A továbbiakban bemutatom a Jászsági Óvodai Intézmény négy munkakörre tervezett munkaköri leírását, így az óvodapszichológus, pedagógiai asszisztens, rendszergazda és óvodatitkár munkaköri leírásmintáját. Természetesen ezek felhasználása során minden vezetőnek figyelembe kell venni a saját intézménye alapdokumentumait és meg kell megteremteni a közöttük lévő koherenciát.

Az óvodapszichológus munkaköri leírása

Munkavállaló

 

Név:____________________________________________________________________

Oktatási azonosító:________________________________________________________

Született:________________________________________________________________

Anyja neve:______________________________________________________________

Lakcíme:________________________________________________________________

Besorolása:______________________________________________________________

 

Munkakör

 

Munkakör megnevezése:     Óvodapszichológus

Cél:  A gyermekek személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme,  továbbá a nevelőmunka hatékonyságának segítése

Szakszerű pszichológiai szűrővizsgálatok elvégzése

Mentálhigiénés, preventív, közvetítő funkció

Közvetlen felettese:              Intézményvezető

 

Munkavégzés

 

Helye:                                    Jászsági Óvodai Intézmény

Heti munkaidő:                  26 óra

 

Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások

 

Alapkövetelmény Büntetlen előélet
Iskolai végzettség, szakképesítés Egyetemi végzettség
Elvárt ismeretek Az óvoda belső szabályzatainak ismerete
Szükséges képességek Önálló munkavégzés, együttműködés
Személyes tulajdonságok Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelemPéldamutató magatartás és megjelenés

Főbb felelősségek és tevékenységek 

Szaktudásával az óvoda nevelő-oktató munkáját segítse, hatékonyságát növelje.

 • A nevelés-oktatás folyamatának regisztrálása és hatásainak vizsgálata pszichológiai szempontból és eszközökkel.
 • Szűrés és orientálás, különös tekintettel a beiskolázás és az átmenetek kritikus szakaszaira.
 • Feltáró és fejlesztő célzatú egyéni és csoportos foglalkozások
 • Konzultáció konkrét nevelési problémák megoldása, lehetőségek kiaknázása szempontjából.
 • Pszichológiai ismeretek kifejtése, átadása

Feladatkör részletesen

 • Szakmai szempontok alapján ismereteket szerez az intézmény gyermekcsoportjairól, az egyes gyermekekről, szülőkről, nevelőtestületről, méréseket végez, közvetlen módon befolyásolja az óvoda gyermekeinek életét, fejlesztő eljárásokat honosít meg, illetve dolgoz ki.
 • Elsősorban a prevenció megvalósítása a tanulási nehézségek, beilleszkedési zavarok előrejelzése, korai azonosítása és elemzése során.
 • Szűrés és irányítás, különös tekintettel a beiskolázás és az átmenetek kritikus szakaszaira. Kiemelt célcsoportja az ötödik életévüket betöltött gyermekek.
 • Szakszerű pszichológiai szűrővizsgálat a valamilyen szempontból veszélyeztetett, beilleszkedési zavarokkal, pszichés rendellenességekkel, teljesítményzavarral, magatartás-problémával, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek esetében.
 • Az SNI, BTM nehézség diagnózissal, szakvéleménnyel rendelkező gyermekek, óvodai integrációjának segítése.
 • A diagnózis felállításához információ gyűjtése az egyes gyermekekről, amely tesztek, megfigyelés, interjú, illetve kérdőív segítségével történhet. Az elemzés során kiemeli a gyerek erősségeit is, valamint javaslatot tesz a helyzet orvoslására.
 • Személyesen, a konkrét gyermek konkrét szükségleteinek, belülről motivált érdeklődésének s természetes aktivitásának értőn figyelése, egész személyiségének elfogadása és indirekt irányítása.
 • Feltáró és fejlesztő célzatú egyéni és csoportos foglalkozások megtartása.
 • A kiemelten tehetséges gyermek tehetséggondozásában a pedagógusokkal és a pedagógiai szakszolgálat szakemberével az együttműködés és az ellátás kereteinek kidolgozása.
 • Munkatársi együttműködés, szükség és igény szerint a nevelési helyzet- és esetmegoldások folyamatos egyeztetése.
 • Szakmai kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval és a Szakértői Bizottsággal.
 • Konkrét nevelési problémák megoldásakor esettanulmány készítése az érintett pedagógusokkal.
 • Mentálhigiénés feladatok ellátása egyén, csoport, szervezet szintjén. Szűrések, diagnosztikus vizsgálatok, tréningek, egyéni és csoportos tanácsadás gyermekek, tanulók, pedagógusok és szülők számára.
 • Személyiségfejlesztő tréningek, önismereti csoportok vezetése az alkalmazottak részére.
 • Az intézményben az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pszichológiai trémájú feladatok megszervezése.
 • A feltáró és fejlesztő célzatú foglalkozások szervezése a pedagógusok körében, az igényeknek megfelelően.
 • Konzultáció konkrét nevelési problémák megoldása, váratlan nehéz élethelyzetek eseteinek megoldási lehetőségeinek kiaknázása céljából.
 • Egyedi nevelési esetek, illetve a nevelőközösség általános helyzetének megbeszélése a pedagógusokkal és az óvodavezetéssel.
 • Konzultatív kapcsolat kialakítása a szülőkkel.
 • Szakterületéről továbbképzés szervezése pedagógustársainak, ismeretterjesztés biztosítása a szülők (munkaközössége) számára.
 • Módszereinek, eljárásainak megválasztásában a szakmai autonómia érvényesítése.

