A GDPR 4. cikk 12. pontja szerint adatvédelmi incidensnek számít egy rossz helyre küldött e-mail, egy levél jogosulatlan felbontása vagy a gyermek fényképének elhelyezése az intézmény honlapján a szülő tudta nélkül.

 

Adatvédelmi incidens keletkezhet a fotók jogosulatlan elkészítéséből és közzétételéből. A kiskorú gyermek fotójának elkészítése, megjelentetése az intézmény honlapján vagy Facebook-oldalán a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül tilos. Szintén jogszerűtlen a gyermekről videofelvétel készítése, melyhez szintén törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges.

 

Számos panaszt generál a gyermekekről készített jogosulatlan fotó, illetve annak jogszerűtlen megosztása mind a bölcsődékben, mind az óvodákban, mind az iskolákban. A NAIH ezért még 2017-ben közleményt bocsátott ki a gyermekek fényképeinek honlapokon történő nyilvánosságra hozataláról, melyet minden intézményben alkalmaznunk kell.

 

A gyermekekről a rendezvények során készített fényképek nyilvánosságra hozatalánál figyelemmel kell lennünk a GDPR és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályaira. A gyermekekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az érintett (adatalany, akiről a fénykép készült), illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása.

 

 

14 év alatti gyermek esetében a szülői hozzájárulás nélkülözhetetlen. Vagyis a szülő engedélye nélkül a fénykép el sem készíthető. Ha hozzájárulása nélkül lefotózzuk a gyermeket, de nem osztjuk meg senki mással, nem küldjük tovább, és nem jelenítjük meg sehol, akkor is jogsértő módon jártunk el. Manapság már mindenki telefonnal készít fényképet, amely az internethez kapcsolva meg is osztja, mappákba szinkronizálja a fényképeket. Pedagógusként soha ne készítsünk a gyerekekről fényképeket a magántelefonunkkal, mert az elkészítéssel egy időben már másolatok is készülnek belőle (például a google photos mappánkban), és a végleges törlését nehéz megoldani.

 

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. A bölcsődéknek, nevelési-oktatási intézményeknek azonban nem feladatuk a törvényes képviselet kérdését mélységében vizsgálni, el kell fogadniuk az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

 

Tanácsos a nevelési év kezdetén írásban a szülői nyilatkozatokat azzal kapcsolatban bekérni, hogy van-e ellenvetésük gyermekük intézményi honlapon való szerepeltetése ellen. Az általános felhatalmazás azonban nem azt jelenti, hogy az egyes fotózásokról előzetesen ne kellene tájékoztatást adni a szülőknek, és amennyiben valamelyik fénykép felvétele kifejezetten zavarja az érintett gyermeket vagy szülőt, törlési (vagy szöveg esetén helyesbítési) kérelmének haladéktalanul eleget kell tenni.

 

Minden szülői nyilatkozat alakiságánál a Polgári Perrendtartás (a továbbiakban: Pp.) szabályait kövessük. Akkor teljes bizonyító erejű egy magánokirat (nyilatkozat), ha a nyilatkozatot tevő a nyilatkozatát vagy saját kézzel írja és aláírja, vagy ha géppel írta, akkor aláírásánál két tanú tanúsította, hogy az tényleg az illető aláírása.

 

 

Írta: Dr. Sárközi Gabriella, megjelent a Kisgyermeknevelők szakmai-módszertani tudástára kötetben.