A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot ír ki

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR

betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40/32 óra)

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok:
 • az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével,
 • tervezi, szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását,
 • kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének alakításához,
 • ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség.
Elvárt kompetenciák:
 • óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel,
 • együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal,
 • magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
 • problémamegoldó képesség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó részletes, szakmai önéletrajzát az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • az iskolai végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • a nevelés-oktatás területén betöltött tapasztalat, vagy óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 97. § (20) bekezdése az irányadók.
 • A gyakornok besorolású pályakezdő óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján havi bruttó 30.000.-Ft önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult egy éven keresztül.
 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft / év

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 30. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatokat 2019. augusztus 28 –ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu vagy orban.judit@ovoda.hawk.hu  Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére.