Nem lehet elégszer hangsúlyozni a nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályok betartását, ezért az alábbiakban összefoglalom a nevelési év elején lévő teendőket.

Célszerű pipalistát használni a kötelező dokumentumokról és azok tartalmáról, hogy még időben ki tudjuk szűrni a hiányosságokat.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: 20/2012. EMMI-rendelet) pontos végrehajtása fontos feladatunk.

 1. Óvodai munkaterv

A munkaterv határozza meg az óvodai nevelés helyi rendjét, ennek elkészítéséhez a jövőben is ki kell kérnie az intézményvezetőnek az óvodaszék, a szülői szervezet, közösség véleményét, továbbá tartsuk szem előtt, hogy a jogszabály beemelte a kötelező véleményezők közé a fenntartót is.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni

 • az óvodai nevelés nélküli munkanapokat,
 • a szünetek időtartamát,
 • az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
 • az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
 • az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját,
 • minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.
 1. Az óvoda alapdokumentumai kiegészültek

A 4. § (1) bekezdés. A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kellett meghatározni:

 • a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét,
 • a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét,
 • a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel,
 • ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét,
 • a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét,
 • az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét,
 • a vezetők és az óvodaszék, valamint az óvodai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét,
 • a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,
 • a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást,
 • az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat,
 • a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében,
 • a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét,
 • az intézményi védő, óvó előírásokat,
 • bármely rendkívüli esemény esetén a szükséges teendőket,
 • annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról,
 • azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel,
 • az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét,
 • az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét,
 • az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkakörileírás-mintákat,
 • mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell vagy nem lehet szabályozni,
 • gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet.

Az 5. § (1) bekezdés. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kellett szabályoznunk:

 • a gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat,
 • a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket,
 • a szociális támogatás felosztásának elveit,
 • a gyermekek jutalmazásának elveit és formáit,
 • a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásuk elveit.

A 6. § (2) bekezdés. Az óvoda pedagógiai programjában meghatároztuk:

 • az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit,
 • azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésük segítését,
 • a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,
 • a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
 • a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,
 • nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat,
 • az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,
 • a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,
 • a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.

 

(Petőné Vígh Katalin)

[product id=”344″ sku=””]