A Hajdúböszörményi Kincskereső Óvodában hosszú évek óta együtt nevelnek roma és nem roma gyermekeket. A roma identitást erősítő nevelést beépítették az óvodai nevelésükbe, a helyi pedagógiai programjuk része. Cikkünk szerzője ezt a jó gyakorlatot mutatja be.

Szűcs Lászlóné óvodavezető, Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda írását teljes terjedelmében az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk 2023. októberi kiegészítő kötetében olvashatja.

A roma identitást erősítő nevelés feladatai

A roma származású gyermekeink kötődnek a roma kultúrához, értékekhez. A gyermekek eltérő életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele mellett olyan tudatos és gyermekközpontú óvodai nevelést biztosítunk, amely elősegíti a gyermeki személyiség kibontakozásán keresztül a befogadás, az esélyteremtés, az esélyegyenlőség megteremtését: a szociálisan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését. A roma nemzetiséghez tartozó gyermekek részére biztosítani kell az önazonosság megőrzését, a kultúra, a hagyományok ápolását, erősítését, átörökítését, a nyelvi nevelést és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

A roma származású gyermekeknek a nemzeti identitástudat egészséges alakítása szempontjából fontos, hogy az óvodapedagógus jól ismerje a roma kulturális hagyományok rendszerét, szokásvilágát, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok életmódját.

A célok elérését nehezítette, hogy a körzetben élő cigány közösség tagjai hosszú időn keresztül nem tartották megőrzésre, átörökítésre méltónak értékeiket, hagyományaikat, és a cigány nyelvet sem beszélték, mert szégyellték. A szülők ezeket az információkat akkor osztották meg velünk, amikor megtudták, hogy mi, pedagógusok tanuljuk a lovari nyelvet, és kikérdeztek bennünket, hogy tényleg igazat mondunk-e. Szinte levizsgáztattak bennünket a cigány nyelvből. Innentől kezdve nagy elismerést vívtunk ki részükről, s egyre többet beszélgettünk cigány nyelven is.

Célunk a társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése. Fontos megérteni és segíteni a cigányságra jellemző érték- és normarendszert, szeretnénk az identitásukat erősíteni. Óvodánkban megismertetjük és megértetjük a nem cigány gyermekekkel a velünk élő, játszó, tevékenykedő társak otthonról hozott szokásait, életmódját, hagyományait, értékeit. Olyan biszocializációs környezet teremtünk, amelyben a különböző kultúrákból érkező gyermekek „helyzetbe hozása” a napi együttélés során észrevétlenül történik (olyan közös együttlétek szervezése, melyek során egymásra vannak utalva a gyerekek: csapatversenyek, vetélkedők, ügyességi játékok, csoportos táncok, mesedramatizálás, ünnepi műsorok stb.).

A roma identitást erősítő nevelés tartalma

Óvodánkban havi egy alkalommal „Csellengő Csütörtök” néven projektnapot tartunk, mely során az öt óvodai csoport között szabad átjárhatóságot biztosítunk. A roma identitást erősítő tartalmakat beépítjük az óvodai nevelés feladataiba, tevékenységeibe.

Roma kulturális hagyományok ápolására nemzetiségi szobát alakítottunk ki közösen a roma szülőkkel az intézményben, ahová a szülők behozhatták a tárgyi kultúrájukra jellemző tárgyakat, eszközöket (szentképek, díszítőelemek, a hétköznapi roma családot körülvevő használati tárgyak, ruházat stb.). Egyénre szabott, célirányos fejlesztési tervek készülnek a hiányzó iskolai képességek kompenzálására és a tehetséggondozásra. Az egészséges életmód szokásainak kialakítása mellett hangsúlyt helyezünk a mentális hátrány csökkentésére, a mentálhigiénés lehetőségek kihasználására.

Kiemelt terület az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés, mely erősíti a gyermekekben az elfogadó, alkalmazkodó, együttműködő képességeket, a munkafeladatok önálló vállalását, erősíti az erkölcsi közösségi érzést. Az anyanyelvi fejlesztés területe is kiemelt feladat, hisz a cigány gyermekek többsége kommunikációs nehézséggel küzd. Az anyanyelvi nevelés napi szinten van jelen az óvodai élet és tevékenységek rendszerében (beszédszituációk teremtése, szókincsbővítés, beszédkedv fokozása, anyanyelvi játékok, beszédhibák javítása szakember segítségével).

A lassabb ütemben fejlődő gyermekek fejlesztőpedagógus által szervezett és tervezett foglalkozásokon vesznek részt. A tehetséges gyermekek számára lehetőséget biztosítunk és alkalmat teremtünk tehetségük kibontakoztatására (rajzpályázatok, vers- és mesemondóverseny, sportverseny, kulturális rendezvényeken való részvétel).

 

Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés