A 2022/2023-as nevelési év feladatai, eseményei cikkünkben óvodavezetői szemmel járjuk körbe a teendőket, törvényi kötelezettségeket, valamint az adminisztrációs feladatokat. A nem jogász végzettségű pedagógusoknak igen nehéz eligazodniuk a jogszabályok sűrűjében. Írásunkban ezért a köznevelést érintő jogszabályok legaktuálisabb, az óvodákat is érintő változásaira szeretnénk felhívni a figyelmet.

Az ÓvodaVezetési Ismeretek augusztusi kötetében elsőként a szeptember–októberi munkáltatói, tanügy-igazgatási, pedagógiai és gazdasági feladatokat ismertetjük, következőkben pedig az év további hónapjaiban aktuális teendőket is sorra vesszük.

 

Az alábbiakban szemelvényeket közlünk a tanügyigazgatási feladatokból. Mindezekről részletesen az ÓvodaVezetési Ismeretek 2022 augusztusi számában olvashatnak részletesen.

 

Tanügy-igazgatási feladatok

 • Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelő, azzal jogharmonizációban lévő intézményi pedagógiai program áttekintése, ha szükséges, módosítása, csoportonkénti kiosztása.
 • Az éves munkaterv elkészítése, legkésőbb szeptember 15-ig.
 • Az éves munkatervben meg kell fogalmazni a nevelőtestülettel közösen a 2022/2023-as nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait, programjait. Ezután ki kell osztani valamennyi csoportnak, hogy ennek alapján az óvónők tervezni tudják a nevelési és az oktatási feladataikat a csoportnaplókban is.
 • Az éves munkaterv mellékletei:
  • Fejlesztőpedagógus éves munkaterve, fejlesztési programja, gyermeknévsorral (1. sz.)
  • Módszertani munkaközösség éves munkaterve (2. sz.)
  • Gyermekvédelmi feladatok éves munkaterve (3. sz.)
  • Szülői szervezet éves munkaterve (4. sz.)
 • Évnyitó, munkatársi és nevelői értekezlet lebonyolítása (aug. végén is lehet). Feladat az éves munkaterv ismertetése, a nevelési év pedagógiai programjainak egyeztetése, az új jogszabályok megbeszélése.
 • A gyermekek szüleinek írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amely miatt a szülőre fizetési kötelezettség hárul, vagy minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja (pl.: a GDPR-szabályzatnak megfelelően arról, hogy gyermekük szerepelhet-e az óvodában készült fényképen, illetve filmfelvételen, és a gyermekről készült fényképek nyilvánosságra hozhatóak-e).
 • A nevelőtestület tájékoztatása az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, minősítés lefolytatásának érvényes és aktuális szabályairól, a Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban POK) által végzett vizsgálatok ütemezéséről. [Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. § (1) f) pontja írja elő, jogszabályi hátterét az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI-rendelet adja.]

 • A POK által az előző nevelési évben elvégzett vezetői, illetve intézményi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megbeszélése, az intézkedési tervek elkészítése, végrehajtása.
 • Az iskolába menő gyerekek óvodai jogviszonyának megszüntetése, kivezetése (augusztus 31-ével) a Köznevelés Információs Rendszeréből (továbbiakban KIR).
 • Az új gyermekek szüleinek a kérdőívek (anamnézis lap) kiosztása, összeszedése és feldolgozása.
 • Az új gyermekek bejelentése, adatainak felvitele a KIR-be a gyermeknyilvántartás részbe, az oktatási azonosítók igénylésével.
 • A már régebben óvodába járó gyermekek adatainak frissítése (telefonszám, e-mail-cím, lakcímváltozás) a mulasztási naplóban, illetve a KIR-ben is.
 • A pedagógusok szolgálati idejének meghosszabbítása a KIR-ben, plusz egy évvel.
 • Csoportnaplók, fejlődési naplók megnyitása. A szeptemberi beszoktatási és a visszaszoktatási terv elkészíttetése.
 • A térítési díjak beszedéséhez szükséges névsorok, táblázatok elkészítése, frissítése, különös gonddal az ingyenes óvodai gyermekétkeztetésre.
 • Ingyenes étkezésre jogosult családoktól az erről szóló határozatok és szülői nyilatkozatok begyűjtése. A határozatok lejártának ellenőrzése. Lejárat esetén a szülők figyelmeztetése. Az egyéb jogosultságok (3 gyerek, beteg vagy örökbe fogadott gyerek stb.) alapján járó ingyenesség feltárása, erről a szülők tájékoztatása.
 • A 2023. évi pedagógusminősítési portfólió és pályázati felület 06. 30-a óta megtekinthető. A 2023. évi Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok minősítési eljárásaihoz vagy a Mesterpedagógus-pályázathoz kapcsolódó vezetői teendők, segítségek megtervezése, az érintettekkel való megbeszélése. A KIR személyi nyilvántartásában rögzített adatok hitelességéért az intézményvezető felel, szükség esetén a KIR-ben rögzített adatok módosítását a változás (pl.: új dolgozó felvezetése, kilépett kivezetése) bekövetkezését követő 5 napon belül kell elvégeznie.
 • Az óvoda által használt nyomtatványok beszerzése vagy elkészítése, kitöltése, az aktuális előírások alapján a felvételi és mulasztási napló lezárása, az új tartalmának ellenőrzése, hitelesítése, továbbá
  • az óvodai csoportnapló,
  • az óvodai törzskönyv,
  • a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása.
 • A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatványok lehetnek:
  • nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány,
  • nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
  • elektronikus okirat vagy
  • saját készítésű, elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány.
 • A mulasztási napló elkészítése
 • Az óvodai mulasztások igazolásával kapcsolatosan a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy az óvoda házirendjében kell szabályozni a gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket.

 

Fontos tisztázni, hogy jelenleg nincs olyan hatályos köznevelési jogszabály, amely előírná, hogy a szülő az óvodában „saját hatáskörben” csak három napot igazolhat.

 

A tévhit alapja még a hetvenes, nyolcvanas években használt egykori rendtartás, amely csakugyan tartalmazott ilyen szabályt, de ezt már évtizedekkel ezelőtt hatályon kívül helyezték. A gyermekorvosok kezdeményezésére, kérésére már több óvodában lazítottak a házirendben ezen a helyi szabályon. Ennek értelmében:

 

A belső szabályzatnak tartalmaznia kell a mulasztás kezdetének megfelelő bejelentését, ennek dokumentálását, az igazolható napok számát, az előírt bejelentési és dokumentálási határidő elmulasztásának következményeit, szankcionálását.

 

A gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása

Még mindig előfordul egyes óvodákban az a beidegződés, hogy a mulasztási naplónak meg kell egyeznie a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálásával. Mivel ez eleve egy anomália volt (hiszen az adott gyermek hiányzásaikor nem lehet valamennyi étkezési napját lemondani a konyha felé), „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról” című 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet ezt a kérdést rendezte. Így e rendelet 4. számú mellékletében szereplő táblázatban kell vezetni a gyermek étkezésének nyilvántartását. Az állami támogatás (régi nevén normatíva) igénylése, elszámolása, ellenőrzése során is ezt kérik, nem a mulasztási naplót.

 

Ne maradjon le a hasonló cikkekről, fizessen elő az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunkra!