A XXII. kerületi Egyesített Óvoda tagóvoda-vezetőt keres

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján

pályázatot ír ki

tagóvoda-vezetői megbízással

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre 1 évre szóló tagóvoda-vezetői megbízással. Az 1 év letelte után lehetőség van további 5 év határozott idejű tagóvoda-vezetői megbízatásra.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40/24 óra)

Munkavégzés helye: Leányka tagóvoda (1221 Budapest, Leányka u. 40.)

Ellátandó feladatok:

 • Alkalmazotti közösség irányítása, a tagóvodában folyó munkaügyi és gazdálkodási feladatok ellátása, a XXII. kerületi Egyesített Óvoda sajátosságainak figyelembe vételével.
 • Pedagógiai munka irányítása, a tagóvodában folyó tanügyigazgatási feladatok ellátása.
 • az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével,
 • tervezi, szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását,
 • kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének alakításához,
 • ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett óvodapedagógusi végzettség
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés

Elvárt kompetenciák:

 • magas fokú problémamegoldó képesség,
 • együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal,
 • magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 •  részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői óvodapedagógusi végzettség.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése az irányadók.
 • A tagóvoda-vezető munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján havi bruttó 20.000.-Ft önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult egy éven keresztül, a tagóvoda-vezetői pótlékon felül.
 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft / év

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2019. július 20. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör 2019.08.01.-től tölthető be.

A pályázatokat 2019. július 13. –ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „tagóvoda-vezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.