Gyermekfejlődési kérdőív az óvodapedagógusok számára

Cikkünk a közelmúltban kifejlesztett Gyermekfejlődési kérdőívet mutatja be. Ez az első olyan standardizált, pedagógusok által alkalmazható, a fejlődés valamennyi lényeges területére kiterjedő eszköz, amelyet az óvodapedagógusok a gyermekek mérése során alkalmazhatnak. Alkalmazása hozzásegíti a pedagógust az egyes gyermekek minél árnyaltabb megismeréséhez, alapul szolgálva az egyéni bánásmód minél eredményesebb megvalósításához.

A kora gyermekkorban történő beavatkozások (többek között a minőségi nevelés, a fejlesztés) a jövőben az iskolai teljesítményre, a munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyekre, a társadalmi hierarchiában elfoglalt pozícióra, a stabil családi háttér kialakulásának lehetőségére gyakorolnak pozitív hatást. Ugyanakkor komoly kutatási háttérrel megalapozott összefüggés mutat rá, hogy a korai életévekbe történő befektetések megtérülése hosszú távon jelentékeny gazdasági haszonnal jár. Minél korábbi életkorban történnek meg ezek a befektetések, annál magasabb lesz hosszú távon a megtérülési ráta.

Mindezen alapvetéseket szem előtt tartva került kidolgozásra és megvalósításra a 2017 februárjától 2022 decemberéig tartó EFOP–195 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése kiemelt projekt (népszerűbb nevén Gyermekút projekt), amelynek elsődleges célja egy olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó, kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése megvalósítható, illetve a továbbküldési és a jelzési utak pontosan szabályozottak. A projekt a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. keretén belül valósult meg.

A gyermekút kialakítása kapcsán az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek nehézségeinek minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a megfelelő beavatkozások kijelölése érdekében többek között korszerű módszertani anyagok, egységes szűrő- és vizsgálóeljárások, valamint irányelvek, protokollok kerültek kidolgozásra, bevezetésre.

A projekt törekedett a születéstől az iskolába lépésig tartó életkorú gyermekeket ellátó szakemberek tudásának bővítésére, akik a gyermekek fejlődéséről, az eltérő, megkésett fejlődésmenet felismeréséről, az ellátórendszerről, a társágazati szereplők feladatairól, kompetenciáiról, az együttműködésük mikéntjéről, az ellátási utakról kaptak ismereteket. Alapvető szempont volt a szakemberek és a szülők, családok partneri együttműködésének kialakítása, a szülők fokozottabb bevonása, informálása, valamint a gyermekekkel foglalkozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, különös tekintettel a szolgáltatáshiányos területekre.

A széles körű szakmai fejlesztés részét képezte olyan szűrő- és vizsgálóeljárások, valamint mérőeszközök kialakítása, amelyek a kisgyermekek felmerülő problémáinak szűrésére, az állapotmegismerés, diagnosztika támogatására, illetve a fejlődés nyomon követésére alkalmasak. Így a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére szolgáló vizsgálóeszköz és az iskolába lépést megelőző komplex (állapotmegismerő) vizsgálat kifejlesztése mellett olyan egységes és átfogó gyermekfejlődési kérdőív kialakítására került sor, amely egyrészt a kisgyermeknevelőket segíti a bölcsődéskorú (0,5–4 éves) gyermekek fejlődésének nyomon követésében, másrészt ennek szerves folytatásaként az óvodapedagógusokat támogatja a 2,5–7 éves gyermekek fejlődésének megfigyelésében.

A Gyermekfejlődési kérdőív olyan validált, bemért, hitelesített mérőeszköz, amely hatékonyan egészíti ki az érintett korosztály esetében jelenleg használt eljárásokat, többek között a védőnői munkát támogató szülői kérdőívet, illetve más speciális pszichológiai mérőeszközt (például a Bayley–III. csecsemő- kisgyermekkori fejlődési skálát vagy az autizmus diagnosztikában használt ADOS és ADI-R eszközöket). Mindez biztosítja, hogy a korai életszakaszban egy olyan komplex szűrőrendszer álljon rendelkezésre, amely segít az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek problémáinak kiszűrésében, felismerésében, hozzájárulva ezzel a minél korábbi életkorban történő ellátásba juttatáshoz.

A mérőeszköz jellemzői

A bölcsődei és az óvodai kérdőív tételeinek egy része megegyezik, több esetben azonban az életkori sajátosságokat követve a tételek eltérőek, ezért elkülönítésre került a két kérdőív (például a kommunikáción belül az írás és olvasás alapkészségek az életkori sajátosságokat figyelembe véve csak 5 éves kortól [5–7 éves óvodások] kerülnek értékelésre.)

A Gyermekfejlődési kérdőív (2,5–7 éves óvodások jellemzésére) a gyermekek gyermeki fejlődés hat nagy területét ragadja meg:

  • a motoros készségeket;
  • a kommunikációt;
  • az önállóságot, önszabályozást és önfejlődést;
  • a kognitív készségeket,
  • a társas kapcsolatok és az énfogalom alakulását, valamint
  • a tanulással összefüggő tényezőket.

Ezek a területek további alterületekre kerültek felosztásra.

Területek Alterületek (alskálák)
Motoros készségek Nagymozgás Finommozgás Vizuomotoros koordináció
Kommunikáció Beszédértés Kifejező beszéd Írás és olvasás alapkészségek
Önállóság, önszabályozás és önfejlődés Önállóság Érzelemkifejezés és önszabályozás Önfejlődés, adaptivitás a mindennapokban
Kognitív készségek Problémamegoldó gondolkodás és tanulás Figyelem és emlékezet Észlelés és fogalmak
Társas kapcsolatok és énfogalom alakulása Társas kapcsolatok Közösségi élet és játék Énfejlődés
Tanulással összefüggő tényezők Kíváncsiság és kezdeményezőkészség Kitartás Kreativitás

 

A mérőeszköz felvételének folyamata, pontozása, értékelése

Egy-egy alterülethez jellemzően 5–17 állítás (tétel) tartozik. A tételek nehézségi sorrendben követik egymást. Az egy-egy alterülethez tartozó kérdések jellemzően a gyermek 2,5–4 éves korától értékelhetőek, és minden esetben belépési pontok is jelzésre kerültek, tehát azok az életkorok, amelyek azt mutatják, milyen idős kortól lehet már az adott tételeket megfigyelni tipikus fejlődésmenet esetén. Például a motoros készségek esetében a „Hintát hajt” állítást csak 5 éves kortól kezdik figyelni a szakemberek, az ezt megelőző időszakban tipikusan megjelenő mozgásformákat tudottnak vesszük. Amennyiben felmerül, hogy a gyermeknél az életkorának megfelelő készségek hiányosak, akkor az életkori beléptetés előtti tételek is értékelésre kerülnek, hiszen valószínűsíthető, hogy a lemaradás olyan mértékű, hogy sérülnek az életkornak megfelelő készségek is.

A pontozás általános szabálya, hogy ha a gyermek az életkori beléptetést követő négy tételre maximális értéket kap, akkor úgy tekinthető, hogy a megelőző készségeknek is birtokában van, tehát azokra is megkapja a maximális pontszámot. Ha a gyermek az adott funkcióterületen nem kapja meg a beléptetési pont után az egymást követő négy tétel mindegyike esetében a 2-2 pontot, akkor a beléptetési pont előtti tételeket is értékelni kell. Hasonló időtakarékos hatású szabály alkalmazható akkor, ha a beléptetési pont után négy egymást követő tétel 0 értéket kap. Akkor nagy valószínűséggel az ezt követő tételek is 0 értékűek lesznek, tehát az értékelési folyamat megállítható.

Az adott teljesítmények 9 kategóriába sorolhatóak be. A különböző alterületek tételeinek pontozása után elért összpontszám egy kiértékelési metódus alapján standard pontszámmá alakítható, ezzel besorolásra kerül a 9 kategória valamelyikébe. A 3 és az alatti standard pontszám az alacsony teljesítményt mutatja az adott funkcióterületen. A 4, 5 és 6 standard pont az átlagos övezetbe tartozást mutatja, ha pedig 7, 8 vagy 9 standardpontot ér el a gyermek, akkor magas teljesítményről beszélünk. A különböző funkcióterületeken elért standardpontszámok alapján egy képességprofil rajzolható ki, amelyen jól látszik, mely területeken milyen teljesítményt mutat a gyermek, hol szükséges a támogatása, az esetleges beavatkozások elkezdése.

A kérdőív egymás után többször is felvehető, az óvodapedagóguson múlik, hogy az eljárásrendben foglaltaknak megfelelő kontrollpontokon túl mikor veszi fel. Jellemzően, ha valamilyen változást, elakadást észlel a gyermek fejlődésében, a kérdőív felvétele célszerű.

 

Írta: Dr. Kereki Judit, megjelent az Óvónők kincsestára című sorozatunkban, amelyet ERRE A LINKRE KATTINTVA rendelhet meg.