A nevelési év szeptemberi megkezdése minden óvodapedagógusnak kivételes pillanat, még akkor is, ha az óvodavezetőknek éppen ilyenkor van a legtöbb feladatuk. Jubileumi, 125. kötetünk írásaival ahhoz szeretnénk segítséget nyújtani, hogy az évkezdés minél gördülékenyebb legyen, és minél több idő maradjon az óvodába lépő új gyermekek fogadására, a pedagóguskollégák összekovácsolására, valamint az ünnepi pillanatok megélésére. Fogadják szeretettel írásainkat!

A 2022/2023-as nevelési év feladatai, eseményei cikkünkben óvodavezetői szemmel járjuk körbe a teendőket, törvényi kötelezettségeket, valamint az adminisztrációs feladatokat. A nem jogász végzettségű pedagógusoknak igen nehéz eligazodniuk a jogszabályok sűrűjében. Írásunkban ezért a köznevelést érintő jogszabályok legaktuálisabb, az óvodákat is érintő változásaira szeretnénk felhívni a figyelmet.

Augusztusi kötetünkben elsőként a szeptember–októberi munkáltatói, tanügy-igazgatási, pedagógiai és munkaügyi feladatokat ismertetjük, következőkben pedig az év további hónapjaiban aktuális teendőket is sorra vesszük.

Az alábbiakban szemelvényeket közlünk a tanügyigazgatási feladatokból. Mindezekről részletesen az ÓvodaVezetési Ismeretek 2022 augusztusi számában olvashatnak részletesen.

Munkáltatói feladatok

 • Munkaerő-változás esetén (kilépés, belépés, adatmódosítás) az új munkáltatói dokumentumok elkészítése, a változások bevezetése a Közalkalmazotti nyilvántartásba.
 • Személyi változások és a szükséges módosítások elküldése KIR alkalmazotti nyilvántartásába. Figyelem! Valamennyi pedagógusnál szükséges a szakmai gyakorlat évei számának módosítása, a + 1 év miatt.
 • A differenciált béremelés miatti átsorolások elkészítése szeptember 10-ig a Magyar Államkincstár (MÁK) központosított illetményszámfejtő rendszerében (a KIRÁ-ban). Amennyiben nem történik differenciálás, akkor is mindenkinél meg kell hosszabbítani további egy évvel a június 15-ével vagy az augusztus 31-ével lejárt illetményeket.
 • A munkaköri leírások felülvizsgálata, szükség esetén aktualizálása, átadása az új dolgozóknak.
 • A tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás megtartása.
 • A jelenléti ívek szerkesztése, kitöltésének ellenőrzése. A távolmaradás jelentése. Ez a pont minden hónapban ismétlődik.
 • Az ügyeleti rend elkészítése.
 • Az életpályamodell nyomon követése.
 • Át kell nézni az Nkt. 3. számú mellékletének megfelelően a személyzeti dokumentációban a képzettségeket, illetve, ha szükséges. módosítani kell az Nkt. előírásainak megfelelően a továbbképzési tervet.
 • Új gyakornok alkalmazásakor meg kell határozni a gyakornoki idő végét, amely első munkahely esetén két év. Egyéb esetekben a gyakornoki idő kikötésekor a jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlatot is be kell számítani, azzal, hogy gyakornoki időként a két évből hátralevő időt kell a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni.
 • A gyakornok mellé ki kell jelölni a beilleszkedését és a szakmai munkáját segítő mentort. Első körben minimum három hónapra, majd lehetőséget lehet adni a pályakezdőnek, amennyiben szükséges, a mentor személyének megváltoztatására.
 • A mentorálással összefüggő kötelező adminisztrációk megbeszélése, elindítása.
 • A pedagógusok munkaidő-számításának, munkarendjének meghatározása.

