1. Áthelyezéssel kapcsolatos kérdések

Kérdés

Egy kolléganőm egy másik saját kerületi óvodába kéri az áthelyezését, amit én, a munkáltatói jogkör gyakorlója nem kívánok megakadályozni. A kérdésem, hogy mehet-e áthelyezéssel, ha nálunk határozatlan idejű kinevezése van, és úgy tűnik, ott határozott időre fogják kinevezni. A Kjt.-ben találtam egy olyan paragrafust, ahol azt írják, hogy határozatlan idejű kinevezés esetén határozatlan idejű kinevezést kell biztosítani áthelyezés esetén. De ha a dolgozó a háromoldalú megállapodásban esetleg elfogadja a határozott idejű kinevezést, akkor mehet így?

Válasz

  • Jogi álláspontom szerint nincs akadálya annak, hogy a jogviszony határozott idejűségében is megállapodjanak.
  • Elképzelhető egy kétlépcsős megoldás is, nevezetesen:
  • Első lépés:

Áthelyezés határozatlan időre.

  • Második lépés:

Az új munkáltató és a közalkalmazott közös megegyezéssel módosítják a kinevezést határozatlan időről határozott időre, feltéve, hogy annak a Kjt. 21. §-ának (2) bekezdésében írt feltételei fennállnak.

  1. §

(1) A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.

(2) Közalkalmazotti jogviszony – ha törvény eltérően nem rendelkezik –

  1. a) helyettesítés céljából, vagy
  2. b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására

létesíthető határozott időre történő kinevezéssel.

(5) A közalkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha a határozott időre történő kinevezés nem felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak.

 

Kérdés

A közalkalmazott pedagógus írásban beadta az áthelyezési kérelmét egy másik, a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóhoz. Én, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, elfogadtam, és az áthelyezéshez hozzájárultam. Kérdésem, hogy az éves szabadságból arányos szabadságot kell-e kiadni, vagyis június végéig dolgozik nálunk, így 6 hóra a fele jár, ezt kiadom, kb. július közepéig, majd akkortól átveszi a másik munkáltató?

Vagy: tovább kell fizetnem a bérét egész nyáron, és csak augusztus 25-től veszi át a másik munkáltató?

 

Válasz

A Kjt. 26. § értelmében:

(1) Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia.

(2) Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában.

(3) Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatójánál töltötte volna el.

Az előzetes tárgyalások során kellő gondossággal mindkét munkáltatónak és a közalkalmazottnak is módja van tájékozódni, és – a törvényben írtakon túl is – érdekeinek megfelelően megállapodni.

Ebből következik – véleményem szerint – az is, hogy:

  • nincs szükség a szabadság újratervezésére; továbbá hogy
  • az áthelyező munkáltatónak a szabadság kiadásával kapcsolatos intézkedései kötik az átvevő munkáltatót;
  • nem kell a szabadsággal „elszámolni”, csupán a felek kölcsönös tájékoztatása kötelező.

(Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária)

[product id=”334″ sku=””]