Az óvodai csoport maximális létszáma a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, a nevelési év során pedig – függetlenül a csoportok számától – akkor is túlléphető, ha az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. Megvalósul a szabálysértés, ha ezeket a szabályokat nem tartják be.

 

A szülői jogok gyakorlásának korlátozása

A szülői szervezet és az óvodaszék

Fontos, hogy az óvodaszék és az óvodai szülői szervezet (közösség) javaslatára az érintett határidőn belül érdemi választ köteles adni. Ezen túlmenően az óvodaszék és az óvodai szülői szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartói döntés ellen bírósághoz fordulhat, illetve törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet. Ezen túlmenően a fenntartói irányítás körébe tartozó
valamely döntés meghozatalához szükséges előzetes vélemény elmulasztása esetén az így hozott döntést az óvodaszék, a szülői szervezet megtámadhatja. 

 

Minden olyan óvodavezetői, pedagógusi tevőleges magatartás, amely szándékosan megnehezíti vagy megakadályozza a fentebb bemutatott jogok érvényesítését, megvalósítja a szabálysértést, és pénzbírságot von maga után. 

A szabálysértés szándékosságot feltételez, amelyen azt kell érteni, hogyha valaki a magatartásának következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.

A szakértői véleménnyel kapcsolatos szabálysértés

A szabálysértési törvény 248. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, aki a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően készített szakvéleményben foglaltakat szándékosan figyelmen kívül hagyja, szabálysértést követ el. 

A köznevelésről szóló törvény 47. § (1) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.

A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A törvény rendelkezései alapján a különleges bánásmódot – többek között – az óvodai nevelés keretében kell biztosítani.

 

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése
• az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban vagy
• a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

 

A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot a sajátos nevelési igény típusának  megfelelően kell létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő óvodában a gyermek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül. Ha a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A
fejlesztő foglalkoztatás – többek között – az óvodai nevelés keretében valósítható meg.

A szabálysértés elkövetője annak az óvodának a vezetője lehet, amelyet a szakértői vélemény kijelöl a
gyermek fogadására. Az óvoda vezetőjét a szakvéleményben foglaltak kötik, azt – saját hatáskörben – nem jogosult felülbírálni, megváltoztatni.

Megvalósul a szabálysértés, ha például olyan óvoda veszi fel a gyermeket, amely
• alapító okirata szerint nem fogadhat sajátos nevelési igényű gyermekeket, vagy ha igen,
• nem jogosult olyan területen ellátást nyújtani, mint amelyet a felvett gyermek állapota igényel.

 

Elkövetheti a szabálysértést az a pedagógus is, aki részt vesz a gyermek ellátásában, de azt nem a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően teszi.

A szabálysértés szándékosságot követel meg az intézmény vezetőjétől, a pedagógustól, és a magatartásnak kifejezetten összefüggésben kell állnia a szakértői véleményben írottakkal.

 

A cikk folytatását a júniusi Óvodai Jogfutár című kiadványunkban olvashatja.