November

 • A munkáltatói dokumentumok rendezése, a változások folyamatos vezetése a közalkalmazotti nyilvántartásban.
 • A következő év (2019) bér- és dologi költségvetésének tervezése, előkészítése.
 • A nyugdíjazás ütemezése a következő évre. Érdeklődés, információgyűjtés arról, hogy ki szeretne nyugdíjba menni 2019-ben, a felmentési idő kiszámítása és az ezzel járó anyagi fedezet biztosítása érdekében. Az érintettek tájékoztatása arról, hogy a nők 40 éves nyugdíjazásával (csak Határozat alapján) jár felmentés, általában 4 hónap munka alóli mentesítéssel, viszont a nyugdíjkorhatár elérésével már egyáltalán nem jár felmentés.

Előzetes nyugdíj-kiszámítási kérelmek

A kérelemre történő adategyeztetés bárki számára nyitva áll, ez különösen a nők kedvezményes nyugdíját igényelni kívánó hölgyek számára fontos. Az ügyintézést mindenki saját maga intézi, nem a munkáltató feladata (természetesen segíteni lehet).

 • Az 1955 előtt születettszemélyek bármikor kérhetik a hatósági adategyeztetést.
 • 2014–2016 között hivatalból egyeztettek az 1955–1959 között született emberekkel.
 • Hivatalból fognak egyeztetni 2017–2019 között az 1960–1964 közöttszületett emberekkel.
 • A később született személyekkel ugyanígy ötéves születési korcsoportonként, kétéves ciklusokban folytatják majd le a hivatalból történő adategyeztetést.
 • Ha valaki kapott már korábban erről szóló határozatot, akkor az adategyeztetés csak a korábbi határozattal lezárt időszakot követő időszakra vonatkozik.
 • 2019-ben gyesről, gyedről visszatérők szabadságának kiszámítása, a kettős kifizetés tervezése.
 • Jubileumi jutalom tervezése 2019-re.
 • Törzsgárdajutalom tervezése 2019-re.
 • Dologi kiadások, beszerzések, kötelező eszköznorma szükségletek szerinti tervezése 2019-re.
 • A portfóliót író pedagógusok segítése, a beadási határidő figyelembevételével, azok számára, akik 2019-ben minősülnek. A pedagógus legkésőbb a minősítés évét megelőző év november 25. napjáig töltheti fel a portfólióját az informatikai rendszerbe. Ennek segítése vezetői feladat.
 • A minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a portfólió feltöltését lehetővé tévő informatikai hozzáférés megnyitásakor hatályos Útmutató szerint kell eljárni.
 • A portfólió feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést a minősítés évét megelőző év június 30-ától – vagy év közben létesített munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony esetén ettől eltérő időpontban – kell biztosítani úgy, hogy a portfólió, pályázat feltöltésére legalább negyvenöt nap álljon rendelkezésre.
 • Amennyiben a pedagógus a portfólió vagy a pályázat feltöltésére vonatkozó határidőt elmulasztja, az Oktatási Hivatal megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési vagy bírálati eljárás sikertelenségét.

 Fontos! Abban az esetben, ha olyan körülmény merült fel, amely a minősítő vizsga, a minősítési eljárás lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti, a pedagógus, a minősítő bizottság elnöke, tagja, vagy az e személyeket foglalkoztató intézmény vezetője a körülmény tudomására jutásától számított öt napon belül köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt. 

 • A mentorok munkájának ellenőrzése, szükség esetén leváltása.
 • A gyakornokok munkájának figyelemmel kísérése.
 • Vezetői ellenőrzések, az óvodapedagógusok számára a házi hospitálásokon látottak kielemzése.
 • Értekezlet összehívása a Szülői Szervezet (SZSZ), illetve az Óvodaszék részére. Az éves terv elkészítése és ismertetése.
 • A bérmaradvány összegének ellenőrzése, egyeztetése a gazdálkodással megbízott szervvel, és kiadása.
 • Az esetleges törvényi változások követése, feldolgozása.
 • A 2019-es év normatívaigénylésének előkészítése, az októberi statisztika alapján.

December 

 • A december 31-ével lejáró határozott idejű munkaszerződések meghosszabbítása.
 • A következő év soros ugrásainak elkészítése.
 • A Pedagógus I.-be és a Pedagógus II.-be sorolás előkészítése.

A 2018-as évben sikeres minősítő vizsgát tett gyakornokok Ped. I. fokozatba és a Ped. I.-ből Ped. II. fokozatba átlépők összegyűjtése és a magasabb fokozatba való átsorolása, 2019. január 1-jétől. Ugyanez vonatkozik a pedagógus végzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőkre (NOKS-osokra) is.

 • Selejtezés, leltározás előkészítése, lebonyolítása, minimum 2 évenként.
 • Az év végi vásárlások, beszerzések lerendezése, a készletek feltöltése.
 • A gazdasági év lezárása. A várható maradvány felhasználásának átgondolása, lekötése áthúzódó tételként.
 • A 2019. évre szóló költségvetési törvény és a témával kapcsolatos egyéb törvények, rendeletek követése, az óvodára vonatkozó tartalmak megismerése.
 • A decemberi ünnepségek megszervezése, lebonyolítása (Télapó, advent, karácsony).
 • A téli szünet idejére az ügyelet megszervezése.
 • Az iskolakészültség (régi nevén iskolaérettség), illetve készületlenség megállapítása az egyes tanköteles gyermekek tekintetében, az óvónőkkel, a fejlesztőpedagógussal, a logopédussal és a pszichológussal közösen.
 • A fejlesztőprogramban részt vevő gyermekek haladásának, fejlődésének értékelése (második)

Az értékelésre meg kell hívni a gyermek szülőjét és indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, valamint a nevelési tanácsadást végző pedagógiai szakszolgálat képviselőjét.

 • A téli szünet miatti összevont csoportok megszervezése.
 • Az iktatókönyv lezárása, az irattár rendezése, a selejtezhető dokumentumok, anyagok megsemmisítése.

 

A teljes év teendőinek listáját az Óvodavezetési Ismeretek című kiadványunkban találhatják meg előfizetőink. Figyelem! A fenti cikk nem képezi az alapmű részét! (De sok más fontos cikk igen!)

Óvodavezetési ismeretek