Gazdasági feladatok

 • Az óvodai csoportok év eleji indulásához szükséges eszközök, anyagok beszerzése, egyeztetve az óvodapedagógusokkal.
 • A dolgozók munka- és védőruhakészletének áttekintése, szükség esetén selejtezése, új vásárlása.
 • A KIRA-rendszer aktuális módosításainak tanulmányozása.
 • A kétévenként az intézményvezetőre nézve kötelezően előírt és elvégzendő NAV-os képzés betervezése. A jelentkezés lebonyolítása a [6/2019. (VI. 7.)] PM-rendelet alapján.

Október

 

Adatszolgáltatás, statisztika a KIR-STAT-ba           határideje: 2022. október 14-e (péntek)

 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalók a következők: 

 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 25. § (3)–(4) bekezdései alapján valamennyi köznevelési intézményt statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
 • Az adatszolgáltatás szabályait a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet szabályozza.

 

A KIR-STAT adatszolgáltató programba (a továbbiakban: KIR-STAT program) történő belépéshez szükséges jogosultságokat az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben kell kiosztani, mely a www.oktatas.hu oldalon keresztül érhető el a KIR Hivatali ügyek menüben. A jogosultság kiosztása a KIR-ben megszokott módon történik, azzal a különbséggel, hogy a KIR-STAT program esetében kétféle felhasználói jogosultságot szükséges kiosztani. A két funkció a Mesterjelszó-kezelő rendszerben külön soron jelenik meg:

 1. Intézményvezetői jogosultság: Ilyen típusú jogosultság kizárólag egy felhasználó számára osztandó ki. Amennyiben több felhasználó számára is kiosztásra került (pl. a korábbi és a jelenlegi intézményvezető részére), egyik felhasználó sem tud belépni a KIR-STAT programba.

Az intézményvezetői jogosultsággal felruházott felhasználó az alábbi műveleteket tudja végrehajtani a KIR-STAT programban:

 • adatlap struktúra (lajstrom) kialakítása
 • intézményi adatlap (OSA1INT) szerkesztése, kitöltése
 • feladatellátási adatlap (OSA2FELH) felvétele
 • OSA2FELH adatlap összekapcsolása egy-egy KIR intézménytörzs feladatellátási hellyel
 • pedagógus adatok betöltése a KIR személyi nyilvántartásból
 • az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben adatrögzítő jogosultsággal felvett felhasználók feladatellátási helyhez rendelése
 • az adatrögzítő jogosultságú felhasználó által újonnan felvett OSA adatlapok törlése
 • biztonsági mentés készítése és visszaállítása
 • globális ellenőrzés futtatása
 • kritikus hiba figyelmeztetőre módosítása
 • a lezárt adatszolgáltatás megküldése a központi nyilvántartásba (adatátadás)

A funkció megnevezése az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben: KIR-STAT Internetes Adatgyűjtő Rendszer – intézményvezetői jogosultság

 1. Adatrögzítői jogosultság: tetszőleges számú felhasználó számára kiosztható. Az ilyen típusú felhasználó az alábbi műveleteket tudja végrehajtani a KIR-STAT programban:
 • OSA2FELH adatlapnál magasabb sorszámú adatlapok felvétele
 • adatlapok kitöltése (OSA1INT adatlapot kivéve)
 • tábla és feladatellátási hely szintű hibaellenőrzés futtatása
 • adatlapok lezárása

A funkció megnevezése az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben: KIR-STAT Internetes Adatgyűjtő Rendszer – adatrögzítői jogosultság.

Amennyiben a KIR-STAT programot egy felhasználó kezeli, akkor az adott felhasználó részére intézményvezetői és adatrögzítői jogosultságot is ki kell osztani az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben. A program használata sokkal egyszerűbb egy felhasználó esetében, ezért inkább ezt a megoldási módot javasolják. Természetesen a nagyszámú kitöltendő adatlappal rendelkező intézmények (pl. pedagógiai szakszolgálatok) esetében célszerű lehet több adatrögzítői jogosultságot is kiosztani pl. a feladatellátási hely vezetői részére, ugyanakkor intézményvezetői jogosultság ebben az esetben is csak egy személy részére osztható.

A KIR-STAT intézményvezetői jogosultság kiosztása az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.

Fontos, hogy ezzel a jogosultsággal történik a lezárt adatszolgáltatás megküldése a központi nyilvántartásba, tehát az intézményvezetői jogosultság kiosztásánál ezt figyelembe kell venni.

A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének az intézmény csak és kizárólag akkor tesz eleget, ha az internetes adatgyűjtő programban a „kész adatok átadása” típusú hibavizsgálat kritikus hibajelzés nélkül lefut, illetve ezt követően sor került az adatátadásra.

Fontos kiemelni, hogy jogutód nélküli intézménymegszűnés esetén az adatszolgáltatás a fenntartó, jogutóddal történő megszűnés vagy átalakulás esetén pedig a jogutód intézmény kötelezettsége.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 9/A. § (1) bekezdésének b), illetve c) pontjaiban foglaltak értelmében a megyei, fővárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki gondatlanul a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, vagy a szabályszerűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem az előírt határidőre teljesíti.

 • A 2022-es év normatíva igénylésének módosítása (igénylés és lemondás) az állami támogatást figyelő táblázat számításai alapján.
 • Az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magán köznevelési intézményfenntartók a 2022. évben igénybe vett támogatásokra vonatkozólag június 30-ig és október 31-ig nyújthatnak be pótigénylést, illetve lemondást az Igazgatósághoz a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 37/C. § bekezdése szerint.
 • A közzétételi lista frissítése a változásoknak megfelelően október 15-ig a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a alapján, az általános közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.

A 24. § (1) pontja szerint a köznevelési intézménynek a KIR tájékoztató rendszerében és a saját honlapján az október 1-jei állapotnak megfelelően közzé kell tennie a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény vezetőjének a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálnia.

További feladatok:

 • Az intézmény weblapján közzétett óvodai dokumentumok (pedagógiai program, házirend, SZMSZ, GDPR, HIT) frissítése, a törvényi előírásoknak megfelelően.
 • A csoportnaplók elkészítésének, tartalmának ellenőrzése.
 • Az oktatási év beindítása (tevékenységek, foglalkozások), a hetirend, a napirend és a heti oktatási terv adminisztrációjának csoportonkénti ellenőrzése.
 • Nevelés nélküli munkanapok kijelölése és kihirdetése.
 • Csoportonként a szülői értekezletek lebonyolítása.
 • A HH és a HHH-s gyermekek névsorának aktualizálása az új gyermekekre és a változásokra való tekintettel.
 • Az SNI gyermekek szakvéleményeinek begyűjtése, ellenőrzése október 1-jéig.
 • A gyermekek képesség szerinti felmérése, a felmérőlapok kitöltetése (2022/23. – első alkalom).
 • Gyermeki fejlődés nyomon követése (szociális, értelmi, verbális, testi képességek) megfigyelések, mérések alapján.

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 63. §-a szerint az óvodapedagógusok folyamatosan, de minimum évente két alkalommal a mérések után tájékoztatják a szülőt a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatást a szülő aláírásával hitelesíti.

 • Fejlesztési terv elkészítése

Az óvodai fejlesztőprogramban részt vevő gyermekek feltárása, megnevezése. Az oktatásért felelős miniszter által kiadott program szerinti egyéni fejlesztési terv alapján, elsősorban HHH-s gyerekek részére.

 • Logopédiai felmérések lebonyolítása.
 • A vezető ellenőrző munkájának ütemezése havi bontásban, a szakmai ellenőrzés megkezdése.
 • Az intézményi ellenőrzés előkészítése, amennyiben az érintett óvodában aktuális.
 • Az Egészségügyi kiskönyvek ellenőrzése, megújíttatása.

 

Óvodavezetési ismeretek

 

Kiemelt kép: Image by ijeab on Freepik