Június 1-én jelent meg az Óvodai Jogfutár című szakmai előfizetésünk legújabb száma, amelyben a következő témakörökről olvashatnak előfizetőink:

Alighogy az óvodák újra kinyitottak, már jön is a nyár, vele a nyári zárás, a szabadság. Az Aktuális rovat e havi cikke ezen a két témán kívül még a nyári gyermekétkeztetés szabályozását járja körül.

A zárvatartás minden munkanapján jár:

A feladatellátásra kötelezett települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda zárvatartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon köteles 1megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Jogszabályfigyelő:

19/2021. (V. 5.) AM-rendelet az óvoda– és iskolatej program szabályozásáról ➜ Megjelent: Magyar Közlöny 80. szám, 2021. május 5.
17/2021. (V. 13.) AB-határozat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1. napját megelőzően hatályos 45. § (2) bekezdésének módosításával kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról ➜ Megjelent: Magyar Közlöny 88. szám, 2021. május 13.

Miniszter által elrendelt törvényességi ellenőrzés lebonyolítása:

Az Nkt. 77. § (3) bekezdése felhatalmazza az oktatásért felelős minisztert, hogy felkérésére a fenntartó az általa fenntartott óvodában folytasson le törvényességi ellenőrzést, és ennek eredményéről tájékoztassa. Ha a fenntartó a felkérésnek nem tesz eleget, az oktatásért felelős miniszter intézkedésére az Oktatási Hivatal végzi azt el. Ilyen típusú ellenőrzésre általában ritkán, abban az esetben kerül sor, ha a miniszterhez bejelentés érkezik, és/ vagy hivatalból tudomására jut valamely súlyos óvodai jogsértés, amely azonnali fenntartói kivizsgálást és intézkedést kíván

A pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladatok:

Az Nkt. 62. § (2) bekezdése alapján a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal továbbképzésben köteles részt venni. Annak a pedagógusnak, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – megszüntethető a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező.

A szakszolgálati-esélyegyelődési szakértő kijelölése és kirendelése:

Az Oktatási Hivatal gondoskodik a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kijelöléséről és kirendeléséről, ha a szakértői bizottsági tevékenység keretében nevelési tanácsadáson halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vizsgálatára kerül sor. Akkor kell jelen lennie szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőnek, ha a szülő nyilatkozatában nem mond le a jogáról az első vizsgálat alkalmával, illetve a folyamatos figyelemmel kísérést lezáró vizsgálat alkalmával

Tartsa frissen tudását, havi 30 perc elég hozzá!

  1. Ön tudja a legjobban, hogy folyamatosan módosulnak az intézményét érintő jogszabályok legyen szó akár munkajogi, gazdálkodási, tanügy-igazgatási, pedagógiai vagy bármely más területről.
  2. Az Óvodai Jogfutár című havilap az Ön nyugalmát biztosítja!
  3. Havi rendszerességgel értesül az aktuális jogszabályváltozásokról.
  4. Első kézből; általában az EMMI jogászaitól kap információkat az intézményét érintő jogszabályi változásokról.
  5. rövid, lényegre törő összefoglalókból percek alatt tisztában lehet a módosítás tartalmával.
  6. teendők, határidők szem előtt tartásával idejében meg tudja hozni a szükséges döntéseket.

Fizessen elő most, akár online is, hogy ne maradjon le az aktuális hírekről: