Intézményvezető akar lenni? Mennyi szakmai gyakorlata is van? Ezentúl elég négy év…

A Magyar Közlöny 2019. évi 137. száma 2019. augusztus 1-jén hirdette ki az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendeletet.

Az óvodapedagógusokat is érintheti az intézményvezetői megbízással kapcsolatos szabály.

A módosító szabály 5. fejezete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) módosítása.

A módosító rendelet 13. §-a értelmében az Ép. r. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei 

21/A. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

 

  1. az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
  2. pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  3. legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
  4. a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni.

(3) A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett felsőfokú végzettséggel és a gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettséggel rendelkezik.

(…)

(5) Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség.

 21/B. § Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, legfeljebb egyszer két évre szóló intézményvezetői megbízás adható annak a személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e szakasz szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, ha az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.”

Hatálybalépés: 2019. szeptember 1.

 

Megjegyzés

A módosító rendeletet kiegészítő szabály nem új, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből (a továbbiakban: Nkt.) került át kisebb módosítással.

A leglényegesebb módosítás, hogy a korábbi szabály a magasabb vezetői megbízás feltételeként

  • legalább öt év pedagógus-munkakörben, vagy
  • heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során

szerzett szakmai gyakorlatot határozott meg feltételként.

A módosító rendeletben ez most négy évre változik.

A véleményezésre vonatkozó szabályok változása

A magasabb vezetői megbízással kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó szabályt módosít a módosító rendelet 15. §-a.

Nevezetesen:

  1. §. (1) Hatályát veszti az Ép. r. 23. § (3)–(6) bekezdése.

Hatálybalépés: a módosító rendelet kihirdetését követő 8. nap.

A korábbi szabály

Ép. r. 23. § (3) A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő).

(4) A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a véleményezési határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési programról. A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve.

(5) A pályáztató a pályázattal együtt megküldi a megbízási jogkör gyakorlójának a kialakított véleményeket, vagy tájékoztatja a megbízási jogkör gyakorlóját, ha a jogosultak nem éltek a véleményezési jogukkal.

(6) A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében az illetékes tankerületi igazgató a pályázattal együtt megküldi az oktatási központ vezetőjének a kialakított véleményeket, vagy tájékoztatja, ha a jogosultak nem éltek a véleményezési jogukkal.

Tekintettel arra, hogy az Nkt. hatályon kívül helyezte a magasabb vezetői pályázatokkal kapcsolatos korábbi véleményezési eljárásra vonatkozó szabályt, így a módosító rendeletből is hatályon kívül helyeződtek a véleményezésre vonatkozó eljárási szabályok.

Mely pályázati felhívást nem kell már a közlönyben közzétenni?

  1. §. (2) Hatályát veszti az Ép. r. 22. § (6) bekezdése.

Hatálybalépés: 2020. január 1.

A korábbi szabály

Ép. r. 22. §. (6) Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati felhívást – a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl – a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell, egyéb magasabb vezetői, vezetői megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.

 Szintén a magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati eljáráshoz kapcsolódó szabályt helyez hatályon kívül a módosító rendelet. Tekintettel arra, hogy az eljárási határidők számítása a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől történik, a közlönyben való megjelentetés pedig több esetben jelentősen meghosszabbította az eljárást, a jogalkotó ezzel egyszerűbbé tette a magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati eljárást.

 

Béresné dr. Dunai Gyöngyi

 

Az eredeti írás az Óvodai Jogfutár című szakmai lapunkban jelent meg, amelyre Ön is előfizethet a képre kattintva:

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés