Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy az óvodai ellátás helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó kiemelt helyi önkormányzati feladat.

A köznevelési törvény rendelkezései szerint a fenntartónak számos jogosítványa van a fenntartásához tartozó intézmények irányításával kapcsolatban. Ezen jogosítványok gyakorlása során minden esetben be kell tartania a jogszabályokban előírt tartalmi és eljárási korlátozásokat.

 

Többek között a fenntartói jogkörök keretében ellenőrzi:

 

 • a köznevelési intézmény gazdálkodását;
 • működésének törvényességét;
 • működésének hatékonyságát,
 • a szakmai munka eredményességét;
 • a gyermekvédelmi tevékenységet;
 • a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket;
 • az Önkormányzat által fenntartott óvoda pedagógiai programját, házirendjét, valamint szervezeti és működési szabályzatát (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) pont).
 • az alapító okirat, az SZMSZ, a házirend, a továbbképzési program, az éves beiskolázási terv, valamint más belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását;
 • a szabályzatokban foglaltak jogszerűségét;
 • a működés és döntéshozatal jogszerűségét, így különösen a gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermekvédelmi feladatok ellátásával, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységeket.

 

A köznevelési intézmény törvényességi és szakmai ellenőrzésének szabályai

 

A köznevelési intézményben folyó törvényességi ellenőrzésnél a szakmai ellenőrzésnél megfogalmazottakat általában alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az előzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell megtartani, ha az az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti.

Ha nem a fenntartó indítja, a szakmai ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal értesíteni kell a köznevelési intézmény fenntartóját, tájékoztatva arról, hogy a szakmai ellenőrzés lefolytatásánál jelen lehet, ki az ellenőrzést kezdeményezte, a szakmai ellenőrzés időtartamát, formáját, módszereit, az ellenőrzés időpontját, továbbá, hogy az érdekeltek milyen módon nyilvánít­hatnak véleményt az ellenőrzés megállapításairól.

 

A szakmai ellenőrzés megállapításait megkapja az, akit az ellenőrzés érintett, továbbá az, akinek a kezdeményezésére az ellenőrzés indult, valamint a fenntartó (kivéve, ha az ellenőrzést az intézmény alkalmazottja kezdeményezte).

Ha az ellenőrzés nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot ellátó köznevelési intézményben folyik, a szakmai ellenőrzés megállapításait meg kell küldeni az érdekelt helyi nemzetiségi önkormányzatnak, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatnak.

Az, aki az ellenőrzés megállapításaival nem ért egyet, másik szakmai ellenőrzés keretében kérheti annak felülvizsgálatát.

Az értékelés eredményeképpen a fenntartó – ha az intézkedésre nem ő jogosult – megfelelő határidő biztosítása mellett felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jog­szabályok megtartásával kell nyilvánosságra hozni.

 

Szakmai ellenőrzést indíthat:

 

 • települési szinten a települési önkormányzat a helyi oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, megvalósulásuk megismerése, a helyi nemzetiségi önkormányzat óvodai neveléssel összefüggő feladatok végrehajtásának áttekintése;
 • intézményi szinten a fenntartó, a helyi oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, vagy a célkitűzések megvalósulásának megismerése, illetve az egyes intézményekben végzett nevelő- és oktatómunka színvonalának értékelése;
 • a köznevelési intézmény vezetője az intézményben végzett nevelő- és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése;
 • a köznevelési intézmény alkalmazottja saját munkájának értékelése céljából.

 

A fenntartó további feladatairól, illetve jogosítványairól az ÓvodaVezetési Ismeretek júniusi 100. jubileumi kötetében olvashat tovább.