Általános magatartási követelmények

 • A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad, munkatársaival együttműködik.
 • Bizalmi munkakörének ellátásához szükséges és az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít:
 • a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően,
 • a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve,
 • munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére,
 • véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja,
 • köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására.

Különleges felelőssége

 • Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
 • Tevékenységét köteles a korszerű tudományra alapozottan, legjobb meggyőződése szerint, a törvényes keretek között, az óvoda helyi szabályzatai előírásainak betartásával végezni, az óvodavezető utasításának e kötelezettség megtartásával eleget tenni.
 • Titoktartás kötelezi mindazon információkra vonatkozóan, amelyeket a gyermekekről, illetőleg az alkalmazottakról szerez. A titoktartási kötelezettség kiterjed mind a szóban vagy írásban közölt, illetőleg vizsgálati eredmények révén birtokába jutott, mind az ezekből kikövetkeztetett adatokra. Figyelemmel kíséri, hogy az adatbankban tárolt adatai ne jussanak illetéktelenek tudomására. Köteles megőrizni az óvodai szervezet szolgálati titkait.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére

Felelősségre vonható

 • munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 • a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért,
 • a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért,
 • a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért,
 • a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete által kiadott Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének előírásainak megszegéséért.

Ezen Szakmai Etikai Kódex részletesen szabályozza a titoktartásra vonatkozó kötelezettségeket, melyet ezen munkaköri leírás aláírásával önmagára nézve kötelező érvényűnek fogad el.

Ellenőrzési tevékenység

 • Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint
 • Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzéshez, hogy munkájáról véleményt kapjon.
 • Ellenőrzését maga is kérheti.
 • Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem kapcsán, illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 • Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésére jogosultak

 • Az intézményvezető és helyettese
 • A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint.

Kapcsolatok

 • Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal és az óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolatainkat.
 • Segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen belüli elsajátítását.
 • Kapcsolatot tart a környezetében működő iskolapszichológussal.
 • Együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó óvodapszichológussal, iskolapszichológussal a nevelési-oktatási intézményben a pszichológiai tevékenységgel érintett gyermekek, tanulók pedagógiai szakszolgálati vagy egyéb egészségügyi szakellátásra történő utalása vonatkozásában.
 • Az óvodapszichológusi munka szakmai minőségbiztosítása érdekében kapcsolatot tart az oktatásért felelős miniszter jogszabályban kijelölt, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis feladatait ellátó intézménnyel.
 • Együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátás keretében történő gondozásában.

Munkakörülmények

 • Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi.
 • Óvodapszichológusi helyiség [a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék szerint]
 • Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.
 • Munkafeltételei a szakszerű szakmai tevékenység követelményeinek maradéktalan teljesítését teszik lehetővé.

Technikai döntések

 • Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
 • Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.

