Ahogyan a köznevelésben foglalkoztatottakra vonatkozó jogszabályok évről évre bonyolultabbá (ugyanakkor jogi értelemben tisztázottabbá) váltak, egyre növekedett a problematikus besorolási esetek száma. Az óvodákban azonban még az átlagosnál is nehezebb a helyzet, hiszen az óvodapedagógusok mellett nagyon sok a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkatárs, gondoljunk csak a dajkákra vagy a pedagógiai asszisztensekre. Ráadásul az óvodavezetők mint önálló munkáltatók többsége nagyon magára van hagyatva besorolási problémáival. A helyzetet tovább nehezíti, hogy míg az óvodapedagógusokat a pedagógus életpálya szerint kell besorolni, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak döntő többségét már a Kjt. besorolási szabályai szerint. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kollégák kettős helyzete pedig rendszeresen problémákat generál.

Az óvodapedagógus korábbi jogviszonyainak beszámíthatósága

A pedagógus 1991-ben megszerezte az óvodapedagógus szakképzettségét. Előtte 1986-tól folyamatosan az óvodai nevelésben munkaviszonyban dolgozott. Az óvodapedagógusi diploma 1991-es megszerzése után azonban nem közalkalmazotti jogviszonyban és nem a köznevelés intézményrendszerében dolgozott. Óvodapedagógusi közalkalmazotti munkaszerződése 2015-ben jött létre.

Kérdés: Az óvodapedagógusi besorolásakor mely korábbi munkaviszonyait és közalkalmazotti jogviszonyait kell beszámítani? Be lehet-e számítani azokat az éveket, amelyekben nem a köznevelésben dolgozott?

Válasz: A Kjt. így rendelkezik.
87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt…
Másrészt a Kjt. így rendelkezik a fizetési fokozat megállapításáról.
87/A. § (3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát. 

Az 1992. július 1. előtti munkaviszony teljes időtartamát a fentiek szerint kötelező beszámítani. Az 1991-től 2015-ig nem közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket is kötelező beszámítani, hiszen ezekben az években már rendelkezett az óvodapedagógusi szakképzettséggel. Tehát mind az 1992. július 1. előtti munkaviszonyt, mind pedig az 1991-től 2015-ig teljesített nem közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt figyelembe kell venni. A 2015-től fennálló közalkalmazotti időtartamot is be kell számítani jelenlegi besorolásakor.

Egy fontos megjegyzés a példához: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése így szól:
Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.
Ez a rendelkezés azonban 2016. június 30-tól hatályos, tehát a 2015-ben történt óvodapedagógusi munkaszerződésének időpontjában még nem volt hatályban, azaz a kollégát 2015-ben nem kellett gyakornoki fokozatba sorolni.

Milyen végzettséggel és szakképesítéssel tölthető be a dajka munkakör?

Kérdés: Nem találtam arra vonatkozó előírást, hogy a dajka munkakör érettségivel betölthető-e, vagy kritérium hozzá a 32-es számmal kezdődő, középfokú szakképesítést tanúsító OKJ-s szakképesítés megszerzése?

Válasz: Azért nem talált ilyen előírást, mert nem létezik. Ezért a dajka munkakör érettségivel vagy akár általános iskolai végzettséggel OKJ-s bizonyítvány nélkül is betölthető. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete meghatározza, hogy a dajka munkakör milyen fizetési osztályokban tölthető be.


Amint látható, a dajka munkakör A, B, C vagy D fizetési osztályban, azaz akár általános iskolai végzettséggel is betölthető.

ÓvodaVezetési Ismeretek előfizetéses kiadványunk legújabb kötetében olyan kérdésekre is választ talál, hogy hogyan sorolhatóak be a pedagógia végzettséggel rendelkezők pedagógiai asszisztensek, vagy hogy milyen következményei vannak az óvodapedagógusi kinevezés előtti helytelen besorolásnak. 

Kiemelt kép: Background photo created by 8photo – www.freepik.com