Egész évben, minden kötetben izgalmas és hasznos cikkek az ÓvodaVezetési Ismeretek-ben!

A 2022/2023-as nevelési év feladatai, eseményei cikkünkben óvodavezetői szemmel járjuk körbe a teendőket, törvényi kötelezettségeket, valamint az adminisztrációs feladatokat. A nem jogász végzettségű pedagógusoknak igen nehéz eligazodniuk a jogszabályok sűrűjében. Írásunkban ezért a köznevelést érintő jogszabályok legaktuálisabb, az óvodákat is érintő változásaira szeretnénk felhívni a figyelmet.

Októberi kötetünkben novembertől a nevelési év végéig tartó munkáltatói, tanügy-igazgatási, pedagógiai és munkaügyi feladatokat ismertettük.

Az alábbiakban szemelvényeket közlünk a tanügyigazgatási feladatokból. Mindezekről részletesen az ÓvodaVezetési Ismeretek 2022 októberi számában olvashatnak.

2022. december

 • A december 31-ével lejáró határozott idejű munkaszerződések meghosszabbítása.
 • A következő év (3 évenkénti) soros ugrásainak felmérése, az átsorolások elkészítése.
 • A sikeres minősülés alapján a Pedagógus I.-be és a Pedagógus II.-be, Mester-be sorolás előkészítése, adminisztrálása. A módosítás átvezetése a KIR-be.
 • A 2022-es évben sikeres minősítő vizsgát tett gyakornokok Ped. I. fokozatba és a Ped. I.-ből Ped. II. fokozatba átlépők összegyűjtése, valamint a magasabb fokozatba való átsorolása, 2023. január 1-jétől. Ugyanez vonatkozik a pedagógus végzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőkre (NOKS-osokra) is.
 • Selejtezés, leltározás előkészítése, lebonyolítása, minimum 2 évenként.
 • Az év végi vásárlások, beszerzések lerendezése, a készletek feltöltése.
 • A gazdasági év lezárása. A várható maradvány felhasználásának átgondolása, lekötése áthúzódó tételként.
 • A 2023. évre szóló költségvetési törvény, illetve a témával kapcsolatos egyéb törvények, rendeletek követése, az óvodára vonatkozó tartalmak megismerése.
 • A decemberi ünnepségek megszervezése, lebonyolítása (Mikulás, advent, karácsony).
 • A téli szünet idejére az ügyelet megszervezése, összevont csoportok kialakítása.
 • Az iskolakészültség (régi nevén iskolaérettség), illetve -készületlenség megállapítása az egyes tanköteles gyermekek tekintetében, az óvónőkkel, a fejlesztőpedagógussal, a logopédussal és a pszichológussal közösen.
 • A fejlesztőprogramban részt vevő gyermekek haladásának, fejlődésének értékelése (második). Az értékelésre meg kell hívni a gyermek szülőjét és indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, valamint a nevelési tanácsadást végző pedagógiai szakszolgálat képviselőjét.
 • Az iktatókönyv lezárása, az irattár rendezése, a selejtezhető dokumentumok, anyagok megsemmisítése.
 • A belső ellenőrzéssel kapcsolatos vezetői (szakmai és gazdálkodással összefüggő) feladat tervezése a második félévre.
 • Az iskolakészültségi vizsgálatra küldendő gyermekek névsorának, jellemzésének leadása a pedagógiai szakszolgálati intézménybe [15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről].

2023. január

 • Az ingyenesen étkező gyermekek szüleitől a Nyilatkozatok újbóli bekérése, a minimálbér változása miatt. Az összeghatár kiszámítása – a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát.
 • Az éves szabadságok kiszámítása, a 2023. évi szabadságolási karton kiosztása dolgozónként. A szabadságolási terv elkészítése.
 • Az aktuális minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése és a soros ugrások miatt az átsorolások elkészítése (2023. január 10-ig).
 • A 2022-es év lezárása után az adózáshoz szükséges dokumentumok kiosztása, mely alapján ellenőrizhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóbevallás-tervezete.
 • A NAV által készített tervezet – akár az adózó közreműködése nélkül is – 2023. május 22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik, hacsak nincs szükség kiegészítésre, javításra. Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV március 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi az állampolgárok számára. Ezzel megszüntették a munkáltatói adómegállapítást.
 • A Pedagógus II. fokozatba sorolás az érintett óvónőknél a Kormányhivatal engedélye (érvényes, elfogadott és megvédett portfólió) és a minősítő eljárás eredménye alapján.
 • Elszámolás a 2022-es év költségvetését érintő állami támogatással.
 • A gazdasági év lezárása a szöveges beszámoló alátámasztásával.
 • A fenntartó által megszavazott és elfogadott új költségvetés feldolgozása, felhasználásának időarányos ütemezése.
 • Az új gazdasági év megnyitása, az intézmény saját költségvetési tételeinek, pénzügyi helyzetének áttekintése, értékelése, a fenntartó, a helyi önkormányzat költségvetése alapján, a gazdasági vezetővel történő egyeztetés lebonyolítása.
 • Amennyiben a helyi önkormányzat még nem készült el, és nem szavazta meg a saját költségvetését, addig az intézmény ideiglenes költségvetéssel működik, legkésőbb márciusig.
 • A költségvetési keretek időarányos felhasználásának nyomon követéséhez szükséges táblázatok elkészítése, aktualizálása (bér, dologi, beruházás, egyéb)
 • A 2023. január elsejétől hatályos (pedagógiával, tanügyigazgatással, humánpolitikával, gazdálkodással összefüggő) törvények megismerése, feldolgozása, ismertetése, értelmezése a dolgozókkal.
 • A különböző gazdasági szabályzatok frissítése, a törvényi változások alapján.
 • A közzétételi lista költségvetési adatokat is tartalmaz, ezért 2023 elején át kell vezetni az új költségvetésben meghatározott adatokat.
 • Egyeztető beszélgetések kezdeményezése azon szülőkkel, akiknek a gyermekei számára hasznos lenne az iskola megkezdésének elhalasztása egy évvel.

