A GDPR alkalmazásának bevezetése, 2018. május 25 óta, az óvodai dolgozóknak is fokozottan figyelniük kell a jogszabályok betartására. Ez alól nem mentesülnek a csoportban dolgozó óvodapedagógusok sem. Nincs mitől félni, mert ugyanolyan személyes adatokat kezelnek, mint eddig, csupán az adatkezelés tudatosságán kell változtatni.

Egy óvodapedagógus számos személyes adattal találkozik munkája során, melyet kezel is:

  • a gyermek személyes adatai,
  • egészségügyi állapotára vonatkozó adatai,
  • a gyermek fényképe,
  • a gyermek szüleinek személyes adatai,
  • a saját személyes adatai, melyet az óvoda vezetője mint munkáltató kezel, stb.

 

Ezek közül most nézzük meg, milyen szabályok vonatkoznak a gyermekről készült fényképek kezelésére?

Adatvédelmi incidens keletkezhet a fotók jogosulatlan elkészítéséből és közzétételéből. A kiskorú gyermek fotójának elkészítése, megjelentetése az óvoda honlapján vagy Facebook-oldalán a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül tilos. Szintén jogszerűtlen a gyermekről videofelvétel készítése, melyhez szintén törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges.

Számos panaszt generál a gyermekekről készített jogosulatlan fotó, illetve annak jogszerűtlen megosztása mind az óvodákban, mind az óvodákban, mind az iskolákban. A NAIH ezért még 2017-ben közleményt bocsátott ki a gyermekek fényképeinek honlapokon történő nyilvánosságra hozataláról, melyet óvodákban is alkalmaznunk kell.

A gyermekekről az óvodai rendezvények során készített fényképek nyilvánosságra hozatalánál figyelemmel kell lennünk a GDPR és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályaira. A gyermekekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az érintett (adatalany, akiről a fénykép készült), illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása.

 14 év alatti gyermek esetében a szülői hozzájárulás nélkülözhetetlen. Vagyis a szülő engedélye nélkül a fénykép el sem készíthető. Ha hozzájárulása nélkül lefotózzuk a gyermeket, de nem osztjuk meg senki mással, nem küldjük tovább, és nem jelenítjük meg sehol, akkor is jogsértő módon jártunk el. Manapság már mindenki telefonnal készít fényképet, amely az internethez kapcsolva meg is osztja, mappákba szinkronizálja a fényképeket. Óvónőként soha ne készítsünk a gyerekekről fényképeket a magántelefonunkkal, mert az elkészítéssel egy időben már másolatok is készülnek belőle (például a google photos mappánkban), és a végleges törlését nehéz megoldani.

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. az óvodáknak, nevelési-oktatási intézményeknek azonban nem feladatuk a törvényes képviselet kérdését mélységében vizsgálni, el kell fogadniuk az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

Tanácsos a nevelési év kezdetén írásban a szülői nyilatkozatokat azzal kapcsolatban bekérni, hogy van-e ellenvetésük gyermekük óvodai honlapon való szerepeltetése ellen. Az általános felhatalmazás azonban nem azt jelenti, hogy az egyes fotózásokról előzetesen ne kellene tájékoztatást adni a szülőknek, és amennyiben valamelyik fénykép felvétele kifejezetten zavarja az érintett gyermeket vagy szülőt, törlési (vagy szöveg esetén helyesbítési) kérelmének haladéktalanul eleget kell tenni.

Minden szülői nyilatkozat alakiságánál a Polgári Perrendtartás (a továbbiakban: Pp.) szabályait kövessük. Akkor teljes bizonyító erejű egy magánokirat (nyilatkozat), ha a nyilatkozatot tevő a nyilatkozatát vagy saját kézzel írja és aláírja, vagy ha géppel írta, akkor aláírásánál két tanú tanúsította, hogy az tényleg az illető aláírása.

A hozzájáruló nyilatkozat elkészítésénél figyelni kell a hozzájárulás fogalmi elemeire:

  • a hozzájárulásnak önkéntesnek kell lennie,
  • konkrétnak kell lennie,
  • megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia, és
  • egyértelműnek kell lennie.

A hozzájáruló nyilatkozat sablonjának elkészítésénél figyelni kell arra, hogy a hozzájárulás önkéntes legyen: vagyis lehessen azt is választani, hogy a szülő nem járul hozzá például gyermekei fotóinak az óvoda honlapján történő közzétételéhez.

A hozzájáruló nyilatkozat konkrétan jelölje meg azt vagy azokat az adatkezelési/adattovábbítási tevékenységeket, melyekhez a hozzájárulást kéri: vagyis ne egy biankó hozzájáruló sablon legyen, amely minden óvodai adatkezeléshez, továbbításhoz megszerzi a szülő jóváhagyását, mert az jogszabályellenes.

Az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat megfelelő mennyiségű tájékoztatást tartalmazzon az adott adatkezelésről/adattovábbításról.

A szülőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy csak olyan fényképeket és videókat oszthatnak meg a közösségi oldalakon, melyeken csak a saját gyermekük szerepel. Kivéve, ha a közzététel előtt a többi gyermek szülőjét megkérdezték, hozzájárulnak-e a közléshez. Ezzel vajmi kevés szülő van tisztában, ezért szülői értekezlet keretében erre érdemes kitérni minden csoportban.

Fontos, hogy a szülői értekezleten elhangzottak legyenek összhangban az óvoda adatkezelési szabályzatában foglaltakkal. Az adatkezelési szabályzatban érdemes kitérni arra, hogy az óvoda rendezvényein, programjain, eseményein ki az az intézményvezető által megbízott személy, aki fényképeket és videofelvételeket készíthet (amennyiben ehhez a gyermekek törvényes képviselői hozzájárultak).

 

Írta: Dr. Sárközi Gabriella megjelent az Óvónők kincsestára című sorozatunkban.