Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel
Dr. Tárnokiné Joó Ildikó

1. Szeptember

A feladatok legnagyobb részét a nevelési év indításakor kell elvégezni.

1.1 Törvényességi feladatok

„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” (továbbiakban Nkt.), a kormányrendeletek (229/2012., 326/2013.) és az EMMI-rendeletek (20/2012., 15/2013., 35/2014., 37/2014.) ismételt áttekintése annak érdekében, hogy az aktuális szabályok beépüljenek a 2014/2015-ös nevelési év szabályzataiba és a munkatervébe.

Figyelem!

Át kell nézni a Nkt. 3. mellékletének megfelelően a személyzeti dokumentációban a képzettségeket, illetve módosítani kell a Nkt. előírásainak megfelelően a továbbképzési tervet:

 • nem alkalmazható óvónői diploma nélkül pedagógus (nyelvvizsga hiánya);
 • újra alkalmazható középfokú óvónői képzettséggel rendelkező személy;
 • pedagógiai asszisztensnél csak az érettségi megléte szükséges, nem előírás az ilyen irányú OKJ-s tanfolyam elvégzése.

 

A pedagógusok munkaidő-számításának, munkarendjének meghatározása:

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét (32 óra/hét) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a  munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a  nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a  nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. A heti 4 órán felüli helyettesítésért túlmunkadíj jár.

 

A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpályamodell) [62. § (3), 64–65. §, 97. § (19)–(21)]

A pedagógusok magasabb bérezése 2014. szeptember 1-jétől, és 2015. január 1-jétől [65. §, 69. § (6), 7. és 8. melléklet]

A csoportlétszámok és a gyermekek finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretének megállapítása.

A csoportlétszám megállapításakor figyelembe kell venni az új négyzetméter/gyerek szabályt is. Amennyiben szükséges, a fenntartó által a kormányhivataltól meg kell kérni az engedélyt a létszám megemeléséhez.

 

Önkontroll!

Mit kell még figyelembe venni?

 • a nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánosságáról szóló szabályokat,
 • az óvodás gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályokat,
 • a tankötelezettség megállapításának szabályait,
 • a gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályokat,
 • a nevelési idő felosztásának általános szabályait,
 • a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási szabályokat,
 • a nevelési-oktatási intézmény feladatait a gyermek egészségfejlesztésével összefüggésben,
 • az iratkezelés és az ügyintézés szabályait.

A nevelési év munkarendjét az óvoda honlapján is nyilvánosságra kell hozni:

 • Az őszi szünet idejét: 2014. október 27-től 2014. október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó nap 2014. október 22. (szerda), a szünet utáni első nap 2014. november 3. (hétfő).
 • A téli szünet idejét: 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó nap 2014. december 19. (péntek), a szünet utáni első nap 2015. január 5. (hétfő).
 • A tavaszi szünet idejét: 2015. április 2-től 2015. április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó nap 2015. április elseje (szerda), a szünet utáni első nap 2015. április 8. (szerda).
 • A nyári zárás időpontját.
 • A nevelés nélküli munkanapok kijelölését (maximum 2 nap / nevelési év + 3 nap a szünetben).
 • Műszakok beosztását.
 • Ügyeleti rendet.
 • Vezetőség benntartózkodásának rendjét.

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) pontja alapján frissíteni kell a nevelési-oktatási intézmény közzétételi listáját.

Tartalmaznia kell:

 • a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 • a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett csoportok számát,
 • köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
 • a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 • a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 • a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

Az óvodai közzétételi lista az fentiekben meghatározottakon kívül tartalmazza még az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

 1. § (1) pontja szerint a köznevelési intézménynek a KIR tájékoztató rendszerében és a saját honlapján az október 1-jei állapotnak megfelelően közzé kell tennie a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény vezetőjének a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, az OSAP- jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálnia. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet előírásainak megfelelően aktualizálni, ha kell módosítani kell az alapdokumentumokat (éves munkaterv, szmsz, házirend, pedagógiai program).

