Verselés, mesélés mint óvodai tevékenység

A tervezés során mindig fontos szem előtt tartani, hogy az óvodában a tanulás folyamatos, komplex jellegű, tehát a gyermekek által folytatott valamennyi tevékenységi formán keresztül megvalósul. Alapozva a korszerű, koragyermekkorral összefüggő kutatási tapasztalatokra, és összefüggésben a gyermekközpontú óvodai neveléssel, az óvodapedagógus számára természetes, hogy a sikeres óvodai foglalkozás, tevékenység gyermeki választáson alapul, valós problémahelyzetből, életszerű tevékenységek során valósul meg.

 

A foglalkozás természetes módon épít a gyermek eredendő kíváncsiságára, megismerési vágyára, alapvetően számítunk aktív, cselekvő együttműködésére, az öntevékenységre helyezzük a hangsúlyt.

 

Korcsoport: vegyes korcsoport (3–7 éves)

A tevékenység időpontja: január

Tevékenység tartalma:

– Osvát Erzsébet: Vidám verebek című vers megismertetése

– Eduard Petiška – Zdeněk Miler: A világ leggazdagabb verebe (Móra Könyvkiadó, 2005) című mese ismétlése, felelevenítése

Tevékenység típusa: új vers tanulása és elmondása

 

A tevékenység céljai, feladatai: 

– Az Alapprogram szerinti nevelési feladatok:
Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés feladatai:

Erkölcsi nevelési feladatok:

 • Társadalmilag elfogadott szabályok felismertetése a gyerekekkel (madarak védelme)

Érzelmi és közösségi nevelési feladatok:

 • Vers helyes intonálással való átadása a gyermekek számára. Pontos artikulációval és hangsúlyozással adott érzelmek elmélyítése. Vers zeneiségének felismertetése. Rímek kerekítése és helyénvaló mimikai játék használata a vers-, illetve mesemondás közben.
 • Mesébe illő fordulatok előnyös (ki)hangsúlyozása (például: helyzetkomikum, szereplők életfelismerésének pillanatai – a veréb rájön, hogy a barátság fontosabb, mint a gazdagság)
 • A vers helyes intonálással, pontos artikulációval és hangsúlyozással történő bemutatása által nyelvi-zenei formaélményt nyújtunk a gyermekek számára, ami érzéki-érzelmi örömet okoz, ezáltal érzelmi állapotváltozást eredményez: felszabadít, facilitál.
 • A vers és a mese meghallgatásával, majd közösen történő elmondásukkal elmélyítjük az irodalom és az esztétikusan formált jelenségek iránti szeretetet, nyitottságot.
 • Az irodalmi játékhelyzetben a közös cselekvés társas élményében részesülnek a gyermekek. Egyúttal kapcsolatteremtő készségüket alakítjuk és fejlesztjük.
 • A közös irodalmi játékhelyzetből eredő pozitív töltésű érzelmek a kogníciót is érzelemmel telítik.

Az anyanyelvi és az értelmi fejlesztés, nevelés feladatai:

Anyanyelvi nevelési feladatok:

 • A történet helyes, élményszerű előadásával a gyermekek nyelvi tudásának, szövegértési képességeinek, valamint narratív készségének fejlesztése (középerős, illetve a szöveghely gondolatiságának, tartalmának megfelelő beszédtempó; ritmikusság tartása, helyes, a szöveg fogalmi szintű jelentésének megfelelő hangsúlyozás; helyes mondat- és szövegmodalitásra törekvés, élményszerű nonverbális előadás-technika.
 • A gyermekek számára ismeretlen jelentésű szavaknak a szövegösszefüggésnek megfelelő magyarázata, azaz szókincsbővítés (madarak testrészei, begy működése, milyenségének elmagyarázása, megismertetése).
 • Pontos artikulációval a gyermekek, hangképzésének és beszédhanghallásának fejlesztése.
 • A mondat- és szövegfonetikai eszközök megfelelő, szakszerű alkalmazásával egyrészt a mondatszintű nyelvi tudást, másrészt a szövegértést fejlesztjük.

 

Értelmi nevelési feladatok:

 • Az önkéntes figyelem fejlesztése az esztétikai hatáseszközök és az előadás-technikai eljárások segítségével.
 • Folyamatos gyermeki jelenlét, átélő magatartás erősítése, a gyermeki képi-szemléletes gondolkodás fejlesztése az élményszerű bemutatás módszere által. Logikus gondolkodás, illetve következtetések levonásának és annak helyes megfogalmazásának fejlesztése, elmélyítése elsősorban az óvodapedagógus által helyesen alkalmazott előadás-technikai eszközök segítségével.

 

– Speciális módszertani feladatok:

Esztétikai nevelési feladatok:

 • A vers rímjátékának megfelelő bemutatással, ritmusos szövegmondással és a bemutatás szerves részét képző megfelelő arcmimikával (nonverbális jelekkel) a verbális fikciós irodalmi játékok megszerettetése.
 • Az esztétikai érzelmek mozgósításával megragadjuk és fenntartjuk a gyermekek figyelmét, növeljük annak terjedelmét.
 • A vers zeneiségét kihasználva szórakoztatjuk, gyönyörködtetjük a gyermekeket. Játékossággal és mozgással összekapcsolva a tevékenységet a fantázia mint gondolkodási képesség is mozgásba lendül.
 • Az előadás során a mese szövegét építő egyenes, illetve a függő beszédet megfelelő intonációval elkülönítjük. Ezáltal a gyerekek narratív beszédkészségét és szövegértési készségét fejlesztjük.
 • A mondat- és szövegfonetikai eszközöket szakszerűen alkalmazva az átélés tudatát erősítjük.
 • A humor forrásaiként értékelhető helyzetek és karakterek élményszerű leírására és megjelenítésére törekszünk azért, hogy esztétikai élményt nyújtsunk.

 

A tevékenység előzményei:

 • Madarak megfigyelése az ablakból, madáretető figyelemmel kísérése (széncinkék és varjak), madáretetés.
 • Beszélgetés a madarakról. Hol élnek? Mit csinálnak télen? Ki marad itt, ki vándorol el? Mi történik azzal, aki itt marad? Hogyan néznek ki? Stb.
 • Madaras árnyék-játék – Adott madarak felismerése, majd az azonos árnyékképre való helyezése a cél.
 • Madaras Dobble társasjáték – Eredeti Dobble játék szabályainak megfelelő madaras témában játszható társasjáték. Minél több madár megismerése/felismerése.
 • Madaras memóriajáték.
 • Közösen elkészített madaras társasjáték.
 • Alváskor madaras mese elmesélése.

 

Koncentráció egyéb tevékenységekkel:

 • Mozgás: Madaras mozgásos játékok, illetve madaras mozgásutánzó játékok (mindennapos testmozgás során)
 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: Marosszéki kerek erdő, Madárka, madárka (Törzsök: 227. o. 346.)
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: Kézlenyomatos madárkák készítése
 • Külső világ tevékeny megismerése (környezeti tartalommal): Madarak tulajdonságainak megismerése, tudás elmélyítése. Madárvédelem szabályainak megismertetése
 • Külső világ tevékeny megismerése (matematikai tartalommal): Madaras logikai készlet

 

A tevékenység eszközei: mesepárnák, babzsákok, gitár, játékok

A tevékenység szervezeti formája: kötetlen

A tevékenység konkrét menete valamint további tevékenységötletek a Pedagógiai tervezés az óvodában című kötetben találhatók:

Pedagógiai tervezés az óvodában

A témához kapcsolódó kiadványok:

Vándorló mesék

A kerek kő és más mesék

A békakirály és más Grimm mesék

Őszi mesefüzér

Csiteri-csütöri

 

 

 

 

[1] A tervezetet Tislér Judit Anna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának harmadéves óvodapedagógus-hallgatója készítette (2018). A hallgató által készített tervezetet Dr. Daróczi Gabriella egyetemi adjunktus lektorálta.