A tematikus tervre nem csak a feltöltendő portfólióba van szükség, hanem ahhoz is, hogy az óvodapedagógus tudatosan és hatékonyan megtervezze és végezze a munkáját.

Most két, kis- és nagycsoportosok számára előkészített mintát hoztunk őszre, azon belül is szeptemberre és októberre:

KISCSOPORT OKTÓBERI TERVÖTLET

1. A külső világ tevékeny megismerése:

 • Őszi időjárás: Őszi időjárás jellemzőinek megbeszélése, az ősz színeinek megismertetése.
 • Őszi öltözködés: Az időjárás és az öltözködés kapcsolatának megbeszélése.

2. Irodalom: Verselés, mesélés

 • Nemes Nagy Ágnes: Hány ujja van? (új vers)
 • Lukács Angéla: Ősz (új)
 • Csanádi Imre: Őszi levél (vershallgatás)
 • Csukás István: Sün Balázs (új mese)

3. Ének, zene, énekes játék, tánc

 • 1. Fújja a szél (M); Esik az eső; Gyí paci (Új)
 • Képességfejlesztés: Egyenletes lüktetés érzékeltetése
 • Zenehallgatás: Az én lovam hintaló
 • 2. Cini-cini,; Húzz, húzz; Gyí paci
 • Képességfejlesztés: Halk-hangos érzékeltetése
 • Zenehallgatás: Csip-csip csóka

4. Rajzolás, festés, kézimunka, mintázás

 • 1. Lánc készítése fűzéssel (gesztenyéből)
 • 2. Sün gyurmázása
 • Gömbölyítés technikájának gyakorlása.

5. Mozgás

 • Átbújás karikasoron
 • Járás: törpe-, óriásjárás
 • Futás: autók a garázsba!
 • Gimnasztika: karikagyakorlatok
 • Főgyakorlat: Futás közben függőleges karikasoron átbújás mászás talpon-tenyéren
 • Játék: Gyere be a házba!

Cél- és feladatrendszer:

A természet változásának megfigyeltetése, megbeszélése. Levelek válogatása alkalmával a színek rögzítése. Méretbeli különbségek felismerése során a kifejezések helyes használata. Gyerekek ösztönzése gondolataik közlésére. Fő testrészek felismerése, megnevezése, rögzítése. Ruhadarabok neveinek helyes használata, rögzítése. Testrészek és a ruhák összekapcsolása. Verselés és mondókázás során a szöveg és a mozgás kerüljön előtérbe. Új mese élményszerű bemutatása. Zenei fogalompárok megértése, rögzítése. Gömbölyítés technikájának gyakorlása mellett egyedi jelleg megjelenítése a részletek során.

Kiemelt fejlesztési területek:

Figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, észlelés, zenei hallás, finommotorika, szem-kéz koordináció, alkotási kedv, beszéd, szókincsbővítés, testséma (testrészek mozgatásával), nagymozgás fejlesztése.

Módszer:

Bemutatás, szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, gyakorlás, segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés.

Eszköz:

Falevelek, ruhadarabok, cipő, macis játék, síkbáb, fejdísz, gesztenye, fonal, spárga, só-liszt gyurma, fogpiszkáló, kötél, karika.

NAGYCSOPORT SZEPTEMBERI TERVÖTLET

1. A külső világ tevékeny megismerése

 • Nagycsoportosok lettünk Változásaink észrevétele; „Mi változott meg rajtunk?” (magasság, testsúly, hajhossz stb.)
 • Óvodánk tágabb környezetének megismerése

2Környezetünk mennyiségi és formai összefüggései

 • Halmazok képzése, összehasonlítása tulajdonságaik szerint Tárgyak, személyek, dolgok tulajdonságainak felismerése, megnevezése

3. Irodalom: Verselés, mesélés

 • Zsil Magda: Napos vagyok (vers)
 • Kovács Barbara: Apa óvodás lesz (mese)

4. Ének, zene, énekes játék, tánc

 • Ketten jártunk óvodába (M); Kör, kör, ki játszik?; Elvesztettem zsebkendőmet
 • Zenehallgatás: Nyári rajz; Laci megy az óvodába (M); Gyertek lányok játszani; Tekeredik a kigyó
 • Zenehallgatás: Sehallselát

5. Rajzolás, festés, kézimunka, mintázás

 • Nyár élmények felelevenítése után aszfaltrajzkészítés
 • Origami: egyszerű hajtogatással ház készítése

6. Mozgás

 • Futás tempóváltással, szökdelés
 • Járás: törpejárás
 • Fő részAkadálypálya – indulás állórajttal, vonal mögül, gyors futás akadályig, visszakanyarodás akadálykerüléssel, akadályátlépéssel közepes tempóban
 • Burgonyaültetés váltóversenyben
 • Faroklopó
 • Autós játék

Cél- és feladatrendszer:

Összetartozás, közösségi érzés fejlesztése. Történések időbeli egymásutániságának felfogása, kifejezésének gyakorlása. Ismerkedjenek meg az óvoda tágabb környezetével, utcájával, az ott lévő épületekkel, középületekkel, szobrokkal. Séta során gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása. Ismerjék fel és nevezzék meg az azonosságokat és különbségeket. Szívesen mondjanak verseket, hallgassanak mesét. Örömmel énekeljenek, ismerjék fel a tanult dalokat. Egyenletes lüktetés érzékeltetése tapssal, járással. Türelemmel, odafigyeléssel rajzoljanak, hajtogassanak. A mozgás, a mozgásos játék legyen számukra öröm forrása.

Kiemelt fejlesztési terület:

Figyelem, emlékezet, összehasonlítás, analízis, szintézis, absztrahálás, általánosítás, gondolkodás, közösségi érzés, szókincsbővítés, türelem, kitartás, lateralitás, állóképesség, reagálás-, mozdulat- és mozgásgyorsaság-fejlesztés.

Módszer:

Bemutatás, szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, játékos cselekedtetés, gyakorlás, ösztönzés, ellenőrzés, értékelés, dicséret.

Eszköz:

Fénykép, magasságmérő, tükör, gombok, játékok, zsebkendő, dob, aszfaltkréta, origamilapok, szalag, babzsák, karika, szalag.

Az egész óvodai tanévre, a kis-, középső és nagycsoportosok számára előre elkészített tervmintákat megtalálja Fontos a tematikus terv! című e-bookunkban:

Kiemelt kép: Love photo created by senivpetro – www.freepik.com