Jogkör, hatáskör 

 • Gyakorolja az alkalmazotti közösség és nevelőtestület tagjának törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat.

Beszámolási kötelezettsége

 • Év végén az egész éves teljesítményét írásban értékeli a nevelőtestületnek.

Járandóság

 • bérbesorolás szerinti fizetés
 • útiköltség-térítés
 • a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a kollektív szerződés szerint:

Dátum: 2013. szeptember 1.

 

 

………………………………………………………..

munkavállaló                                                             munkáltató

 

Átvettem: ……………………….

 

 

Záradék

 

Ezen munkaköri leírás 2013. szeptember 1-jétől lép életbe.

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

 

Kelt: …………………………………………………..

……………………………………….

átadó                                                                  átvevő

 

Példányok:

 1. munkavállaló
 2. munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
 3. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (például munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.

 

Nyilatkozat

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

 

Kelt:

……….……………………………………….

munkavállaló

 

A pedagógiai asszisztens munkaköri leírása

Munkavállaló

Név:____________________________________________________________________

Oktatási azonosító:________________________________________________________

Született:________________________________________________________________

Anyja neve:______________________________________________________________

Lakcíme:________________________________________________________________

Besorolása:______________________________________________________________

 

Munkakör

 

Munkakör megnevezése:     Pedagógiai asszisztens

Cél:   Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése

A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az                                                óvodapedagógusok munkáját.

Közvetlen felettese:              Intézményvezető-helyettes

 

Munkavégzés

 

Helye:                                    Jászsági Óvodai Intézmény

Heti munkaidő:                     40 óra

 

Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások

 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet
Iskolai végzettség, szakképesítés Középfokú végzettség, új alkalmazás esetén pedagógiai asszisztensi végzettség
Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete
Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés
Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség

 Főbb felelősségek és tevékenységek 

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvoda pedagógusok iránymutatása szerint:

 • a gyermekek felügyeletének biztosításánál,
 • a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában,
 • a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében,
 • a másság elfogadtatásában (személyes példaadás),
 • a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének kivédésében,
 • a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában,
 • az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában,
 • figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását felelősségteljesen segíti.

 

Feladatkör részletesen

Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát:

 • Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről.
 • A tevékenységek megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a gyermekeknek egyéni segítséget nyújt.
 • Segíti a gyerekek befogadásának zökkenőmentéssé tételét.
 • Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így:

– az étkeztetésnél,

– az öltözködésnél,

– a tisztálkodásban,

– a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában.

 • Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését, a programokon való kulturált részvételt.
 • A délután folyamán – a pedagógus útmutatása szerint – segít a szervezett tevékenységek előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.
 • Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja, előkészíti a következő napokra.
 • Segít a gyermekek hazabocsátásánál.
 • Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez.
 • A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja.
 • Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy hazakíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap.
 • Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt.
 • Ismeri az intézmény alapdokumentumait.
 • Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi.

Általános magatartási követelmények

 • A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.
 • Munkatársaival együttműködik.
 • A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít:
 • a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően,
 • a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve,
 • munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére,
 • véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja,
 • köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására.

Különleges felelőssége

 • Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
 • A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.
 • Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek.
 • Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására.
 • Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában.
 • A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.

Felelősségre vonható

 • munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;
 • a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 • a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért;
 • a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért;
 • a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

Ellenőrzési tevékenység

 • Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (pedagógiai program, SZMSZ, KSZ, házirend stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi.
 • A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
 • Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.

Ellenőrzésére jogosultak

 • Az intézményvezető, helyettese és az óvodapedagógusok
 • A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint.

Kapcsolatok

 • Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal és az óvodavezetéssel. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolataikat.
 • Részt vesz az alkalmazotti és esetenként (meghívottként) a nevelőtestületi értekezleteken.

Munkakörülmények

 • Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a közalkalmazotti szabályzat alapján végzi.
 • Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.

 

Technikai döntések

 • Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
 • Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.

 

Jogkör, hatáskör

 • Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat.

Beszámolási kötelezettsége

 • Év végén az egész éves teljesítményét írásban értékeli.

Járandóság

 • bérbesorolás szerinti fizetés
 • útiköltség-térítés
 • a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a kollektív szerződés szerint:

 

 

Dátum: 2013. szeptember 1.

