Számos levélben és telefonon érkezett kérdés tanúsítja, hogy nagy a bizonytalanság a gyógypedagógiai pótlék szabályozása körül a nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben, óvodákban, iskolákban egyaránt. Ennek oka lehet, hogy a kérdezők nem ismerik a 2013. szeptemberi jogszabályváltozásokat.

 

 

Az ÓvodaVezetési Ismeretek kiadványunk áprilisi kötetében részletesen is olvashat ezekről, és még más jogszabályváltozásokról. Tájékoztatásul közreadunk egy részletet Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária Két munkaügyi tárgyú jogi vélemény írásából. Számos levélben és telefonon érkezett kérdés tanúsítja, hogy nagy a bizonytalanság a gyógypedagógiai pótlék szabályozása körül a nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben, óvodákban, iskolákban egyaránt. Ennek oka lehet, hogy a kérdezők nem ismerik a 2013. szeptemberi jogszabályváltozásokat.

 

Irányadó jogszabályi rendelkezések

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (Vhr.1.)

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr.2.)

 

Vhr.1.

  1. § (7) bekezdés értelmében:

(7) „Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített gyermekek, tanulók közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot.”

 

A pótlék mértékét az Nkt. 8. melléklet 7. pontja tartalmazza, és az illetményalap min. 5, max. 10%-ában határozza meg.

 

A kérdés megválaszolását a Vhr.1. hatályának vizsgálatával kell kezdeni.

 

  1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A rendelet hatálya

 

  1. §. (1) A rendelet hatálya – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – fenntartótól függetlenül kiterjed a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottakra, azok munkáltatójára, valamint a minősítő vizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre, függetlenül attól, hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva, szervezetileg összevonva működik. 

 

(2) A IV. fejezet hatálya – a 12. és a 14. alcím, valamint a 32. § (5)–(6) bekezdése és a 32/A § kivételével – csak a közalkalmazottakra terjed ki.

 

Összegezve 

Az idézett jogszabályi rendelkezések helyes értelmezésével és alkalmazásával megállapítható, hogy a Vhr. II. FEJEZET 6. Alcím („A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai”) 16. § (7) bekezdésében írt gyógypedagógiai pótlékra – „eltérő rendelkezés hiányában” – nem csak a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógus jogosult.

 

A tartalmi meghatározásokat az Nkt. 4. §-ában írt Értelmező rendelkezések tartalmazzák:

 

  1. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, …

 

  1. tanítási év:

ha e törvény másként nem rendelkezik, az iskolában minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak, az érettségi és a szakmai, képesítő vizsga évét kivéve, …

 

Az érintett pedagógusok jogszabály-értelmezése téves, mert az alábbi, hatályát vesztett jogszabályra hivatkoznak.

 

Vhr.2.

[A Kjt. 75. § (1) bekezdéséhez és 85. § (2) bekezdésének g) pontjához]

  1. § (1) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a közalkalmazotti törvényben és a Munkatörvénykönyvében meghatározottak mellett a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint illetménypótlék jár, illetve illetménypótlék adható.

 

(2) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a következő illetménypótlékok járnak:

 

  1. d) gyógypedagógiai pótlék annak, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégiumi nevelését vagy közoktatási intézményben a gyermekek fejlesztő felkészítését – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – végzi;

(3) A (2) bekezdésben szabályozott pótlékok mértéke a közalkalmazotti pótlékalap d) 18–42%-a a (2) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott esetben,…

 

Hatálytalan: 2013. 09. 01-től.