A továbbképzés ideje: 2014. november 13-14-15. (csütörtök-péntek-szombat)

A továbbképzés helyszíne: Budapest

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

Akkreditációs lajstromszám: 957/85/2013

A továbbképzés célja:

Az óvodai környezeti nevelés feladatainak elemzése a 3—6 éves korú gyerekek kompetenciáinak fejlesztése aspektusából.
Olyan tevékenységek szerepének tudatosítása, amelyek a leghatékonyabbak az óvodáskorú gyermek személyiségének formálásában és a környezeti nevelés újszerű feladatainak megvalósításában.
Az óvodai környezeti nevelés korszerű tervezési módjának bemutatása, gyakoroltatása, a megvalósításhoz szükséges szakmai kompetenciák fejlesztése.
A résztvevők a környezeti nevelésre vonatkozó elméleti tudásának és gyakorlati vonatkozású tapasztalatainak szintetizálásával kapcsolatos szemléletének formálása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az óvodai nevelés folyamatában kialakított viselkedési módok, szokások, tudás a korszerű környezeti kultúra megalapozását, a környezettudatos magatartást segítik elő. A korai életszakaszban elsajátítottak azonban csak akkor tartósak, ha az óvodapedagógus maradéktalanul érvényesíti a fejlődés-lélektani törvényszerűségeket, vagyis olyan tevékenységeket biztosít a gyermek számára, amelyek sokoldalúan fejlesztik a személyiséget. A képzés programja az előzőekben megfogalmazottakhoz nyújt szakmai támogatást, amely 3 tematikai egységből áll.
Az elsőben az óvodai környezeti nevelés feladatai kerülnek feldolgozásra, elsősorban az életkori jellemzők és a gyerek kompetenciáinak fejlesztése aspektusából. A képzés oktatója előadást tart a témakörről, a résztvevők beszámolnak tapasztalataikról, és csoportmunkában példákat gyűjtenek a környezeti nevelés feladatainak megvalósításáról.
A második egységben azok a gyermeki tevékenységek kerülnek feldolgozásra egyrészt előadás formájában, másrészt csoportmunka formájában, amelyek a legalkalmasabbak a korszerű környezeti nevelés újszerű céljának megvalósítására.
A 3. tematikai egységben a projekt jellegű, komplex tervezés kerül feldolgozásra. Az elsajátítást előadáson kívül munkalapok kitöltése, filmek elemzése is segíti. A résztvevők egyéni és csoportos feladatmegoldásáról, amely a tanfolyamon zajlik, az előadó visszajelzéseket fogalmaz meg.

Az ismeretek számonkérésének módja:

Záróellenőrzés: Saját óvodai csoportjára vonatkozó projekt és tematikus terv készítése a környezeti nevelésen belül egy szabadon választott témakörben (min. 2 gépelt oldal).

Az értékelés szempontjai:
Érvényesül-e a projektben a komplexitás?
A tematikus tervben feltüntetett tevékenységek mennyire felelnek meg a gyerekek életkori sajátosságainak és mennyire biztosítják a környezeti nevelés újszerű feladatainak megvalósítását?

Részvételi díj: 55.000 Ft/fő

Az akkreditált program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.