 

…………………………………..                                        ……………………………………

munkavállaló                                                                         munkáltató

 

 

Átvettem: ……………………….

 

 

Záradék

Ezen munkaköri leírás 2013. szeptember 1-jétől lép életbe.

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

 

Kelt: …………………………………………………..

 

……………………………………….

átadó                                                                  átvevő

 

Példányok:

 1. munkavállaló
 2. munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
 3. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.

Nyilatkozat

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

 

Kelt:

 

……….……………………………………….

munkavállaló

 

 

Az óvodatitkár munkaköri leírása

 

Munkavállaló

 

Név:____________________________________________________________________

Oktatási azonosító:________________________________________________________

Született:________________________________________________________________

Anyja neve:______________________________________________________________

Lakcíme:________________________________________________________________

Besorolása:______________________________________________________________

 

Munkakör

 

Munkakör megnevezése:     Óvodatitkár

Cél:  Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése

Az óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása

Adatrögzítési feladatok ellátása

A házipénztár kezelése

Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása

 

Közvetlen felettese:              Intézményvezető-helyettes

 

Munkavégzés

 

Helye:                                    Jászsági Óvodai Intézmény

Heti munkaidő:                     40 óra

 

Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások

 

Alapkövetelmény Büntetlen előélet
Iskolai végzettség, szakképesítés Középiskola/gimnázium, közgazdasági
Elvárt ismeretek Az óvoda belső szabályzatainak ismereteIgazgatási és jogi alapismeretekPedagógiai alapismeretekÜgyviteli és titkári alapismeretek (gépírás, gyakorlott szintű számítógép-használat)Gazdálkodási alapismeretek (pénzügyi-számviteli)
Szükséges képességek Önálló munkavégzés. Együttműködés
Személyes tulajdonságok Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelemPéldamutató magatartás és megjelenésJó kommunikációs és szervezőkészség

 

Főbb felelősségek és tevékenységek

 • Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi.
 • Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
 • A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat- és iratkezelési feladatainak elvégzése, az intézmény adminisztrációs tevékenységének rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján.
 • Biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását.
 • Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
 • Az adatok pontos vezetése, nyilvántartása, határidők figyelemmel kísérése, irattározás folyamatosságának nyomon követése.

 

Feladatkör részletesen

 • A gyermekenkénti és a csoportonkénti nyilvántartást vezeti.
 • A számítógépes adatbeviteli feladatokat folyamatosan elvégzi.
 • Elkészíti a rovatelszámolást, a számlákat tételesen bekönyveli, vezeti az elszámolásokat.
 • Felelősséggel vezeti a munka- és védőruha-nyilvántartást, az anyagszámadási füzetet, a szakmai anyagok nyilvántartását.
 • Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés-előkészítést.
 • Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi.
 • Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, szabadság-nyilvántartást, szükség szerint végzi a postázást.
 • A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza.
 • A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést, a helyettesítési elszámolásokat határidőre elkészíti.
 • Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő betartását.
 • Gondoskodik róla, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen.
 • Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartó lapokat. A személyi anyagokat az irattári tervnek megfelelően rendezi az intézményvezető utasítása alapján.
 • Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek.
 • Irattári selejtezést végez.
 • A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat.
 • A döntés-előkészítő háttéranyagokat összeállítja, szerkeszti, továbbítja.
 • Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben.
 • Ebéd- és egyéb térítési díjak beszedése. A befolyt összeget a szabályzatokban leírt rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
 • Az óvoda önálló bérgazdálkodási jogköréből adódóan számítógépen végzi a béradatok nyilvántartását, naprakészen adatokat szolgáltat a vezető részére.
 • Gondoskodik az illetmények és bérügyek pontos adminisztrációjáról.
 • Kezeli a vagyonkimutatást és a hozzá kapcsolódó adminisztrációt.
 • A vezető utasítása szerint kifizeti a napi kisebb összegű beszerzéseket az ellátmányból, a rovatot pontosan elszámolja.
 • A készpénzelőleget vezetői utasításra megigényli, elhozza és határidőre elszámolja.
 • Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit.
 • Titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatokat ellát (pl. házipénztár kezelése; útiköltség-elszámolás).
 • A számlákat naprakészen kezeli.
 • Gondoskodik arról, hogy az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának.
 • Nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes vagy ingyenes étkeztetési díjának megállapításához szükséges adatokat.
 • Átveszi a közérdekű adatot igénylő által benyújtott formanyomtatványt, és ellenőrzi, hogy az igény teljesíthetősége szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a kitöltéshez segítséget nyújt, majd soron kívül továbbítja az óvoda vezetőjének.

