Az óvónőhiány enyhítésére szerencsés megoldás lehet, ha a fizikailag is aktív és mentálisan friss, szakképzett nyugdíjas óvodapedagógusok visszatérjenek az intézményekbe. Sajnálatos módon azonban még a jogászok is nehezen igazodnak el abban a kérdésben, hogy milyen módon és feltételekkel dolgozhatnak tovább a nyugdíjas óvodapedagógusok.

 

A Tb-törvényben foglaltak szerint nincs akadálya annak, hogy az öregségi nyugdíjas közalkalmazott megtartsa közalkalmazotti jogviszonyát 65 éves kora után is, vagy öregségi nyugdíjasként új közalkalmazotti jogviszonyt létesítsen, ezekben az esetekben azonban szüneteltetni kell az öregségi nyugdíj folyósítását.

 

Nyugdíjasként három lehetőség is van az óvodai munkába való visszatérésre, amennyiben erre az óvoda alapító okiratában az alábbiak szerint utalnak. Ha nem szerepel az második, illetve a harmadik opció, akkor érdemes a fenntartónál kezdeményezni az alapító okirat módosítását.

 

„A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1. közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
2. munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény –Mt.
3. megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény –Ptk.

 

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az óvodavezető csak akkor élhet a már nyugdíjas munkaerő bármilyen módon történő alkalmazásával, ha a KÖZIGÁLLÁSON meghirdetett állásra nincs aktív jelentkező. Hirdetni viszont folyamatosan és dokumentáltan kell. Természetesen az óvodapedagógus-hiány miatt kicsi az esély arra, hogy főleg nevelési év közben szakképzettséggel rendelkező, megfelelő jelentkezőt találjunk.

 

Figyelni kell arra tehát, hogy a nyugdíjas kollégát már előre tájékoztatni kell arról, hogy ha mégis jelentkezne valaki, akkor neki át kell adnia az adott munkakört, vagy áthelyezik például egy másik tagóvodába.

Nyugdíjas óvodapedagógus alkalmazása közalkalmazotti jogviszony létesítésével

Az első esetben, vagyis közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, amennyiben üres állásra vették fel a nyugdíját szüneteltető nyugdíjast, akkor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében határozatlan időre kell a kinevezést elkészíteni.

 

A közalkalmazott besorolására – függetlenül attól, hogy nyugdíjas-e vagy sem –

  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény Nkt. és
  • a pedagóguséletpálya-modell rendelkezései alkalmazandó.

A nyugdíjas foglalkoztatására az illetmény és a szabadság tekintetében ugyanazon szabályok alkalmazandók, mint a nem nyugdíjas foglalkoztatottra.

 

Amennyiben a nyugdíjas korú személy közalkalmazotti jogviszonyt létesít (ami a jelenlegi szabályozás mellett azt jelenti, hogy nyugdíjban egyáltalán nem részesül), betegszabadság és táppénz tekintetében is ugyanúgy jogosult mindenre, mint a nem nyugdíjas korú, aktív dolgozó.

 

A nyugdíj folyósításának szüneteltetése a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjazása után is előírás, ha a nyugdíjas

  • közalkalmazotti jogviszonyban,
  • kormányzati szolgálati jogviszonyban,
  • állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
  • közszolgálati jogviszonyban áll.

 

− Óvodapedagógus esetén is a Tb. 83/C. § (1) bekezdése szerint a szüneteltetés a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, amennyiben a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

− A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről – a nyugellátásban részesülő személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján – hivatalból dönt.

− Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett továbbra is nyugdíjasnak minősül, ezért 2020. július 1-től mentesül a járulékok befizetésétől. Ezzel 18,5%-kal több lesz a besorolása szerinti nettó jövedelme, az azt megelőző időszakhoz képest.

− Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a jogviszony megszűnését.

− Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a Tb. 83/A. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

− A nyugellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti.

− Ezen túlmenően a nyugdíjas személyt visszafoglalkoztató óvodavezetőnek tudnia kell, hogy amennyiben a nyugdíjas közalkalmazott jogviszonyát a későbbiekben felmentéssel szünteti meg, akkor az érintett részére járó felmentési idő tartamát ismét a teljes – felmentésnél beszámítható – közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell kiszámítani.

 

A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A Kjt. 37/A.§ (2) bekezdése alapján a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlő részletekben jogosult.

 

A Kjt. 59.§ (3) bekezdése szerint az Mt. 95. § (4) bekezdését alkalmazni kell a Kjt. 30. § (4) bekezdése szerinti felmentés esetén is (vagyis a nők kedvezményes nyugdíjának igénylése miatt történő munkáltatói felmentés esetén). A Munka Törvénykönyve hivatkozott rendelkezése szerint az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt szűnik meg és a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidőre járó munkabérnél magasabb összegű munkabérben részesült.

 

Végkielégítésre ilyenkor az érintett hölgy nem jogosult a Kjt. 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján: nem jár végkielégítés a közalkalmazottnak, ha felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor (vagyis azért, mert a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját igényelte).

 

A nyugdíjas továbbfoglalkoztatásának lehetősége nem közalkalmazotti jogviszonyban

Erre kétféle megoldás is van: munkaviszony, illetve megbízási jogviszony létesítésével.

 

Az írás tovább folytatódik az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunk 2020. októberi számában. Érdeklik az ehhez hasonló témák? Fizessen elő az ÓvodaVezetési Ismeretek című szakmai kiadványunkra:

 

Kiemelt kép: Love photo created by freepik – www.freepik.com