A hároméves kortól kötelező óvodáztatás egyik következménye, hogy az igazolatlan mulasztás már nem eredményezheti az óvodai jogviszony megszűnését. Az igazolatlan óvodai távolléteket a köznevelési, a családtámogatási és a gyermekvédelmi szabályok alapján kell megítélni és szankcionálni.

 

Kérdésként merült fel, hogy megszüntetheti-e az óvoda annak a gyermeknek a jogviszonyát, akit
korábban mint körzetes gyermeket felvett, de az elmúlt évben a gyermek a családjával egy másik településre költözött, tehát már nem tartozik a körzetébe…

AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI

A köznevelési előírások alapján az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától nem a szülői elhatározáson múlik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján ugyanis a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Miután a gyermek a törvényben előírt életkoránál fogva köteles óvodába járni, a jogviszony megszüntetése csak részben függ a szülő akaratától. A Nkt. 53. § (1) bekezdése tartalmazza zárt felsorolásban azokat az okokat, amelyek alapján az óvodai elhelyezés megszűnik. Ez a garanciális
szabályozás azt jelenti, hogy csak az itt felsorolt okokból szüntethető meg a gyermek óvodai elhelyezése, a törvényben nem szereplő esetek nem szolgálhatnak megszüntetési indokul!

A Nkt. 53. § (1) bekezdése alapján megszűnik az óvodai elhelyezés, ha
• a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
• a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
• a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
• az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

A Nkt. 53. § (10) bekezdése szerint megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha az óvoda jogutód nélkül megszűnik.

Speciális esetet jelent a Nkt. 53. § (11) bekezdésében szabályozott megszűnési ok: e szerint kérelemre megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek a magyarországi nevelési-oktatási intézménnyel létesített óvodai jogviszonya, aki külföldre vagy saját országába távozik.

 

A teljes cikket a júniusi Óvodai Jogfutár című kiadványunkban olvashatja.

 

Kép forrása: pixabay