 

Tervezés

 • Iratrendezési tervet készít.
 • Betartja, nyomon követi a törvényben előírt megőrzési időt.
 • Tervet készít az iratok könnyebb kezelésére.
 • Javaslatot tesz az irodaeszközök modernizálására.
 • A dolgozók legfontosabb adatait számítógépen tárolja.

Általános magatartási követelmények

 • A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.
 • Munkatársaival együttműködik.
 • A bizalmi munkakörének ellátásához szükséges és az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít:
 • a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően,
 • a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve,
 • munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére,
 • véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja,
 • köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására,
 • bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az intézmény vezetőjével folytatott beszélgetések témáit,
 • nem szolgálgat adatot, információt a gyermekekről,
 • munkája során, telefonbeszélgetéskor, levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően jár el.
 • Személyi, pénzügyi adatokat csak intézményvezetői engedéllyel adhat ki.

 

Különleges felelőssége

 • Közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése
 • KIR rendszerbe az adatok felvitele, rögzítése, módosítása
 • Írásos anyagok (elemzések, tervek, szerződések, utasítások) témakörök szerinti, betűrendes feldolgozása
 • A pedagógusok és a többi dolgozó adatváltozásairól feljegyzések vezetése
 • Az elektronikus rendszer használata során nyomtatja és irattárba helyezi az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:
  • az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
  • az alkalmazott pedagógusokra, dajkákra vonatkozó adatbejelentések,
  • a gyermekek jogviszonyára vonatkozó bejelentések,
  • az október 1-jei pedagógus- és gyermeklista elkészítése.
  • Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény bélyegzőlenyomatával és az igazgató aláírásával hitelesített formában tárolja.
  • Az adatvédelmi szabályzat előírásait betartja.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.

 

Felelősségre vonható

 • a munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;
 • a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 • a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért és a hivatali titok megsértéséért;
 • a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért;
 • a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért;
 • egyéni felelősség: anyagilag és erkölcsileg is felelős a rábízott feladatokért, értékért, pénztárért és készpénzért.

Ellenőrzési tevékenység

 • Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
 • Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzéséhez, hogy munkájáról véleményt kapjon.
 • Ellenőrzését maga is kérheti.
 • Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem kapcsán, illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 • Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésére jogosultak

 • Óvodavezető és helyettese
 • Telephelyvezető

Kapcsolatok

 • Közvetlen napi kapcsolatban áll az intézményvezetővel, helyettesekkel.
 • Kapcsolatot tart az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel, az óvodát támogató szponzorokkal, vállalkozókkal.
 • Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.

 Munkakörülmények

 • Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi.
 • Iroda, ahol íróasztala, szekrénye van.
 • Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.
 • Munkafeltételei a szakszerű szakmai tevékenység követelményeinek maradéktalan teljesítését teszik lehetővé.

Technikai döntések

 • Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
 • Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.

Jogkör, hatáskör

 • Gyakorolja az alkalmazotti közösség, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat.

Beszámolási kötelezettsége

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed:

 • a térítési díjak kezelésére
 • az ügyiratok vezetésének kezelésére
 • az irattár megfelelő kezelésére

 Járandóság

 • bérbesorolás szerinti fizetés
 • útiköltség-térítés
 • a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a kollektív szerződés szerint: ………………

Dátum: 2013. január 02.

 

…………………………………..                                        ……………………………………

munkavállaló                                                                             igazgató

 

 

Átvettem: ………………………

 

 

Záradék

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

 

Kelt: …………………………………………………..

 

……………………………………….

átadó                                                                  átvevő

 

Példányok:

 

 1. munkavállaló
 2. munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
 3. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.

Nyilatkozat

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

 

Kelt:

 

……….……………………………………….

munkavállaló

 

 

 

A rendszergazda munkaköri leírása

Munkavállaló

Név:____________________________________________________________________

Oktatási azonosító:________________________________________________________

Született:________________________________________________________________

Anyja neve:______________________________________________________________

Lakcíme:________________________________________________________________

Besorolása:______________________________________________________________

 

Munkakör

Munkakör megnevezése:     Rendszergazda

Cél:  Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése

Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az állandó használhatósági                                                   állapot fenntartása.

Közvetlen felettese:              Intézményvezető-helyettes

Munkavégzés

Helye:                                    Jászsági Óvodai Intézmény

Heti munkaidő:                     40 óra

Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások

 

Alapkövetelmény Büntetlen előélet
Iskolai végzettség, szakképesítés Informatikai szakirányú egyetemi/főiskolai vagy OKJ-s szakirányú végzettség
Elvárt ismeretek Az óvoda belső szabályzatainak ismerete
Szükséges képességek Önálló munkavégzés, együttműködés
Személyes tulajdonságok Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelemPéldamutató magatartás és megjelenés

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 • Munkájának alapvető célja, hogy szaktudásával biztosítsa az óvoda informatikai infrastruktúrájának zavartalan működését.
 • Számítástechnikai kérdésekben segítse az óvodai dolgozók mindennapi munkáját.

Feladatkör részletesen

 • Munkáját az óvodavezető kizárólagos útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi.
 • Megtartja a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.
 • Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és szakszerűen végrehajtja feladatait.
 • Új számítógépes programok installálása, beállítása
 • A számítógépeken rendszeres vírusellenőrzés, vírusirtás
 • Működés közben keletkezett szoftveres és hardveres hibák felderítése, hibaelhárítás
 • Kapcsolattartás a szervizelő szakemberekkel, meghibásodott gépek el- és visszaszállításának megszervezése, munkanapló vezetése, az elvégzett munka ellenőrzése
 • Informatikai hálózati szabályzat készítése, a munkatársak felhasználói jogosultságának meghatározása, beállítása, a beállítások karbantartása, könyvtárstruktúra kialakítása
 • A helyi hálózati szerver rendszeres ellenőrzésének és üzemeltetésének biztosítása
 • Biztonsági mentések készítése, archiválások
 • A hálózat hatékony üzemeltetése, az állandó működőképes állapot fenntartása, a szünetmentes áramforrás üzemkészségének biztosítása
 • Webes megjelenés aktualizálása, kapcsolattartás a webes megjelenésért felelős szolgáltató szakembereivel
 • Webes megjelenést érintő döntések meghozatalához szükséges szakmai támogatás biztosítása
 • A belső és külső levelezőrendszer működtetése, postamesteri feladatok ellátása
 • Az operációs rendszerek és a telepített szoftverek rendszeres ellenőrzése, karbantartása
 • Az ideiglenes tároló könyvtárak (temp) ürítése
 • A rendszernaplók átvizsgálása
 • A víruskeresési naplók átvizsgálása
 • Esetlegesen egyéb naplók vizsgálata
 • Portalanítás
 • Kábelek ellenőrzése
 • A számítógépek és egyéb hardver- (pl. nyomtatók, monitorok) eszközök megfelelő működésének rendszeres ellenőrzése, üzemeltetésének biztosítása
 • A Webről származó információk (pályázatok, rendeletek, jogszabályváltozások, oktatási segédanyagok stb.) letöltése és publikálása az érintettek felé az éves munkatervben meghatározott felelősi rendszer alapján
 • Hardverbeszerzések intézése
 • Szoftverbeszerzéseknél a szoftver véleményezése
 • Meglévő szoftverek nyilvántartása
 • Kollégák segítése a multimédiás eszközök használatában
 • Leltárkészítés a munkahelyen lévő gépekről, valamint a hozzájuk tartozó programokról
 • Részvétel a selejtezésben
 • Dokumentálás; licencszerződések, karbantartási naplók, leltárak és a vezető által kért egyéb dokumentációk vezetése
 • Segíti az intézményi eljárásrend elkészítését: az elektronikus és a papír formátumú nyomtatványok előállításával és forgalmazásával, a tanügyi nyilvántartások elektronikus alkalmazásához szükséges engedély kiadásának szabályaival, valamint az engedélyezési eljárással összefüggő igazgatási szolgáltatási díj megállapításának, befizetésének és felhasználásának kérdéseit rendező rendelet megjelenése esetén.

