Szeptemberi teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

Felkészülés a 2021/2022-es nevelési évre

Tanügy-igazgatási feladatok
 • Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelő, azzal jogharmonizációban lévő intézményi pedagógiai program áttekintése, ha szükséges módosítása, csoportonkénti kiosztása.
 • Az éves munkaterv elkészítése, legkésőbb szeptember 15-ig.
 • Az éves munkatervben meg kell fogalmazni a nevelőtestülettel közösen a 2021/2022-es nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait, programjait. Ezután ki kell osztani valamennyi csoportnak, hogy ennek alapján az óvónők tervezni tudják a nevelési és az oktatási feladataikat a csoportnaplókban is.
 • Az éves munkaterv mellékletei:
 • Fejlesztőpedagógus éves munkaterve, fejlesztési programja, gyermeknévsorral (1. sz.)
 • Módszertani munkaközösség éves munkaterve (2. sz.)
 • Gyermekvédelmi feladatok éves munkaterve (3. sz.)
 • Szülői szervezet éves munkaterve (4. sz.)
 • Évnyitó, munkatársi és nevelői értekezlet lebonyolítása (aug. végén is lehet). Feladat az éves munkaterv ismertetése, a nevelési év pedagógiai programjainak egyeztetése, az új jogszabályok megbeszélése.
 • A gyermekek szüleinek írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amely miatt a szülőre fizetési kötelezettség hárul, vagy minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja (pl.: a GDPR-szabályzatnak megfelelően arról, hogy gyermekük szerepelhet-e az óvodában készült fényképen, illetve filmfelvételen, és a gyermekről készült fényképek nyilvánosságra hozhatóak-e).
 • A nevelőtestület tájékoztatása az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, minősítés lefolytatásának érvényes és aktuális szabályairól, a Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban POK) által végzett vizsgálatok ütemezéséről.

[Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. § (1) f) pontja írja elő, jogszabályi hátterét az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI-rendelet adja.]

 • A POK által az előző nevelési évben elvégzett vezetői, illetve intézményi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megbeszélése, az intézkedési tervek elkészítése, végrehajtása.
 • Az iskolába menő gyerekek óvodai jogviszonyának megszüntetése, kivezetése (augusztus 31-ével) a Köznevelés Információs Rendszeréből (továbbiakban KIR).
 • Az új gyermekek szüleinek a kérdőívek (anamnézis lap) kiosztása, összeszedése és feldolgozása.
 • Az új gyermekek bejelentése, adatainak felvitele a KIR gyermeknyilvántartás részbe, az oktatási azonosítók igénylésével.
 • A már régebben óvodába járó gyermekek adatainak frissítése (telefonszám, lakcímváltozás) a mulasztási naplóban, illetve a KIR-ben.
 • Csoportnaplók, fejlődési naplók megnyitása. A szeptemberi beszoktatási és a visszaszoktatási terv elkészíttetése.
 • A térítési díjak beszedéséhez szükséges névsorok, táblázatok elkészítése, frissítése, különös gonddal az ingyenes óvodai gyermekétkeztetésre.
 • Ingyenes étkezésre jogosult családoktól az erről szóló határozatok és szülői nyilatkozatok begyűjtése. A határozatok lejártának ellenőrzése. Lejárat esetén a szülők figyelmeztetése. Az egyéb jogosultságok (3 gyerek, beteg vagy örökbe fogadott gyerek stb.) alapján járó ingyenesség feltárása, erről a szülők tájékoztatása.
 • A 2022. évi pedagógusminősítési portfólió- és pályázati felület 06. 30-a óta megtekinthető. A 2022. évi Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatok minősítési eljárásaihoz vagy a Mesterpedagógusi pályázathoz kapcsolódó vezetői teendők, segítségek megtervezése, az érintettekkel való megbeszélése. A KIR személyi nyilvántartásában rögzített adatok hitelességéért az intézményvezető felel, szükség esetén a KIR-ben rögzített adatok módosítását a változás (pl.: új dolgozó felvezetése, kilépett kivezetése) bekövetkezését követő 5 napon belül kell elvégeznie.
 • Az óvoda által használt nyomtatványok beszerzése vagy elkészítése, kitöltése az aktuális előírások alapján:
 • a felvételi és mulasztási napló,
 • az óvodai csoportnapló,
 • az óvodai törzskönyv,
 • az új, 2021/22-es mulasztási napló tartalmának ellenőrzése, hitelesítése.
 • A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatványok lehetnek:
 • nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány,
 • nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
 • elektronikus okirat vagy
 • saját készítésű, elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány.
 • A mulasztási napló elkészítése
 • Az óvodai mulasztások igazolásával kapcsolatosan a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy az óvoda házirendjében kell szabályozni a gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket.

Fontos tisztázni, hogy jelenleg nincs olyan hatályos köznevelési jogszabály, amely előírná, hogy a szülő az óvodában „saját hatáskörben” csak három napot igazolhat.

A tévhit alapja még a hetvenes, nyolcvanas években használt egykori rendtartás, amely csakugyan tartalmazott ilyen szabályt, de ezt már évtizedekkel ezelőtt hatályon kívül helyezték. A gyermekorvosok kezdeményezésére, kérésére már több óvodában lazítottak a házirendben ezen a helyi szabályon. Ennek értelmében:

A belső szabályzatnak tartalmaznia kell a mulasztás kezdetének megfelelő bejelentését, ennek dokumentálását, az igazolható napok számát, az előírt bejelentési és dokumentálási határidő elmulasztásának következményeit, szankcionálását.

 • Amennyiben szükséges, a fenntartó által a kormányhivataltól meg kell kérni az engedélyt a csoportlétszám megemeléséhez. Ha szeptember elseje után, illetve a nevelési év közben lesz magasabb a csoportlétszám az engedélyezettnél, akkor már nem kell hozzájárulást kérni.
 • Továbbá figyelembe kell venni:
 • a nevelési-oktatási intézmény feladatait a gyermek egészségfejlesztésével összefüggésben,
 • a nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánosságáról szóló szabályokat,
 • az óvodás gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályokat,
 • a tankötelezettség megállapításának szabályait,
 • a gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályokat,
 • a nevelési idő felosztásának általános szabályait,
 • a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási szabályokat,
 • az iratkezelés és az ügyintézés szabályait.

Részlet az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunk 2021. augusztusi kötetének A 3.10-es cikkéből, Dr. Tárnokiné Joó Ildikó tollából.

A nagy múltú kiadvány folyamatosan reflektál az óvodai élet változásaira: legyen szó jogszabályváltozásról vagy éppen a szervezésről, menedzsmentről, vezetéstechnikáról. Szakértőink azon fáradoznak, hogy az óvodavezetők a lehető legteljesebb és legfrissebb információhoz jussanak – megbízható forrásból.

Az új kiegészítő kötet 2021. augusztus 24-én jelenik meg!