Az óvodavezetői feladatok ellátása elköteleződést, széleskörű tájékozódást, rugalmasságot és kitartást igényel. Az óvodavezető feladatai, felelőssége, mint az intézmény első számú emberé, széles, teljes körű felelősség terheli az általa irányított óvoda tekintetében.

Az alábbiakban Matisz Lászlóné: Az óvodavezető feladatai című írásából azon részleteket emeltük ki, amelyek táblázatos formában foglalják össze a teendőket. A cikk az ÓvodaVezetési Ismeretek 2023 áprilisi számában jelent meg.

Munkáltatói feladatok táblázatos áttekintése

Feladat Felelős

Érintettek

Határidő

A képesítési követelmények figyelembevételével az óvoda dolgozóinak alkalmazása intézményvezető, óvodatitkár munkavállalók legkésőbb a munkába állás napja
Munkaerőhiány esetén az állás meghirdetése és a megfelelő dolgozó kiválasztása intézményvezető munkavállalók szükség szerint
A közalkalmazottak besorolása, illetmény-előmeneteli rendszerének figyelemmel kísérése intézményvezető, óvodatitkár munkavállalók folyamatos
Anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása intézményvezető munkavállalók folyamatos
A közalkalmazottak személyi anyagának kezelése intézményvezető, helyettesek, óvodatitkárok munkavállalók folyamatos
A műszakrend elkészítése intézményvezető-helyettesek munkavállalók 10 nappal a műszakrend életbelépése előtt
A munkarend meghatározása, munkafegyelem betartatása, ellenőrzése intézményvezető, intézményvezető-helyettesek munkavállalók folyamatos
Szabadságolási terv jóváhagyása, szabadságok engedélyezése intézményvezető munkavállalók február 15.
Hiányzások nyilvántartása, túlmunka, helyettesítés elrendelése helyettesek, óvodatitkárok munkavállalók folyamatos
A dolgozók munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásának megszervezése intézményvezető munkavállalók a nevelési év nyitóértekezlete

Pedagógiai feladatok táblázatos áttekintése

Feladat Felelős Érintettek Határidő
Az óvoda pedagógiai programjának megvalósítása intézményvezető, BECS intézményvezető, óvodapedagógusok folyamatos
Az óvoda munkatervének elkészítése intézményvezető alkalmazotti közösség minden évben a nyitóértekezlet előtti hét
Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott alapelvek érvényesítése intézményvezető alkalmazotti közösség folyamatos
A világnézeti semlegesség biztosítása intézményvezető alkalmazotti közösség folyamatos
Az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás intézményvezető, helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők alkalmazotti közösség folyamatos
A nevelőtestületi és munkatársi értekezletek előkészítése, lebonyolítása intézményvezető alkalmazotti közösség folyamatos
A szakmai munkaközösségek segítése intézményvezető, helyettesek óvodapedagógusok folyamatos
Az önképzések és továbbképzések megtervezése, ösztönzése intézményvezető óvodapedagógusok folyamatos
A szülők és az óvoda kapcsolatának elmélyítése intézményvezető, óvodapedagógusok szülők és óvodai alkalmazottak folyamatos
A tehetséggondozás, felzárkóztatás és az egyéni fejlesztés figyelemmel kísérése intézményvezető, óvodapedagógusok gyermekek, szülők folyamatos
Pályázatokon való részvétel ösztönzése intézményvezető, pályázatírásért felelősök óvodapedagógusok folyamatos
Az óvoda információs rendszerének működtetése intézményvezető, intézményvezető-helyettesek alkalmazotti közösség folyamatos
A nevelőmunka ellenőrzése, értékelése, mérése, önértékelési rendszer működtetése intézményvezető alkalmazotti közösség folyamatos
Beszámoló készítése a fenntartó felé intézményvezető fenntartó a fenntartó előírása szerint

Óvodavezetői feladatok – sokrétű elkötelezettség

Tanügy-igazgatási feladatok táblázatos áttekintése

Feladat Felelős Érintettek Határidő
A gyermekek felvétele, átvétele, a szülők írásos értesítése, a gyermekcsoportok kialakítása intézményvezető gyermekek, szülők, óvodapedagógusok jelentkezés, beiratkozás májusban, ill. folyamatos
Az óvodakötelesek felmentése az óvodába járás alól – Szakértői vélemény, Oktatási Hivatal által intézményvezető szülők, gyermekek folyamatos, legkésőbb a törvényi határidőn belül
Az óvodakötelesek óvodába járásának figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzás esetén a szükséges intézkedések megtétele intézményvezető, óvodapedagógusok óvodakötelesekszülők folyamatos
Törekvés a gyermekbalesetek megelőzésére intézményvezető, szülők, óvodapedagógusok gyermekek folyamatos
A gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezése intézményvezető gyermekek folyamatos
A gyermekek adatainak nyilvántartása, az adatok továbbításának intézményvezetőn keresztüli ügyintézése, az adatvédelem biztosítása intézményvezető szülők, gyermekek folyamatos
Tanügyi dokumentumok vezetése, tanügy-igazgatási, ügyviteli feladatok ellátása intézményvezető, óvodapedagógusok folyamatos
A statisztikai lapok kitöltése, kötelező adattovábbítás intézményvezető, óvodatitkárok az óvoda dolgozói, a gyermekek a megadott határidő (okt. 15.)
Javaslattétel az óvoda nyitvatartására, zárvatartás engedélyeztetése intézményvezető szülők, alkalmazotti közösség a zárvatartás kiírása február 15-ig kötelező
A tanköteles korú gyermekek létszámának és személyének megállapítása óvodapedagógusok gyermekek január vége
Tanköteles gyermekek általános iskolai beíratásával kapcsolatos óvodai feladatok megszervezése intézményvezető, óvodapedagógusok gyermekek, szülők, iskola április
A hitoktatás feltételeinek biztosítása intézményvezető gyermekek, szülők folyamatos
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése intézményvezető, gyermekvédelmi felelősök gyermekek, szülők folyamatos

Gazdálkodási feladatok táblázatos áttekintése

Feladat Felelős Érintettek Határidő
Az óvoda éves költségvetésének megtervezése, felhasználásának irányítása intézményvezető, óvodatitkár fenntartó, az óvoda alkalmazottai a tervezet leadása: október hó (a fenntartói igény szerint)
Az óvoda fenntartásával, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák megszervezése intézményvezető, fenntartó az óvoda alkalmazottai folyamatos, a nyári munkák megtervezése
A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása intézményvezető, munkavédelmi felelős, tűzvédelmi felelős, foglalkozás-egészségügyi üzemorvos intézményvezető, munkavállalók folyamatos
Az ingó és ingatlan vagyon védelme intézményvezető intézményvezető, munkavállalók folyamatos
Selejtezés elrendelése, leltározás intézményvezető fenntartó, óvodatitkárok a fenntartó rendelkezése szerint

Fizessen elő Ön is az óvodavezetők kedvelt kiadványára:

Óvodavezetési ismeretek