 

Általános magatartási követelmények  

 • A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad, munkatársaival együttműködik
 • A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben általában elvárható magatartás tanúsít:
 • a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően,
 • a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve,
 • munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére,
 • véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja,
 • köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására.

 

Különleges felelőssége 

 • Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
 • Tevékenységét köteles a korszerű technológiákra alapozottan, legjobb meggyőződése szerint, a törvényes keretek között, az óvoda helyi szabályzatai előírásainak betartásával végezni, az óvodavezető utasításának e kötelezettség megtartásával eleget tenni.
 • Titoktartás kötelezi mindazon információkra vonatkozóan, amelyeket a gyermekekről, illetőleg az alkalmazottakról szerez. A titoktartási kötelezettség kiterjed mind a szóban vagy írásban közölt, illetőleg vizsgálati eredmények révén birtokába jutott, mind az ezekből kikövetkeztetett adatokra. Figyelemmel van arra is, hogy az adatbankban tárolt adatai ne jussanak illetéktelenek tudomására. Köteles megőrizni az óvodai szervezet szolgálati titkait is.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.

Felelősségre vonható

 • munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért, a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 • a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titoktartás, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért;
 • a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért;
 • a számítógépek, az azok közti hálózat, valamint a számítógépekre telepített, illetve telepítendő szoftverek helyes működéséért, az esetleges problémák felmerülésekor a vírusvédelemért, az óvodán belüli internetkapcsolat zavartalan működéséért;
 • vagyonbiztonságért, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

 

Ellenőrzési tevékenység 

 • Az SZMSZ és az éves ellenőrzési terv, intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint
 • Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzéséhez, munkájáról véleményezést kapjon.
 • Ellenőrzését maga is kérheti.
 • Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem kapcsán, illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 • Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

 

Ellenőrzésére jogosultak 

 • Az intézményvezető és helyettese
 • A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint.

 

Kapcsolatok 

 • Napi szintű kapcsolatban van az óvoda dolgozóival.
 • Kapcsolatot tart az informatikai beszállítók, partnerek szakembereivel.
 • Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.

 Munkakörülmények

 • Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi.
 • A munkavégzés helye az óvodatitkári iroda, ahol íróasztala, szekrénye van.
 • Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.
 • Munkafeltételei a szakszerű szakmai tevékenység követelményeinek maradéktalan teljesítését teszik lehetővé.

 

Technikai döntések

 

 • Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
 • Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.

 

Jogkör, hatáskör

 • Gyakorolja az alkalmazotti közösség és nevelőtestület tagjának törvény és jogszabályok által, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat.

 

Beszámolási kötelezettsége

 • Év végén az egész éves teljesítményét írásban értékeli.

 Járandóság

 • bérbesorolás szerinti fizetés
 • útiköltség-térítés
 • a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a kollektív szerződés szerint

 

 

Dátum: 2013. szeptember 1.

 

…………………………………..                                        ……………………………………

munkavállaló                                                                                     munkáltató

 

 

Átvettem: ………………………

 

Záradék

Ezen munkaköri leírás 2013. szeptember 1-jétől lép életbe.

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

 

Kelt: …………………………………………………..

 

……………………………………….

átadó                                                                  átvevő

Példányok:

 1. munkavállaló
 2. munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
 3. irattár

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (például munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.

Nyilatkozat

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

 

Kelt:

 

……….……………………………………….

munkavállaló

(Petőné Vígh Katalin)

 

 

Óvodai és iskolai dokumentumok bárhol, bármikor. Több mint 100 szerkeszthető dokumentum! Nem kell mást tennie, csak

 • Letölteni
 • Átírni
 • Kinyomtatni

 

Dokumentumtár éves előfizetés:

A témához kapcsolódó, az óvodavezetők munkáját segítő cikkeket, írásokat folyamatosan olvashatnak az Óvodavezetési Ismeretek című kiadványunk előfizetői.

Fizessen elő Ön is az alábbi képre kattintva!