozás megfelelő-e?

 

Szerző: Gilicze Zoltán

Az írást teljes terjedelmében az ÓvodaVezetési Ismeretek decemberi kötetében olvashatja.

 

https://ovonok.hu/termek/ovodavezetesi-ismeretek/