Annak a pedagógusnak, aki a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez.

 

Irányadó jogszabályi rendelkezések

277/1997. (XII. 22.) KORM. RENDELET

Munkáltatói feladatok

 • A nevelési-oktatási intézmény vezetője a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.
 • A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a köznevelési intézmény vezetője – a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők közreműködésével – dolgozza ki. A beiskolázási tervet – a továbbképzési időszakban – minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre.
 • A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell szereznie az üzemi tanács, közalkalmazotti tanács véleményét.
 • A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei:
  a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram,
  b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
  c) a finanszírozási alprogram,
  d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram. A továbbképzési program a)–b) pontjában meghatározott részeit külön-külön, a c) és d) pontjában meghatározott részeit az a)–b) ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni.

 

Fenntartói feladatok

 • A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.
 • A fenntartó ellenőrzi
  − a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program összhangját,
  − a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét, és
  − ha a nevelési-oktatási intézményt nem a tankerületi központ tartja fenn, a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását.
 • A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak.
 • A szakvizsgára történő felkészülésbe, illetve a továbbképzésbe – kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el – az érdekelt jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni.
 • A tankerületi központ a fenntartásában működő köznevelési intézmények esetében a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerén keresztül megszervezi a szakvizsgára történő felkészítésben vagy a továbbképzésben részt vevő pedagógus helyettesítését.

 

A továbbképzés teljesítése

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van

 • a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához,
 • a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez,
 • a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához,
 • a vizsgarendszer működtetéséhez,
 • a mérési, értékelési feladatok és
 • a köznevelési intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához.

 

A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a hétévenkénti továbbképzésben [Korm.r. 4. § (2) bek.].

Kevesen tudják, hogy:

 • Annak a pedagógusnak, aki a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez.
 • E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt.
 • A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához.
 • A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha: − nem tartozik a 4. § (2) bekezdés hatálya alá, − illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.

 

Dr. Selmeciné Dr Csordás Mária írásából közöltünk részletet a márciusi Óvodai Jogfutár című szakmai lapunkból. Szerencsére online is elérhető, így akár azonnal hozzáférhet az aktuális cikkekhez, írásokhoz.