A 2022/2023-as tanévben tanköteles az a gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, azaz 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között született.

A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermeknek meg kell kezdenie a tankötelezettségének teljesítését.

Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerébe (KIR).

Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor, és amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet szükséges benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, legkésőbb január 18-a éjfélig. 

A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a Szakértői Bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja a gyermek esetében az óvodában maradást, ezek alapján a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem dönthet úgy, hogy mégis iskolába íratja gyermekét.

A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumokat is, és azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és a gyermek óvodai fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem kötelező.

Amennyiben tehát a kérelem benyújtásának határideje előtt a szülő beszerzi az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat támogató véleményét, megkerülhető az Oktatási Hivatal, benyújtott kérelem hiányában is további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt a gyermeke.

 • A fenti ügyintézés megfelelő lebonyolítása érdekében az óvodavezető feladata a szülők tájékoztatása, segítése.
 • A kérelmet (elektronikus űrlapon), ügyfélkapus tárhely-szolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapus azonosítást követően kitöltött és beküldött kérelem) vagy szabadon megfogalmazott levélként postai úton is be lehet nyújtani. Utóbbi esetben a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  • a gyermek azonosító adatait: név, születési hely és idő, anyja lánykori neve, oktatási azonosító, lakcím, tartózkodási hely (ha eltér a lakcímtől), óvodánként
  • a kérelmező szülő/gyám vagy gyámhivatal adatait: név, levelezési cím, e-mail-cím, telefonszám
  • a gyermek jelenlegi jogviszonyát: óvoda neve, OM-azonosítója, címe
  • Indokolást: A gyermek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, hogy egy évvel később kezdje meg tankötelezettségének teljesítését?
  • a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát arról, hogy a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be, vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása, vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja
  • a kérelmező beleegyező nyilatkozatát arról, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el
  • dátumot, aláírást
  • a kérelem mellékleteit. A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni.

Az ügyfélkapu segítségével előterjesztett kérelmek esetében jelentősen lerövidül az ügyintézéshez szükséges idő. Az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi meg, amelyet javasolt a tartós tárhelyre elmenteni. Az ügyfélkapus tárhelyen a döntést 30 napig tárolják, a döntések huzamosabb megőrzésére a tartós tárhely alkalmas.

A postai úton benyújtott kérelmeket a következő címre kell beküldeni: 1982 Budapest, Oktatási Hivatal. A postai úton feladott kérelmet javasolt ajánlott postai küldeményként feladni.

Postai kapcsolattartás esetén az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag postai úton küldi meg a kérelemben megadott postacímre.

Az e-mailben benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal nem fogadhatja be. Az e-mailben beküldött dokumentumok alapján a tankötelezettség megkezdésének halasztására irányuló eljárás nem indul meg.

 • Irattári selejtezés lebonyolítása.
 • Az éves irattár és iktatás előkészítése, az előző év lezárása után az iktatókönyv megnyitása.
 • A szabályzatok áttekintése, az esetleges új törvényi változások alapján módosítása. Pl.:
  • Belső kontroll szabályzata,
  • Kockázatkezelés szabályzata,
  • Szabálytalanságok kezelése,
  • GDPR szabályzata,
  • Informatikai biztonsági szabályzat,
  • Iratkezelési szabályzat,
  • Juttatási és cafeteria-szabályzat,
  • Leltározási és leltárkészítési szabályzat,
  • Vezetékes és mobiltelefon-használati szabályzat,
  • Tűz-, vagyon- és munkavédelmi szabályzat

 

A módosításokat nem feltétlenül az óvodavezetőnek kell elkészítenie, kérhet külső segítséget is az adott téma szakértőjétől.

 

Fizessen elő Ön is az óvodavezetők kedvelt kiadványára:

Óvodavezetési ismeretek