A fűtés kérdésköre sajnos most kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon, főként azért, mert nemrég újra változás következett be a szabályozásban.

A Magyar Közlöny 2022. évi 152. számában, 2022. szeptember 19-én kihirdették a 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendeletet egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről.
Hatályba lépett: 2022. október 1-jén
Jelen összeállításunk tartalmazza a kormányrendeletnek az óvodák számára releváns szövegét, paragrafusonként kibontva és beidézve a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket.

1. §. E rendelet hatálya nem terjed ki
a) az egészségügyi intézményekre,
b) a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményekre,
c) a gyermekvédelmi intézményekre, valamint
d) a bölcsődei ellátást nyújtó intézményekre.

Megjegyzés!

A köznevelési és szakképzési intézmények nem tartoznak a kivételek közé!

Megjegyzés!

Az alábbi rendelkezések fenntartótól függetlenek, az egyházi, alapítványi fenntartású intézményekben is kötelezőek.

3. §. (2) Olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie.

Ki határozza meg a biztosítandó hőmérsékletet?

(3) A köznevelési intézmény fenntartója, illetve a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a kancellár határozza meg – az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a biztosítandó léghőmérsékletet.

Milyen jogszabályi rendelkezéseket nem lehet alkalmazni?

Itt és lentebb vastaggal kiemelt részeket nem lehet alkalmazni!
(4) Ezen § alkalmazása során a) a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 13/A. § (2) bekezdésében,

b) valamint a szakképzés végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.

Az a) pontban hivatkozott, nem alkalmazható rendelkezés:
13/A. §. (2) Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény csoportszobáiban
és tantermeiben a műszaki, működési feltételek tartós hiánya miatt a hőmérséklet
legalább két egymást követő nevelési, oktatási napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az intézményvezető a fenntartó és a működtető egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket.
4. §. Nem alkalmazhatóak a) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 5. pontja szerinti munkahelyekre a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes rendelet
7. § (2), (4) – a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések kivételével –, (8), (11) és (12) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. oszlopa szerinti munkavédelmi szabályok…

 

A cikk folytatódik a novemberi Óvodai Jogfutárban, amelyre ide kattintva fizethet elő:

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés