Szabolcs Község Önkormányzata óvodavezetőt keres

Szabolcs Község Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01-2023.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4467 Szabolcs, Tiszafolyó út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •       legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •       legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 •       büntetlen előélet
 •       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 •       az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 •       cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Pályázó szakmai önéletrajza
 •       Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket
 •       Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
 •       Eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat
 •       A pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       A pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e
 •       Nyilatkozatot vagyonnyilatkozat tételéről pályázati nyertesség esetére

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csegei László nyújt, a 0642/720-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4467 Szabolcs, Petőfi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/20-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Oktatási és Kulturális Közlöny – 2018. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabolcs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.