Óvodából iskolába: az iskolakészültség kulcsai

A képzés során a résztvevők megismerkednek azokkal az új módszerekkel, melyek segítségével csökkenthetők az óvoda-iskola átmenet nehézségei, áttekintik a differenciált fejlődéssegítés módszertani kérdésköreit, foglalkoznak a komplex problémakezelés tényezőivel.

Az alábbi résztvevők számára: Óvodapedagógus, Tanító, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Fejlesztő pedagógus

A továbbképzés ideje: 2016. május 19-20-21.

A továbbképzés helyszíne:
Budapest

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célja:
Az óvoda–iskola átmenet főbb kérdéseinek az új tudományos eredmények tükrében és korszerű szemlélettel történő újragondolása, az óvodás és a kisiskolás korosztályt nevelő szakemberek (hangsúlyozottan az óvodapedagógusok, a tanítók és a fejlesztő pedagógusok) szakmai-elméleti felkészültségének gazdagítása, problémaérzékenységének, helyzetmegoldással kapcsolatos kompetenciáinak erősítése, különös tekintettel a differenciált, egyénre szabott fejlődéssegítés gyakorlati megvalósítását illetően.

A program tartalmának rövid ismertetése:

Az iskolakészültség, az iskolai tanulmányokra való alkalmasság a gyermekek jelentős hányadánál nem éri el a sikeres, örömet okozó tanuláshoz elégséges alapot jelentő szintet. A kezdeti nehézségek jelentős mértékben csökkentik a motivációt, a motivációhiány pedig gátja a későbbi felzárkózásnak.

Az utóbbi évek kutatási eredményei és az ezekre építkező módszertani elképzelések hozzásegítik a gyakorlatban dolgozó szakembereket az óvoda–iskola átmenet főbb kérdéseinek korszerű szemlélettel történő újragondolásához, módszertani kultúrájuk megújításához.

Továbbképzési programunk a kognitív tudományok új kutatási eredményeinek bemutatásával, a tanulás korszerű értelmezésének átgondolásával, az iskolakészültség korszerű értelmezésével megalapozva tárgyalja a fejlődés diagnosztikus nyomon követésére alkalmas módszerek megválasztásának és alkalmazásának, továbbá az egyénre szabott, differenciált fejlődéssegítés lehetséges alkalmazásának főbb kérdésköreit.

Továbbképzési programunk a főbb kérdésköröket komplex módon és gyakorlatorientáltan kezeli. A témakör elméleti megalapozása során a résztvevők előzetes tudására és tapasztalatára építkezve csak az új kutatások gyakorlati szempontból releváns eredményeire, következtetéseire térünk ki. A gyermekek fejlődésének diagnosztikus értékelése alapján megvalósítandó differenciált fejlődéssegítés módszertani kérdésköreinek feldolgozása a problémaalapú tanulás módszerével történik, ezzel is mintát adva a továbbképzésre jelentkező kollégáknak a komplex problémakezelésre a diagnosztizálástól a beavatkozás eredményességének értékeléséig. A tematikus csoportos beszélgetések lehetővé teszik a tapasztalatok egymással történő megosztását, az egymástól való tanulást is. A komplex és gyakorlatorientált megközelítés eredményesen járul hozzá a tanfolyamon részt vevő szakemberek szakmai kompetenciájának erősödéséhez.

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó ellenőrzés tartalmát és módszereit illetően a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények teljesítését segíti elő. A folyamatos visszacsatolás lehetővé teszi az esetleges korrekciót, pontosítások, kiegészítések megtételét.

A tanúsítvány megszerzésének együttes feltétele a foglalkozásokon való aktív jelenlét (a megengedettnél nem több – max. 10%) – hiányzás és a feladatok teljesítésében való részvétel a foglalkozásokon), továbbá valamelyik műfajú házi dolgozat (portfólió vagy fejlesztőprogram-tervezet) határidőre és megfelelő színvonalon történő elkészítése. A portfólió a saját szakmai munka dokumentálására és a szakmai kompetenciák fejlődésének bemutatására szolgál. A fejlesztő program egy jövőbeni tevékenység végiggondolt leírása. A házi dolgozatot a továbbképzés előadói előre meghatározott (és a hallgatók számára is ismert) szempontok alapján írásban értékelik. A házi dolgozat fontos kritériuma a továbbképzésen tanultak felhasználása, tükröződése. A választott házi dolgozat beadási határideje a tanfolyam befejezését követő két hét múlva.

Az előírt tartalmi követelmények:
A tanfolyamot elvégzett szakemberek
• ismerjék a konstruktivista tanuláselméletet, a kognitív tudománynak a korosztályra vonatkozó legfontosabb új eredményeit, a fejlődést befolyásoló tényezők hatásmechanizmusát, a tanulási képességek strukturális és funkcionális jellemzőit, az iskolaalkalmasság értelmezését segítő elméleti tudományos kutatások eredményeit,
• legyenek tájékozottak az egyéni fejlődés nyomon követésére alkalmas diagnosztikus eljárásokat illetően,
• legyenek képesek az adott korcsoport körében alkalmazható eljárás(ok) megválasztására és alkalmazására, a fejlődés jellemzőit tükröző mutatók differenciált értelmezésére,
• rendelkezzenek megfelelő kompetenciákkal a fejlődés egyénre szabott segítéséhez szükséges módszertani kultúra kialakításához, gazdagításához, a problémaalapú esetkezeléshez.

Az ismeretek számonkérésének módja:

A tanfolyamon elsajátítottak záró ellenőrzésének, értékelésének alapját a hallgató írásbeli házi dolgozata képezi, mely választhatóan lehet:
• portfólió
• fejlődést segítő program tervezete
A porfólión a hallgató saját fejlesztő vagy az iskolakészültség alakulását segítő szakmai, ezzel kapcsolatos szakmai kompetenciáinak fejlődését mutatja be.

Részvételi díj:
55.000 Ft/fő

Az akkreditált program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.