A pedagógus-életpályamodell kiterjesztése a bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a Pedagógus I. besorolást eredményezte 2016-tól mindazok számára, akik diplomával dolgoztak a hálózatban. Az újonnan felvett, friss diplomás kisgyermeknevelők Gyakornok fokozatba kerülése új helyzet kialakulását eredményezte a bölcsődében dolgozó szakemberek számára, új feladat elé állítva ezzel a mentorokat is.

Szükségessé vált mindezek megvitatása, tematika kidolgozása, gyakornoki program készítése, mentori-gyakornoki rendszer kiépítése.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja szaktanácsadója kezdeményezésére mentorok elkötelezett köre, teammunkában hozzálátott a bölcsődei pedagógus szakemberek minősítési rendszeréhez készült útmutató mentori aspektus szerinti konvertálásához – egységes szemléletű program kidolgozásához.

Mindamellett, hogy folyamatosan végzem a diplomával rendelkező gyakornok kisgyermeknevelők mentorálását, immár több éve ellátom a gyakornokok pályaorientációját segítő mentorcsoport koordinálását is. A gyakornokok pedagógus-életpályamodellbe való beillesztésének elősegítése és a mentori teammunka koordinálása sokrétű kihívás számomra. Izgalmas feladat, hiszen még ilyen téren kevés meglévő tapasztalattal rendelkezünk.

Azonban lelkiismeretes közös munkánk következtében több tekintetben is eredményesek voltunk már a kezdeti időszakban is:

 • Helyi kiegészítő útmutatót készítettünk saját használatra, törvényi és módszertani hátteret adva ezzel az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutatónak.
 • Egységes tematikára épülő gyakornoki programot dolgoztunk ki – a gyakornok a benne megfogalmazott feladatok és egyéni élményei alapján Gyakornoki naplót vezet.
 • Közös konszenzust követően, elsősorban a pedagóguskompetenciák figyelembevételével, Értékelőlapot állítottunk össze a gyakornok kisgyermeknevelők munkájára való visszajelzés céljából.

Munkánk során arra törekedtünk, hogy a pedagóguskompetenciákra alapozva segítsük elő a portfóliófeltöltés és a minősítő vizsga sikerességét is. A gyakornokok által vezetett napló szintén ennek az alátámasztására szolgál.

Mentori-gyakornoki rendszer kiépítése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja vonatkozásában:

Folyamatosan bővülő feladatellátás, korrigációk: 

 • Szakmai teammunka – jogszabályok és a kiegészítő útmutató értelmezése
 • Mentori-gyakornoki rendszer működése
 • Gyakornoki szabályzat készítése

Tájékozódási lehetőségek – egyebek között:

 • Módszertani levelek, kiadványok
 • Szakmai és szakmaközi tapasztalatcserék
 • Jogszabálytár
 • Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó
 • Oktatási Hivatal oldala
 • Helyi POK – Pedagógiai Oktatási Központ
 • Magyar Közlöny

Gyakornoki szabályzat felépítése

 • Célmeghatározás
 • Jogszabályi háttér
 • Területi és személyi hatályának érvénye
 • A gyakornoki idő szakaszai:
  • Ismerkedés–ráhangolódás szakasza
  • Szakmai kompetencia alapú elméleti és gyakorlati tudás alkalmazása / alapanyaggyűjtés – portfólió írása
  • Záró szakasz / kontextusok felismerése, tudatosság, tervszerűség
 • Fogalommeghatározás / gyakornok, mentor
 • A szabályzat időbeli hatálya
 • Gyakornoki program
 • Gyakornok kisgyermeknevelő munkájának értékelése (kompetenciaalapú fejlesztő és diagnosztikus értékelés)
 • Együttműködési megállapodás
 • Kijelölés mentor tevékenység végzésére
 • Mentor feladatai / munkaköri kiegészítés

A pedagógus végzettségű gyakornok kisgyermeknevelők pedagógus-életpályamodellbe való beillesztésének mentorálása egyelőre viszonylag járatlan út a mentori-gyakornoki rendszerben részt vevők számára, mivel erről kevés korábbi ismeretünk van. A szegedi önkormányzati bölcsődéknél néhány éve zajlanak gyakornoki minősítő vizsgák. Ezek kimenetelének függvényében folyamatosan vonhatunk le átfogó következtetéseket a mentori munka eredményességéről.

A gyakornokokkal tartott egyéni konzultációinkon kívül felmerült az igény külön mentori, illetve külön mentor–gyakornok találkozók szervezésére is, tapasztalatcsere céljából. Mivel ezek az összejövetelek hasznosnak bizonyultak, terveim között szerepel ezek rendszeressé tétele – természetesen annak függvényében, hogy adott időintervallumban hány fő mentorálása szükséges a hálózaton belül. Úgy vélem, a mentori találkozók szervezésén kívül megnő a jelentősége a mentori-gyakornoki konzultációk koordinálásának is. Tapasztalataink egymással való megosztása döntően befolyásolja a saját mentorálási programunk sikerességét.

A hatékony mentori tevékenységi körök kirajzolódásához lényegesen hozzájárulnak a gyakornok kisgyermeknevelők visszacsatolásai is.

A mentori munka sok tekintetben is nagy felelősséggel jár, hiszen a nehézségek leküzdése, a feladatok megoldása mellett valódi célkitűzésünk az, hogy rávilágítsunk a szakma szépségeire, elősegítve ezzel a mentorált szakmai elhivatottságának kialakulását, megerősödését. A pályakezdő nevelők felkarolása, munkájuk segítése, támogatása nagymértékű személyes odafordulást igényel.

Az írás folytatását a Bölcsődevezetők kézikönyve alapművében olvashatja.

Szerző: Tiszaváryné Nyiri Mária

Kiemelt kép: Business photo created by pressfoto – www.freepik.com