1.2 Tanügy-igazgatási feladatok

 • A módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) és az Alapprogramnak megfelelően módosított pedagógiai program csoportonkénti kiosztása.
 • Az éves munkatervben meg kell fogalmazni a nevelőtestülettel közösen a 2014/2015-ös nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait, programjait. Ezután ki kell osztani valamennyi csoportnak, hogy ennek alapján az óvónők tervezni tudják a nevelési és az oktatási feladataikat a csoportnaplókban is.

Az éves munkaterv mellékletei:

 • Fejlesztőpedagógusok éves munkaterve, fejlesztési programja, gyermeknévsora
 • Módszertani munkaközösség éves munkaterve
 • Gyermekvédelmi feladatok éves munkaterve
 • Szülői szervezet éves munkaterve

 

 • Évnyitó, munkatársi és nevelői értekezlet lebonyolítása (aug. végén is lehet). Feladat az éves munkaterv ismertetése, egyeztetése.
 • A nevelőtestületet tájékoztatása az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés lefolytatásának érvényes szabályairól.
 • A gyermekek szüleinek írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amely miatt a szülőre fizetési kötelezettség hárul, vagy minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja (pl.: gyerekről készült fényképek nyilvánosságra hozatala).
 • Az új gyerekek szüleinek a kérdőívek (anamnézis lap) kiosztása, összeszedése és feldolgozása.
 • Az új gyerekek bejelentése, adatainak felvitele a KIR rendszerébe, oktatási azonosító szám igénylése.
 • A régi gyerekek adatainak frissítése (telefonszám, lakcímváltozás).
 • Csoportnaplók megnyitása. A beszoktatási és a visszaszoktatási terv elkészíttetése.
 • A térítési díjak beszedéséhez szükséges névsorok, táblázatok elkészítése, frissítése.
 • A 3 vagy többgyerekes szülők összeírása, az 50%-os étkezési támogatás a családi pótlékot igazoló szelvény bemutatásával, egyben egy nyilatkozat kitöltése után.
 • Ingyenes étkezésre jogosult családoktól az erről szóló Határozatok begyűjtése, ellenőrzése. Lejárat esetén a szülők figyelmeztetése.
 • Az óvodáztatási támogatás jogosultságának igazolása.
 • Az óvoda által használt nyomtatvány elkészítése az új előírások alapján:
 • a felvételi és mulasztási napló,
 • az óvodai csoportnapló,
 • az óvodai törzskönyv.
 • Az új, 2014/2015-ös mulasztási napló tartalmának ellenőrzése, hitelesítése.

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatványok lehetnek: nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány; nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány; elektronikus okirat, vagy saját készítésű, elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány.

 

1.3 Pedagógiai feladatok

 • Az országos óvodai Alapprogram és a helyi pedagógiai program (PP) összehangolása és alkalmazása a gyakorlatban.
 • Az új gyerekek fogadása, a szülők segítése.
 • A beszoktatással kapcsolatos pedagógiai munka ellenőrzése az érintett csoportokban.
 • A nyári szünet után visszatérő gyerekek fogadása, visszaszoktatása. A szokások felelevenítése és az új szabályok megtanítása.

 

1.4 Munkáltatói feladatok

 • Munkaerő-változás esetén az új munkáltatói dokumentumok elkészítése, a változások bevezetése a Közalkalmazotti nyilvántartásba.
 • Személyi változások elküldése, módosítása a KIR-be.
 • A munkaköri leírások felülvizsgálata, aktualizálása.
 • A pedagógusigazolványok érvényesítése.
 • A tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás megtartása.
 • A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés újraosztása.
 • A pedagógusok munkaidő-számításának elkészítése.
 • Az ügyeleti rend elkészítése.
 • Az életpályamodell nyomon követése.
 • A szeptember elsejei béremelés előkészítése, adminisztrálása (szept. 10-ig kell eljuttatni a MÁK-ba).

 

1.5 Gazdasági feladatok

 • Az óvodai csoportok év eleji indulásához szükséges eszközök, anyagok beszerzése.
 • A dolgozók munka- és védőruhakészletének áttekintése, szükség esetén selejtezése, új vásárlása.

[product id=”344″ sku=””]