Szerző: Dr. Tárnokiné Joó Ildikó 

Augusztus–szeptember a tervezés időszaka, a nem jogász végzettségű pedagógusoknak azonban időnként igen nehéz eligazodni a jogszabályok sűrűjében. Írásunkban ezért a köznevelési törvény és a köznevelést érintő alacsonyabb szintű jogszabályok legaktuálisabb, az óvodákat is érintő változásaira szeretnénk felhívni a figyelmet. Cikkünk nemcsak a szeptemberi feladatokat, hanem az év minden hónapjában aktuális teendőket is sorra veszi.

Az írás minden hónapban

 • végig veszi a törvényességi feladatokat (szeptemberben kiemelve a közalkalmazotti illetmény differenciált megállapításának részleteit),
 • felsorolja, hogy a Munkatervben mi mindent kell összeállíttatni, elfogadtatni és nyilvánosságra hozni,
 • kiemeli, hogy melyek a tanügy-igazgatási teendők, ezen felül
 • ismerteti a pedagógiai, a munkáltatói és a gazdasági feladatokat.

Lássuk, hogy melyek szeptemberben a legfontosabb tanügy-igazgatási teendők!

 

Részlet az ÓvodaVezetési Ismeretek 2018 szeptemberi kötetéből:

 

Tanügy-igazgatási feladatok

 

 • Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelő, azzal jogharmonizációban lévő intézményi pedagógiai program (módosítás esetén) csoportonkénti kiosztása.
 • Az éves munkaterv elkészítése, legkésőbb szeptember 15-ig.
 • Az éves munkatervben meg kell fogalmazni a nevelőtestülettel közösen a 2018/2019-es nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait, programjait. Ezután ki kell osztani valamennyi csoportnak, hogy ennek alapján az óvónők tervezni tudják a nevelési és az oktatási feladataikat a csoportnaplókban is.
 • Az éves munkaterv mellékletei:
 • Fejlesztőpedagógus éves munkaterve, fejlesztési programja, gyermeknévsora (1. sz.)
 • Módszertani munkaközösség éves munkaterve (2. sz.)
 • Gyermekvédelmi feladatok éves munkaterve (3. sz.)
 • Szülői szervezet éves munkaterve (4. sz.)
 • Évnyitó, munkatársi és nevelői értekezlet lebonyolítása (aug. végén is lehet). Feladat az éves munkaterv ismertetése, a nevelési év pedagógiai programjainak egyeztetése.
 • Az általános adatvédelmi szabályzat (GDPR) és a Honvédelmi intézkedési terv (HIT) ismertetése, értelmezése, kiosztása és közzététele.

 

Emlékeztető:

A GDPR a személyes adatok védelméről szóló, az Európai Unió és az Európai Tanács által elfogadott rendelet. A mozaikszó jelentése: General Data Protection Regulation, magyarul: általános adatvédelmi rendelet. 2018. május 25-től hazánkban is a GDPR szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos: azok összegyűjtését és rögzítését, tárolását, módosítását, továbbítását, egyszóval: bármilyen szintű felhasználását.

A HIT a 273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről szóló 1061/2014. (II.18.) Korm. határozat alapján valamennyi intézménynek ki kellett dolgoznia (2018. június 15-ig) a Honvédelmi Intézkedési Tervét. A HIT-készítési kötelezettséget a 49/2016. (XII. 28.) EMMI-rendelet 3. § (2) bekezdés bb) pontja írja elő a köznevelési intézmények (iskolák, óvodák) számára. A tervet először 2018. június 30-ig kellett megküldeni az EMMI részére.

 

 • Amennyiben az intézményben van elhelyezve biztonsági kamera, arról a szülőket tájékoztatni kell (a Házirendben is szerepeltetni kell). Továbbá a megfigyelt területen egy erre figyelmeztető táblát kell kihelyezni.
 • A gyermekek szüleinek írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amely miatt a szülőre fizetési kötelezettség hárul, vagy minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja (pl. a GDPR-szabályzatnak megfelelően arról, hogy gyermekük szerepelhet-e az óvodában készült fényképen, illetve filmfelvételen, és a gyermekről készült fényképek nyilvánosságra hozatóak-e).
 • A nevelőtestület tájékoztatása az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, minősítés lefolytatásának érvényes és aktuális szabályairól.
 • Az új gyermekek szüleinek a kérdőívek (anamnézis lap) kiosztása, összeszedése és feldolgozása.
 • Az új gyermekek bejelentése, adatainak felvitele a köznevelés információs rendszerébe (a KIR-be) a gyermeknyilvántartás részbe, oktatási azonosító igénylése.
 • A régi gyermekek adatainak frissítése (telefonszám, lakcímváltozás) a Mulasztási naplóban, illetve a KIR-ben. Az iskolába menő gyermekek kivezetése, jogviszonyuk megszüntetésével (augusztus 31-ével).
 • Csoportnaplók, fejlődési naplók megnyitása. A szeptemberi beszoktatási és a visszaszoktatási terv elkészíttetése.
 • A térítési díjak beszedéséhez szükséges névsorok, táblázatok elkészítése, frissítése, különös gonddal az ingyenes óvodai gyermekétkeztetésre [a 2015. évi LXIII. törvény módosította a Gyvt.-t, a 151. § (5)–(10b) bekezdései, továbbá a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet].
 • Ingyenes étkezésre jogosult családoktól az erről szóló határozatok és szülői nyilatkozatok begyűjtése. A határozatok ellenőrzése. Lejárat esetén a szülők figyelmeztetése.
 • Az óvoda által használt nyomtatványok beszerzése vagy elkészítése, kitöltése az aktuális előírások alapján:
 • a felvételi és mulasztási napló,
 • az óvodai csoportnapló,
 • az óvodai törzskönyv,
 • az új, 2018/19-es mulasztási napló tartalmának ellenőrzése, hitelesítése.

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatványok lehetnek: nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány, nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, elektronikus okirat, vagy saját készítésű, elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány. 

 • Amennyiben szükséges, a fenntartó által a kormányhivataltól meg kell kérni az engedélyt a csoportlétszám megemeléséhez. Ha szeptember elseje után, illetve a nevelési év közben lesz magasabb a csoportlétszám az engedélyezettnél, akkor már nem kell hozzájárulást kérni.

Továbbá figyelembe kell venni:

 • a nevelési-oktatási intézmény feladatait a gyermek egészségfejlesztésével összefüggésben,
 • a nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánosságáról szóló szabályokat,
 • az óvodás gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályokat,
 • a tankötelezettség megállapításának szabályait,
 • a gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályokat,
 • a nevelési idő felosztásának általános szabályait,
 • a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási szabályokat,
 • az iratkezelés és az ügyintézés szabályait.

 

A továbbiakat az ÓvodaVezetési Ismeretek 2018 szeptemberi kötetében olvashatja.